TI Tytuł PL-Katowice: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
ND Nr dokumentu 130089-2012
PD Data publikacji 24/04/2012
OJ Dz.U. S 79
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 20/04/2012
DT Termin 31/05/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 79700000 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000 - Usługi ochroniarskie
79714000 - Usługi w zakresie nadzoru
OC Pierwotny kod CPV 79700000 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000 - Usługi ochroniarskie
79714000 - Usługi w zakresie nadzoru
IA Adres internetowy (URL) http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/04/2012    S79    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

2012/S 79-130089

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35
Osoba do kontaktów: Maria Mikołajczyk
40-005 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322585355
E-mail: przetargi@mosir.katowice.pl
Faks: +48 322538733

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa miasta Katowice nie posiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ochrona mienia na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz konwój gotówki.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: na terenie miasta Katowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 ustawy) ochrona mienia i konwój gotówki.
Opis przedmiotu zamówienia.
Ochrona mienia na niżej wymienionych obiektach:
1. Budynek dyrekcji Ośrodka, budynek lodowiska, sala gimnastyczna przy Al. Korfantego 35 w godzinach 22:00-7:00;
2. Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99 w godzinach 22:00-6:00;
3. Hala Sportowa przy ulicy Józefowskiej 40 w godzinach 22:00-6:00;
4. Boisko Sportowe Rapid przy ulicy Grażyńskiego 51 w godzinach 22:00-6:00;
5. Hala Sportowa Kolejarz i Boisko przy ulicy Alfreda 1 w godzinach 22:00-6:00;
6. Kemping 215 przy ulicy Trzech Stawów 23:
— m-ce X- XII w soboty, niedziele i święta w godzinach 20:00-8:00, w pozostałe dni 22:00-8:00,
— m-ce VII-IX codziennie w godzinach 22:00-8:00;
7. Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11 w godzinach 22:00-7:00;
8. Boisko Sportowe wraz z zapleczem ul. Boya Żeleńskiego 96 C w godzinach 22:00-7:00;
9. Obiekt Sportowy Podlesianka ul. Sołtysia 25:
— codziennie w godzinach 22:00-7:00,
— dodatkowo w soboty, niedziele i święta w godzinach 14:00-22:00;
10. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8 w godzinach 22:00-6:00;
11. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65:
— codziennie w godzinach 22:00-6:00,
— dodatkowo w okresie od miesiąca VII do miesiąca VIII w godzinach 11:00-19:00;
12. Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6 w godzinach 22:00-7:00;
13. Lodowisko sezonowe zlokalizowane na terenie miasta Katowice w godzinach 21.30-7.30 w miesiącach od X do XII;
14. Stadion Miejski ul. Bukowa 1 w godzinach 14:00-22:00 i 22:00-6:00;
15. Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16 w godzinach 14:00-22:00 i 22:00-6:00;
16. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D:
— codziennie w godzinach 20:00-6:00,
— dodatkowo w okresie od miesiąca VII do miesiąca VIII w godzinach 11:00-19:00;
17. Hala Główna Spodek przy Al. Korfantego 35 wraz z:
a. wentylatornią,
b. pomieszczeniami technicznymi i rozdzielnią główną pod hotelem,
c. warsztatem z nadbudową biurową, magazynem stelaża, wózkownią, urządzeniami klimatyzacji, jadalnią i szatnią pracowników,
d. maszynownią i stacją trafo,
e. garażami przy magazynie wraz z nadbudową biurową,
f. garażami przy osi B hali głównej
g. hotelem w godzinach 7:00-19:00 i 19:00-7:00.
W trakcie realizacji zadania godzinowy czas trwania ochrony wyżej wymienionych obiektów w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie.
Na wyżej wymienionych obiektach Zamawiający przewiduje konieczność dodatkowych dyżurów ochrony w ciągu dnia w dniu 24.12.2012 roku. Ochrona ta nie dotyczy obiektów na których wskazano ochronę 24 godzinną. Zamawiający określi szczegóły zakresu ochrony z wybranym Wykonawcą składając stosowne zamówienie, które będzie rozliczone w ramach zawartej umowy.
