Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Organizacja imprezy o charakterze sportowo-artystycznym pod nazwą 8. Bieg Ulicą Piotrkowską


Numer ogłoszenia: 129675 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja imprezy o charakterze sportowo-artystycznym pod nazwą 8. Bieg Ulicą Piotrkowską.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja imprezy o charakterze sportowo-artystycznym pod nazwą 8. Bieg Ulicą Piotrkowską, promującej Miasto Łódź, w dniu 23 maja 2010 r. w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.62.20.00-7, 92.31.20.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust.1 pkt.1lit.b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Wykonawca jest pomysłodawcą imprezy 8. Bieg Ulicą Piotrkowską, która jest jego projektem autorskim. Wykonawca dokonał zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w dniu 02 03 2010 roku pod numerem Z - 367154 w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Bieg Ulicą Piotrkowską. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Przesłanka ta dotyczy przypadków związanych z ochrona praw autorskich i praw pokrewnych oraz przypadków związanych z ochroną patentową i ochroną praw wyłącznych. Wydarzenie ma charakter cykliczny, Wykonawca jest autorem pomysłu zorganizowania biegu i posiada prawa autorskie do jego zorganizowania. Ponadto otrzymał tymczasową ochronę Urzędu Patentowego RP na ochronę znaku towarowego - nazwy imprezy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • INTELMEDIA.EU Sp. z o.o., al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Organizacja imprezy o charakterze sportowo-artystycznym pod nazwą 8. Bieg Ulicą Piotrkowską


Numer ogłoszenia: 148459 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 129675 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja imprezy o charakterze sportowo-artystycznym pod nazwą 8. Bieg Ulicą Piotrkowską.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja imprezy o charakterze sportowo-artystycznym pod nazwą 8. Bieg Ulicą Piotrkowską, promującej Miasto Łódź, w dniu 23 maja 2010 r. w Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.62.20.00-7, 92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.05.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Intelmedia.EU sp. z o.o., al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 80000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  80000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  80000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  80000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wykonawca jest pomysłodawcą imprezy 8. Bieg Ulicą Piotrkowską, która jest jego projektem autorskim. Wykonawca dokonał zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w dniu 02 03 2010 roku pod numerem Z - 367154 w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Bieg Ulicą Piotrkowską. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Przesłanka ta dotyczy przypadków związanych z ochrona praw autorskich i praw pokrewnych oraz przypadków związanych z ochroną patentową i ochroną praw wyłącznych. Wydarzenie ma charakter cykliczny, Wykonawca jest autorem pomysłu zorganizowania biegu i posiada prawa autorskie do jego zorganizowania. Ponadto otrzymał tymczasową ochronę Urzędu Patentowego RP na ochronę znaku towarowego - nazwy imprezy.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 12967520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
92312000-1 Usługi artystyczne
92622000-7 Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Organizacja imprezy o charakterze sportowo-artystycznym pod nazwą 8. Bieg Ulicą Piotrkowską Intelmedia.EU sp. z o.o.
al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź, woj. łódzkie
2010-06-09 80 000,00