Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przebudowa hali przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 130062 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu , ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384870, faks 042 6384878.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa hali przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przebudowa hali przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi w zakresie: Wymiany nawierzchni tartanowej w hali, Modernizacji wnętrza hali, Przebudowy instalacji elektrycznej, Instalacji dodatkowych gniazd i zasilania urządzeń sportowych, Instalacji oświetlenia antresoli hali, Instalacji hydrantów, Budowy pomostu technicznego w hali.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.22.31.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
39000 PLN


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie posiadania uprawnień zamawiajacy nie określa szczegółowych wymagań


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co należy rozumieć: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnie lekkoatletyczne, które zostały potwierdzone certyfikatem first class), sanitarnych i elektrycznych o łącznej wartości brutto co najmniej 2.000.000,00 zł


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego zamawiający nie określa szczegółowych wymagań


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, zdolne do wykonania zamówienia: osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczenie w zakresie układania nawierzchni potwierdzonych certyfikatem first class; osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych winna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile będą one uprawniały do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie odpowiednim dla ww. specjalności. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Polski, wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a lub 12b Ustawy Prawo budowlane.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnienie warunków określonych wyżej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Certyfikat First Class


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót. Zmiana może być spowodowana wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiającym wykonywanie robót. Wniosek wykonawcy winien być poprzedzony protokołem konieczności - spisanym na potwierdzenie zaistniałej sytuacji


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, pokój Nr 303.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.05.2010 godzina 10:00, miejsce: W sekretariacie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, pokój Nr 307.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 144008 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
130062 - 2010 data 13.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384870, fax. 042 6384878.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2..

 • W ogłoszeniu jest:
  Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co należy rozumieć: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnie lekkoatletyczne, które zostały potwierdzone certyfikatem first class), sanitarnych i elektrycznych o łącznej wartości brutto co najmniej 2.000.000,00 zł.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co należy rozumieć: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnie lekkoatletyczne, które zostały potwierdzone certyfikatem IAAF Class 1), sanitarnych i elektrycznych o łącznej wartości brutto co najmniej 2.000.000,00 zł.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.6).

 • W ogłoszeniu jest:
  Certyfikat First Class.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 12.4.1. Aktualna aprobata lub rekomendacja techniczna ITB lub dokument równoważny wydany przez instytucję upoważnioną do badań nawierzchni sportowych potwierdzający wszystkie wymagane parametry nawierzchni. 12.4.2. Atest Higieniczny. 12.4.3. Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez jednostkę akredytowaną przez IAAF. 12.4.4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytację. 12.4.5. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877. 12.4.6. Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni. 12.4.7. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania. 12.4.8. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego (zamieszczony w Wykazie robót - Formularz Nr 5). 12.4.9. Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  28.05.2010.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  2.06.2010.


Łódź: Przebudowa hali przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 152183 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 130062 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6384870, faks 042 6384878.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa hali przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa hali przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi w zakresie: Wymiany nawierzchni tartanowej w hali, Modernizacji wnętrza hali, Przebudowy instalacji elektrycznej, Instalacji dodatkowych gniazd i zasilania urządzeń sportowych, Instalacji oświetlenia antresoli hali, Instalacji hydrantów, Budowy pomostu technicznego w hali.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.22.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1950463,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2349681,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  2349681,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  0,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13006220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 171 dni
Wadium: 39000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 300 000 PLN  -  1 950 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, pokój Nr 303
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa hali przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, woj. mazowieckie
2010-06-14 2 349 681,00