Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 128200 - 2013; data zamieszczenia: 02.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2.Zamówienie obejmuje: 2.1.Prowadzenie zajęć dodatkowych zawodowych dla uczniów/uczennic zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca oraz uczniów technikum - zawód technik mechatronik Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb. Zajęcia prowadzone będą przez 5 semestrów: semestr II (od kwietnia 2013) roku szkolnego 2012/2013 w ilości 10 godzin dla każdej grupy, semestry I i II roku szkolnego 2013/2014 oraz semestr I roku szkolnego 2014/2015 w ilości 18 godzin dla każdej grupy, semestr II (do 31 marca 2015r.) roku szkolnego 2014/2015 w ilości 10 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Zajęcia służyć będą podniesieniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych co stworzy uczestnikom projektu większą możliwość uzyskania wyższych wyników na egzaminach zewnętrznych. 2.2.Prowadzenie treningu kompetencji miękkich osobistych i społecznych dla 1 grupy dziesięcioosobowej uczestników projektu w ramach zadania 5 projektu Dobry zawód to skarb. Zajęcia prowadzone będą przez 5 semestrów: semestr II (od kwietnia 2013) roku szkolnego 2012/2013 w ilości 20 godzin grupy, semestry I i II roku szkolnego 2013/2014 oraz semestr I roku szkolnego 2014/2015 w ilości 36 godzin dla grupy, semestr II (do 31 marca 2015r.) roku szkolnego 2014/2015 w ilości 20 godzin lekcyjnych dla grupy. Zajęcia będą rozwijać kompetencje określone przez pracodawców jako niezbędne do tego aby podjąć prace zawodowa i ją utrzymać. 2.3.Prowadzenie zajęć sportowych dla 2 grup dziesięcioosobowych uczestników projektu w ramach zadania 5 projektu Dobry zawód to skarb. Zajęcia prowadzone będą przez 5 semestrów: semestr II (od kwietnia 2013) roku szkolnego 2012/2013 w ilości 20 godzin dla każdej grupy, semestry I i II roku szkolnego 2013/2014 oraz semestr I roku szkolnego 2014/2015 w ilości 36 godzin dla każdej grupy, semestr II (do 31 marca 2015r.) roku szkolnego 2014/2015 w ilości 20 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Zajęcia mają przeciwdziałać zachowaniom negatywnym młodzieży poprzez rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie, zarządzania własnym czasem oraz przyczynić się do wzrostu motywacji do samodoskonalenia i podniesienia sprawności fizycznej. Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód mechanik monter maszyn i urządzeń (grupy 1,2 i 3) Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla zsz - zawód mechanik pojazdów samochodowych (grupy1,2 i 3) Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód kucharz (grupa 1) Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód kucharz małej gastronomii/kucharz (grupa 2) Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód sprzedawca (grupy 1 i 2) Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic technikum - zawód technik mechatronik (grupy 1 i 2) Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic technikum - zawód technik mechatronik (grupy 3 i 4) Część 8 - trening kompetencji miękkich osobistych i społecznych (grupa 1) Część 9 - zajęcia sportowe (grupy 1 i 2) Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych części zamówienia ujęty został w załączniku nr 5 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6, 80.53.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 9.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki jeśli wykaże iż: a)posiada wykształcenie wyższe magisterskie, b)posiada uprawnienia pedagogiczne, c)posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szkole dla młodzieży, d)posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji zadań w ramach projektów POKL. e)nie jest zatrudniony w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, f)łączne zaangażowanie godzinowe w innych projektach nie przekracza 240 godzin miesięcznie Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą dla każdego rodzaju zajęć zdolną do wykonania zamówienia oraz posiadającą kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. a)posiada wykształcenie wyższe magisterskie, b)posiada uprawnienia pedagogiczne, c)posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w szkole dla młodzieży, d)posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji zadań w ramach projektów POKL, e)nie jest zatrudniona w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, f)łączne zaangażowanie godzinowe w innych projektach nie przekracza 240 godzin miesięcznie, nie podlegającą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na to, iż zamawiający nie nakłada na wykonawcę żadnych wymogów dotyczących dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych dokument potwierdzający doświadczenie w pracy w szkole dla młodzieży parafowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), oświadczenie dotyczące braku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, oświadczenie o łącznym zaangażowaniu godzinowym w ramach innych projektów realizowanych w okresie wykonywania umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług. Wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego, b)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), c)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie terminu wykonania umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe; d)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia bądź koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, bądź zmiany te będą spowodowane zmianami w przepisach prawa. e)dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie polegająca na obniżeniu kwoty rozliczanej umową proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń zgodnie z regułą proporcjonalności (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z dnia 14.08.2012r.) Zamawiający zastrzega sobie natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku rozwiązania umowy z Instytucją Pośredniczącą.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, sekretariat - do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Dobry zawód to skarb jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Rawa Mazowiecka: Realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 542460 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 128200 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2.Zamówienie obejmuje: 2.1.Prowadzenie zajęć dodatkowych zawodowych dla uczniów/uczennic zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca oraz uczniów technikum - zawód technik mechatronik Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb. Zajęcia prowadzone będą przez 5 semestrów: semestr II (od kwietnia 2013) roku szkolnego 2012/2013 w ilości 10 godzin dla każdej grupy, semestry I i II roku szkolnego 2013/2014 oraz semestr I roku szkolnego 2014/2015 w ilości 18 godzin dla każdej grupy, semestr II (do 31 marca 2015r.) roku szkolnego 2014/2015 w ilości 10 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Zajęcia służyć będą podniesieniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych co stworzy uczestnikom projektu większą możliwość uzyskania wyższych wyników na egzaminach zewnętrznych. 2.2.Prowadzenie treningu kompetencji miękkich osobistych i społecznych dla 1 grupy dziesięcioosobowej uczestników projektu w ramach zadania 5 projektu Dobry zawód to skarb. Zajęcia prowadzone będą przez 5 semestrów: semestr II (od kwietnia 2013) roku szkolnego 2012/2013 w ilości 20 godzin grupy, semestry I i II roku szkolnego 2013/2014 oraz semestr I roku szkolnego 2014/2015 w ilości 36 godzin dla grupy, semestr II (do 31 marca 2015r.) roku szkolnego 2014/2015 w ilości 20 godzin lekcyjnych dla grupy. Zajęcia będą rozwijać kompetencje określone przez pracodawców jako niezbędne do tego aby podjąć prace zawodowa i ją utrzymać. 