Obsadę służby ochrony w każdym przypadku stanowią pracownicy ochrony posiadający licencje ochrony i spełniający wszystkie stosowne wymogi. Obsadę służby ochrony na obiektach stanowią:
1. od pozycji 1 do 10 - jeden pracownik ochrony;
2. w pozycji 11:
— w zakresie ochrony codziennej - jeden pracownik ochrony,
— w zakresie ochrony w okresie od miesiąca VII do VIII – dwaj pracownicy ochrony;
3. od pozycji 12 do 15 i pozycja 17 - zespoły dwuosobowe pracowników ochrony;
4. w pozycji 16:
— w zakresie ochrony codziennej - zespoły dwuosobowe pracowników ochrony,
— w zakresie ochrony w okresie od miesiąca VII do VIII – czterej pracownicy ochrony.
Wszyscy pracownicy wykonujący ochronę muszą być przeszkoleni w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego.
Konwój gotówki:
Wykonawca zapewni ochronę przewozu pieniędzy w dniach oraz godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.9.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166, poz. 1128), Ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740 z póżn. zm.).
Ochrona transportu pieniędzy odbywać się będzie samochodem przystosowanym do konwoju gotówki na następujących trasach:
Trasa nr 1.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - bank .......................... w Katowicach (centrum miasta) - Dyrekcja MOSiR Al. Korfantego 35.
Zamawiający w tym zakresie planuje 8 konwojów w trakcie trwania umowy.
Trasa nr 2.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - obiekty Zamawiającego tj.
1) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8;
2) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65;
3) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D
— bank .................. w Katowicach (centrum miasta)– Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Usługi w tym zakresie realizowane będą w sezonie letnim roku 2012. Zamawiający planuje w tym zakresie 30 konwojów w trakcie trwania umowy.
Trasa nr 3.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - obiekty Zamawiającego tj.:
1) Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99;
2) Hala Sportowa Józefowska ul. Józefowska 40;
3) Boisko Sportowe Rapid ul. Grażyńskiego 51;
4) Hala Sportowa Kolejarz i Boisko ul. Alfreda 1;
5) Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11;
6) Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16;
7) Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6;
8) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8;
9) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65;
10) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D;
11) Boisko Sportowe wraz z zapleczem ul. Boya Żeleńskiego 96 C;
12) Obiekt Sportowy Podlesianka ul. Sołtysia 25;
13) Kemping 215 przy ulicy Trzech Stawów 23
— bank ................. w Katowicach (centrum miasta) – Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Zamawiający w tym zakresie planuje 12 konwojów w trakcie trwania umowy. Ustalenie punktów odbioru gotówki dokonywane będzie każdorazowo dzień przed planowanym konwojem.
Trasa nr 4.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11 - bank ................. w Katowicach (centrum miasta) – Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Usługi w tym zakresie realizowane będą w okresie od października do grudnia. Zamawiający planuje w tym zakresie 6 konwojów w trakcie trwania umowy.
Ustalenia terminów oraz punktów odbioru gotówki dokonywane będzie przez Głównego Księgowego, jego zastępcę lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości konwojów. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za faktycznie wykonane konwoje.
Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia samochodu na żądanie Zamawiającego w czasie i miejscu uzgodnionym przez umawiające się strony.
Przewożone wartości nie będą przekraczały 0,2 jednostki obliczeniowej wg wyżej wymienionych przepisów. Szczegóły dotyczące konwojowania jak: godziny rozpoczęcia transportów, ilości transportów w okresie kalendarzowym (tygodniu/miesiącu), wskazanie dni tygodnia itp. zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79710000, 79714000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 ustawy) ochrona mienia i konwój gotówki.
Opis przedmiotu zamówienia.
