Wrocław: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu budynków PSM II st. ul. Podwale 69 i 68 we Wrocławiu


Numer ogłoszenia: 129400 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego , ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.psmpodwale.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu budynków PSM II st. ul. Podwale 69 i 68 we Wrocławiu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
- Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania budynków nr 68 i 69 (wspólne zagospodarowanie funkcjonalne) - Pełnobranżowy projekt budowlany na podstawie uzgodnionej Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania budynku nr 68. - Pełnobranżowy projekt budowlany ul. Podwale 69 (projekt zamienny - przewidywana propozycja zmian: inne zagospodarowanie cz. mieszkalnej, konstrukcja (lokalizacja) szybu windowego i zmiany sali koncertowej).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 05.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
5 000,00 PLN


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością 3 dokumentacje projektowe (dokumentacja pełnobranżowa) na obiekt o kubaturze co najmniej 8000 m3, dotyczące budynków użyteczności publicznej, dla których uzyskano pozwolenie na budowę.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zapewni (oświadczy), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, tzn. będą to projektanci z odpowiednimi uprawnieniami należący do właściwej izby samorządu zawodowego,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.psmpodwale.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego 50-449 Wrocław, ul. Podwale 68.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.06.2011 godzina 13:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego 50-449 Wrocław, ul. Podwale 68.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wrocław: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu budynków PSM II st. ul. Podwale 69 i 68 we Wrocławiu


Numer ogłoszenia: 163998 - 2011; data zamieszczenia: 19.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 129400 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu budynków PSM II st. ul. Podwale 69 i 68 we Wrocławiu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.0. Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania budynków nr 68 i 69 (wspólne zagospodarowanie funkcjonalne) 1.1. Pełnobranżowy projekt budowlany na podstawie uzgodnionej Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania budynku nr 68. 1.2. Pełnobranżowy projekt budowlany ul. Podwale 69 (projekt zamienny - przewidywana propozycja zmian: inne zagospodarowanie cz. mieszkalnej, konstrukcja (lokalizacja) szybu windowego i zmiany sali koncertowej).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c., {Dane ukryte}, 61-244 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 325203,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  123000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  676500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: administracja@psmpodwale.pl
tel: 713 460 210
fax: 713 560 210
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 12940020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 185 dni
Wadium: 5 ZŁ
Szacowana wartość* 166 PLN  -  250 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.psmpodwale.pl
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego 50-449 Wrocław, ul. Podwale 68
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu budynków PSM II st. ul. Podwale 69 i 68 we Wrocławiu GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c.
Poznań
2011-06-19 123 000,00