2.3.Prowadzenie zajęć sportowych dla 2 grup dziesięcioosobowych uczestników projektu w ramach zadania 5 projektu Dobry zawód to skarb. Zajęcia prowadzone będą przez 5 semestrów: semestr II (od kwietnia 2013) roku szkolnego 2012/2013 w ilości 20 godzin dla każdej grupy, semestry I i II roku szkolnego 2013/2014 oraz semestr I roku szkolnego 2014/2015 w ilości 36 godzin dla każdej grupy, semestr II (do 31 marca 2015r.) roku szkolnego 2014/2015 w ilości 20 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Zajęcia mają przeciwdziałać zachowaniom negatywnym młodzieży poprzez rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie, zarządzania własnym czasem oraz przyczynić się do wzrostu motywacji do samodoskonalenia i podniesienia sprawności fizycznej. Część 1 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód mechanik monter maszyn i urządzeń (grupy 1,2 i 3) Część 2 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla zsz - zawód mechanik pojazdów samochodowych (grupy1,2 i 3) Część 3 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód kucharz (grupa 1) Część 4 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód kucharz małej gastronomii/kucharz (grupa 2) Część 5 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód sprzedawca (grupy 1 i 2) Część 6 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic technikum - zawód technik mechatronik (grupy 1 i 2) Część 7 - zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic technikum - zawód technik mechatronik (grupy 3 i 4) Część 8 - trening kompetencji miękkich osobistych i społecznych (grupa 1) Część 9 - zajęcia sportowe (grupy 1 i 2) Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych części zamówienia ujęty został w załączniku nr 5 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6, 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Dobry zawód to skarb o numerze WND-POKL.09.02.00-10-228/11 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS realizowany w ramach POKL Działanie 9.2 Priorytet IX w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód mechanik monter maszyn i urządzeń (grupy 1,2 i 3)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henryk Siudziński, ul. Zwolińskiego 2A m 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18592,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13919,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  13919,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13919,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla zsz - zawód mechanik pojazdów samochodowych (grupy 1,2 i 3)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Skrętowski, ul. J. Sobieskiego 24 m 34, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18592,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13919,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  13919,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13919,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód kucharz (grupa1)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Jochym, Janisławice 37, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6197,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4639,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  4639,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4639,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód kucharz małej gastronomii/kucharz (grupa 2)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Maria Marcinkiewicz, ul. K. Wielkiego 14 m 23, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6197,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4639,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  4639,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4639,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód sprzedawca (grupy 1 i 2)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Myśliwczyk-Kaczmarczyk, ul. W-skie Przedmieście 15 m 54, 99-300 Kutno, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12395,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9279,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  9279,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9279,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic technikum - zawód technik mechatronik (grupy 1 i 2)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tytus Cichocki, ul. Orzeszkowej 4A, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12395,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9279,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  9279,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9279,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic technikum - zawód technik mechatronik (grupy 3 i 4)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dariusz Iwaszkiewicz, ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12395,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9279,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  9279,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9279,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Trening kompetencji miękkich osobistych i społecznych (grupa 1)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Radosław Kaźmierczak, Plac Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12395,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9279,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  9279,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9279,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Zajęcia sportowe (grupy 1 i 2)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jadwiga Smyczek, Chrusty 21A, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24790,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18559,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  18559,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18559,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12820020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 720 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 9
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód mechanik monter maszyn i urządzeń (grupy 1,2 i 3) Henryk Siudziński
ul. Zwolińskiego 2A m 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-12-31 13 919,00
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla zsz - zawód mechanik pojazdów samochodowych (grupy 1,2 i 3) Krzysztof Skrętowski
ul. J. Sobieskiego 24 m 34, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-12-31 13 919,00
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód kucharz (grupa1) Katarzyna Jochym
Janisławice 37, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-12-31 4 639,00
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód kucharz małej gastronomii/kucharz (grupa 2) Maria Marcinkiewicz
ul. K. Wielkiego 14 m 23, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-12-31 4 639,00
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic zsz - zawód sprzedawca (grupy 1 i 2) Jolanta Myśliwczyk-Kaczmarczyk
ul. W-skie Przedmieście 15 m 54, 99-300 Kutno, woj. łódzkie
2013-12-31 9 279,00
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic technikum - zawód technik mechatronik (grupy 1 i 2) Tytus Cichocki
ul. Orzeszkowej 4A, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-12-31 9 279,00
Zajęcia dodatkowe zawodowe dla uczniów/uczennic technikum - zawód technik mechatronik (grupy 3 i 4) Dariusz Iwaszkiewicz
ul. Polna 27, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-12-31 9 279,00
Trening kompetencji miękkich osobistych i społecznych (grupa 1) Radosław Kaźmierczak
Plac Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-12-31 9 279,00
Zajęcia sportowe (grupy 1 i 2) Jadwiga Smyczek
Chrusty 21A, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2013-12-31 18 559,00