Ochrona mienia na niżej wymienionych obiektach:
1. Budynek dyrekcji Ośrodka, budynek lodowiska, sala gimnastyczna przy Al. Korfantego 35 w godzinach 22:00-7:00;
2. Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99 w godzinach 22:00-6:00;
3. Hala Sportowa przy ulicy Józefowskiej 40 w godzinach 22:00-6:00;
4. Boisko Sportowe Rapid przy ulicy Grażyńskiego 51 w godzinach 22:00-6:00;
5. Hala Sportowa Kolejarz i Boisko przy ulicy Alfreda 1 w godzinach 22:00-6:00;
6. Kemping 215 przy ulicy Trzech Stawów 23:
— m-ce X- XII w soboty, niedziele i święta w godzinach 20:00-8:00, w pozostałe dni 22:00-8:00,
— m-ce VII-IX codziennie w godzinach 22:00-8:00;
7. Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11 w godzinach 22:00-7:00;
8. Boisko Sportowe wraz z zapleczem ul. Boya Żeleńskiego 96 C w godzinach 22:00-7:00;
9. Obiekt Sportowy Podlesianka ul. Sołtysia 25:
— codziennie w godzinach 22:00-7:00,
— dodatkowo w soboty, niedziele i święta w godzinach 14:00-22:00;
10. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8 w godzinach 22:00-6:00;
11. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65:
— codziennie w godzinach 22:00-6:00,
— dodatkowo w okresie od miesiąca VII do miesiąca VIII w godzinach 11:00-19:00.
12. Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6 w godzinach 22:00-7:00;
13. Lodowisko sezonowe zlokalizowane na terenie miasta Katowice w godzinach 21:30-7:30 w miesiącach od X do XII;
14. Stadion Miejski ul. Bukowa 1 w godzinach 14:00-22:00 i 22:00-6:00;
15. Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16 w godzinach 14:00-22:00 i 22:00-6:00;
16. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D:
— codziennie w godzinach 20:00-6:00,
— dodatkowo w okresie od miesiąca VII do miesiąca VIII w godzinach 11:00-19:00;
17. Hala Główna Spodek przy Al. Korfantego 35 wraz z:
a. wentylatornią,
b. pomieszczeniami technicznymi i rozdzielnią główną pod hotelem,
c. warsztatem z nadbudową biurową, magazynem stelaża, wózkownią, urządzeniami klimatyzacji, jadalnią i szatnią pracowników,
d. maszynownią i stacją trafo,
e. garażami przy magazynie wraz z nadbudową biurową,
f. garażami przy osi B hali głównej
g. hotelem w godzinach 7:00-19:00 i 19:00-7:00.
W trakcie realizacji zadania godzinowy czas trwania ochrony wyżej wymienionych obiektów w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie.
Na wyżej wymienionych obiektach Zamawiający przewiduje konieczność dodatkowych dyżurów ochrony w ciągu dnia w dniu 24 grudnia 2012 roku. Ochrona ta nie dotyczy obiektów na których wskazano ochronę 24 godzinną. Zamawiający określi szczegóły zakresu ochrony z wybranym Wykonawcą składając stosowne zamówienie, które będzie rozliczone w ramach zawartej umowy.
Obsadę służby ochrony w każdym przypadku stanowią pracownicy ochrony posiadający licencje ochrony i spełniający wszystkie stosowne wymogi. Obsadę służby ochrony na obiektach stanowią:
1. od pozycji 1 do 10 - jeden pracownik ochrony;
2. w pozycji 11:
— w zakresie ochrony codziennej - jeden pracownik ochrony,
— w zakresie ochrony w okresie od miesiąca VII do VIII – dwaj pracownicy ochrony;
3. od pozycji 12 do 15 i pozycja 17 - zespoły dwuosobowe pracowników ochrony;
4. w pozycji 16:
— w zakresie ochrony codziennej - zespoły dwuosobowe pracowników ochrony,
— w zakresie ochrony w okresie od miesiąca VII do VIII – czterej pracownicy ochrony.
Wszyscy pracownicy wykonujący ochronę muszą być przeszkoleni w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego.
Konwój gotówki:
Wykonawca zapewni ochronę przewozu pieniędzy w dniach oraz godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.9.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166, poz. 1128), Ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740 z póżn. zm.).
