Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Stronie Śląskie: Dostawa oleju opałowego lekkiego 2013/2014


Numer ogłoszenia: 128907 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 8141488 w. 248, faks 74 8141494.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wcpd.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego 2013/2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, realizowane przynajmniej raz w miesiącu. Dostawa realizowana będzie do zbiornika o pojemności 30 000 l (przy budynku A; znajdującym się przy ulicy Sudeckiej). Wielkość zamówienia obejmuje roczne dostawy o wielkości 28 000 l (dostawy realizowane raz w miesiącu w ilości około 2 330 litrów).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.51.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagany aktualny dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi oraz podpisane przez uprawnione osoby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny - ocena warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dokonana będzie na podstawie oświadczenia podpisanego przez uprawnione osoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny - ocena warunku posiadanego potencjału technicznego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dokonana będzie na podstawie oświadczenia podpisanego przez uprawnione osoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny - ocena warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dokonana będzie na podstawie oświadczenia podpisanego przez uprawnione osoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagana opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub polisę OC w walucie obcej na kwotę równą 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) przeliczoną wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu lub w przypadku braku tego dnia kursu walutowego na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia przetargu orazpodpisane przez uprawnione osoby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wcpd.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Morawka 1, 57 - 550 Stronie Śląskie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, ul. Morawka 1, 57 - 550 Stronie Śląskie, sekretariat Dyrekcji WCPD w Stroniu Śląskim (nowy budynek WCPD).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Stronie Śląskie: Dostawa oleju opałowego lekkiego na rok 2013/2014 Zp-231-10/2013


Numer ogłoszenia: 157209 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 128907 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Morawka 1, 57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 8141488 w. 248, faks 74 8141494.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego lekkiego na rok 2013/2014 Zp-231-10/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, realizowane przynajmniej raz w miesiącu. Dostawa realizowana będzie do zbiornika o pojemności 30 000 l (przy budynku A; znajdującym się przy ulicy Sudeckiej). Wielkość zamówienia obejmuje roczne dostawy o wielkości 28 000 l (dostawy miesięczne około 2 330 litrów)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kogeneracja 44 Sp. z o.o., Fabryczna 1, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 87000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  85680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  85680,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Sudecka 3A, 57-550 Stronie Śląskie
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: szpital_stronie@pro.onet.pl
tel: 74 8141488 w. 248
fax: 748 141 494
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12890720130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wcpd.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Morawka 1, 57 - 550 Stronie Śląskie
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09135100-5 Olej opałowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa oleju opałowego lekkiego na rok 2013/2014 Zp-231-10/2013 Kogeneracja 44 Sp. z o.o.
Fabryczna 1, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, woj. dolnośląskie
2013-08-07 85 680,00