Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej


Numer ogłoszenia: 130023 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie i Łódź - Śródmieście UMŁ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.80.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie obsługi i konserwacji fontann lub studni głębinowych lub zdrojów wodnych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, b) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.05.2011 godzina 08:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, dymanicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Utrzymanie i konserwacja fontanny i zdrojów wody pitnej usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w sprawności urządzeń fontanny w al. Schillera i zdrojów wody pitnej przy ul. Piotrkowskiej nr 30/32, nr 77, nr 112, nr 143. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonywanie następujących prac: 1. Utrzymanie fontanny i zdrojów w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu). 2. Kontrola działania fontanny i zdrojów 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych. 3. Mycie zdrojów ciepłą wodą pod ciśnieniem przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 - 8.00. 4. Dezynfekcja ornamentów i wylewek zdrojów spirytusem przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 - 8.00. 5. Oczyszczanie misy, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontanny i zdrojów. 6. Oczyszczanie odpływów, filtrów. 7. Udrażnianie dysz. 8. Wymiana uszczelnień, zaworów i bezpieczników. 9. Zmywanie dna mis oraz wymiana wody w fontannie /w razie potrzeby/. 10. Każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń i awarii. 11. Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia. 12. Usunięcia awarii w ciągu 24 godzin lub w uzasadnionych technicznie przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 13.Odczytywanie wskazań liczników (energii elektrycznej i wodomierzy) 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Referatu Komunalnego Delegatury Łódź - Śródmieście. 14.Przygotowania urządzeń fontanny i zdrojów wody pitnej na czas zimowy w tym odwodnienie i umycie fontanny i zdrojów wody pitnej oraz demontaż instalacji miedzianej i jej dostarczenie do siedziby Delegatury Łódź - Śródmieście, lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym jej ponowne użytkowanie przez Zamawiającego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.80.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Utrzymanie i konserwacja fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie UMŁ położonych przy : -ul. Długosza 26/30, -ul. Kusocińskiego / ul. Sandomierska (obręb P-26, działka nr 55/5) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1.Nadzór nad urządzeniami fontanny zamontowanymi w maszynowni oraz nad stanem zabezpieczeń dysz zamontowanych w niecce zewnętrznej minimum 2 razy w tygodniu. 2.Demontaż zabezpieczeń i uruchomienie fontann na rozpoczęcie sezonu. 3.Utrzymanie fontann w ruchu ciągłym w okresie od podpisania umowy do 15 października 2011 r. poprzez: a)kontrolę działania fontann 2 razy dziennie w godzinach rannych i popołudniowych, b)oczyszczanie niecki, lustra wody oraz utrzymanie czystości wokół fontann, c)oczyszczanie i uzdatnianie wody z zastosowaniem środków chemicznych wraz z ich zakupem, d)bieżącą konserwację urządzeń elektrycznych, mechanicznych, wodociągowych oraz urządzeń maszynowni fontann, e)oczyszczanie odpływów i filtrów, czyszczenie i konserwacja dysz, f) sprawdzanie poprawności działania urządzeń w automatyce, g)wymianę uszczelnień, zaworów, łożysk, bezpieczników, dysz, filtrów i podzespołów elektronicznych wraz z ich zakupem, h)demontaż uszkodzonych (innych niż określone w pkt g) urządzeń i przekazywanie protokołem Zamawiającemu, i) każdorazowe zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń lub awarii fontann, j)zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego we wszystkie dni tygodnia i gotowość do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia lub w uzasadnionych technicznie przypadkach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, k)awaryjne uruchamianie fontann w przypadku zaniku zasilania energetycznego. 4.Odczytywanie wskazań liczników energii elektrycznej i wodomierzy - 1 raz w miesiącu i przekazywanie informacji na piśmie do Referatu Komunalnego Delegatury Łódź-Polesie UMŁ. 5.Przygotowanie urządzeń fontanny na czas zimowy w tym odwodnienie, umycie zbiorników wewnętrznych i niecki zewnętrznej, zabezpieczenie pomp i urządzeń dozowania wody środków chemicznych oraz montaż zabezpieczeń dysz w niecce fontann.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.80.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.10.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej


Numer ogłoszenia: 155365 - 2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 130023 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej usytuowanych na terenie dzialania Delegatury Łódź - Polesie i Łódź - Śródmieście UMŁ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.80.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grupa Sieciowa Artur Gruszczyński, ul. Piotrkowska 291, 93-004 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18004,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6088,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  6088,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19987,50


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej


Numer ogłoszenia: 158661 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 130023 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie i Łódź - Śródmieście UMŁ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.80.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Utrzymanie i konserwacja fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grupa Sieciowa Artur Gruszczyński, ul. Piotrkowska 291, 93-004 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4311,77


 • Oferta z najniższą ceną:
  4311,77
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31450,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13002320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 168 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utrzymanie i konserwacja fontann i zdrojów wody pitnej usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi Grupa Sieciowa Artur Gruszczyński
ul. Piotrkowska 291, 93-004 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-02 6 088,00
Utrzymanie i konserwacja fontann usytuowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Polesie Urzędu Miasta Łodzi Grupa Sieciowa Artur Gruszczyński
ul. Piotrkowska 291, 93-004 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-07 4 311,00