Ochrona transportu pieniędzy odbywać się będzie samochodem przystosowanym do konwoju gotówki na następujących trasach:
Trasa nr 1.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - bank .......................... w Katowicach (centrum miasta) - Dyrekcja MOSiR Al. Korfantego 35.
Zamawiający w tym zakresie planuje 8 konwojów w trakcie trwania umowy.
Trasa nr 2.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - obiekty Zamawiającego tj.
1) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy ZADOLE ul. Wczasowa 8;
2) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy ROLNA ul. Nasypowa 65;
3) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy BUGLA ul. Żeliwna 26D
— bank .................. w Katowicach (centrum miasta)– Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Usługi w tym zakresie realizowane będą w sezonie letnim roku 2012. Zamawiający planuje w tym zakresie 30 konwojów w trakcie trwania umowy.
Trasa nr 3.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - obiekty Zamawiającego tj.:
1) Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99;
2) Hala Sportowa Józefowska ul. Józefowska 40;
3) Boisko Sportowe Rapid ul. Grażyńskiego 51;
4) Hala Sportowa Kolejarz i Boisko ul. Alfreda 1;
5) Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11;
6) Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16;
7) Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6;
8) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8;
9) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65;
10) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D;
11) Boisko Sportowe wraz z zapleczem ul. Boya Żeleńskiego 96 C;
12) Obiekt Sportowy Podlesianka ul. Sołtysia 25;
13) Kemping 215 przy ulicy Trzech Stawów 23
— bank ................. w Katowicach (centrum miasta) – Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Zamawiający w tym zakresie planuje 12 konwojów w trakcie trwania umowy. Ustalenie punktów odbioru gotówki dokonywane będzie każdorazowo dzień przed planowanym konwojem.
Trasa nr 4.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11 - bank ................. w Katowicach (centrum miasta) – Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Usługi w tym zakresie realizowane będą w okresie od października do grudnia. Zamawiający planuje w tym zakresie 6 konwojów w trakcie trwania umowy.
Ustalenia terminów oraz punktów odbioru gotówki dokonywane będzie przez Głównego Księgowego, jego zastępcę lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości konwojów. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za faktycznie wykonane konwoje.
Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia samochodu na żądanie Zamawiającego w czasie i miejscu uzgodnionym przez umawiające się strony.
Przewożone wartości nie będą przekraczały 0,2 jednostki obliczeniowej wg wyżej wymienionych przepisów. Szczegóły dotyczące konwojowania jak: godziny rozpoczęcia transportów, ilości transportów w okresie kalendarzowym (tygodniu/miesiącu), wskazanie dni tygodnia itp. zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2012. Zakończenie 31.12.2012

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 25 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 45.3 Ustawy.
2. Wadium może być wnoszone w formie jak określono w art. 45 ust.6 ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej wymieniony rachunek bankowy zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Katowice nr 48 1050 1214 1000 0022 0055 0750 z dopiskiem "wadium dla zamówienia pn. ochrona mienia ”.
Ksero dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) należy załączyć do oferty.
5. Zwrot wadium i żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy.
6. Na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury vat wraz z potwierdzeniem wykonania usługi, do siedziby zamawiającego.
2. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
3. Wzór umowy określony został w załączniku do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie z zastrzeżeniem, że dokumenty wymienione w punkcie 18 ppkt 4 litery a-f SIWZ muszą przedstawić dla każdego z partnerów Konsorcjum lub wspólników spółki osobno.
4. Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 17.1 SIWZ mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia jeśli spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych a także spełniają wymagania przedstawione poniżej:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia tj. posiadają koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. wykażą że wykonali samodzielnie lub wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy jedną usługę oraz przedstawią wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Wykaz i referencje powinny potwierdzać wykonanie usługi ochrony budynków użyteczności publicznej i konwoju wartości pieniężnych o łącznej wartości minimum 1.000.000 zł brutto w okresie 3 lat, w tym roczna wartość jednej usługi nie niższa niż 300 000 PLN brutto.
Pod pojęciem trzech lat rozumie się okres liczony od 31.5.2009 roku do 30.5.2012 roku.
Pod pojęciem jedna roczna umowa rozumienie się 12 kolejno następujących miesięcy.
W przypadku usług wykonywanych – doświadczeniem Wykonawcy są usługi zrealizowane do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca podaje wartość wykonanych usług w ramach wykonywanej umowy, a nie łączną wartość umowy;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i tak:
a) Wykonawca posiada samochód przystosowany do konwoju gotówki, co potwierdza składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie i wykaz zawierający co najmniej jeden taki samochód,
b) pracownicy którzy będą wykonywać usługę ochrony posiadają jednolite umundurowanie z logo Wykonawcy oraz są wyposażeni w środki łączności, co Wykonawca potwierdza składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie i wykaz zawierający minimum 31 urządzeń służących do łączności,
c) Wykonawca dysponuje grupą interwencyjną z czasem reakcji do 10 minut, co potwierdza składając wraz ofertą stosowne oświadczenie. Czas reakcji jest to czas dotarcia grupy na obiekt;
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i tak: przedstawią wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie oraz podają informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także poda zakres wykonywanych przez te osoby czynności i informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia.
Wykaz powinien zawierać minimum 60 pracowników ochrony posiadających licencje pracownika ochrony oraz staż pracy na tym stanowisku co najmniej 1 rok;
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załączonego wzoru.
3. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
4. Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wartości podane w dokumentach dotyczących wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień podpisania protokołu odbioru usług/dostaw. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą wyżej wymieniony Protokół.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 22 ppkt 1 SIWZ:
1. ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. oświadczenie, o treści określonej w art. 22 ust.1 ustawy - że wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
3. oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
a) koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu;
b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i nazwy odbiorcy, oraz dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie.
Wykaz i referencje powinny potwierdzać wykonanie usługi ochrony budynków użyteczności publicznej i konwoju wartości pieniężnych o łącznej wartości minimum 1 000 000 PLN brutto w okresie trzech lat, w tym roczna wartość jednej usługi nie niższa niż 300.000 zł brutto.
Pod pojęciem 3 lat rozumie się okres liczony od 31.5.2009 roku do 30.5.2012 roku.
Pod pojęciem jedna roczna umowa rozumienie się 12 kolejno następujących miesięcy.
W przypadku usług wykonywanych – doświadczeniem Wykonawcy są usługi zrealizowane do daty składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wykonawca podaje wartość wykonanych usług w ramach wykonywanej umowy, a nie łączną wartość umowy;
c) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także podają zakres wykonywanych przez te osoby czynności i informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia.
Wykaz powinien zawierać minimum 60 pracowników ochrony posiadających licencje pracownika ochrony oraz staż pracy na tym stanowisku co najmniej 1 rok;
d) oświadczenie, że Wykonawca posiada samochód przystosowany do konwoju gotówki (wzór zał. nr 2);
e) oświadczenie, że pracownicy którzy będą wykonywać usługę ochrony posiadają jednolite umundurowanie z logo Wykonawcy oraz są wyposażeni w środki łączności (wzór zał. nr 2);
f) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje grupą interwencyjną z czasem reakcji do 10 minut. Czas reakcji jest to czas dotarcia grupy na obiekt (wzór zał. nr 2);
g) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do realizacji zamówienia. Wykaz powinien zawierać co najmniej jeden samochód przystosowany do konwoju gotówki oraz 31 urządzeń służących do łączności.
4. oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wzór w załączeniu);
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem potwierdzająca wniesienie wadium przelewem na konto bankowe.
Uwaga.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokument jak określono w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministró w z dnia 30.12.2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 18 ppkt 4 litery b-f SIWZ składa dokumenty w formie jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministró w z dnia 30.12.2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TT/B/08/04/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.5.2012 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2012 - 09:30

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego tj. Katowice Aleja Korfantego 35, pokój numer 20.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wybrany wykonawca winien w ciągu 10 dni skontaktować się z zamawiającym, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień, w tym między innymi: formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przejęcia/przekazania obiektów.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem niżej wymienionych dokumentów:
1) licencje pracownika ochrony, które potwierdzają uprawnienia osób wskazanych przez niego do wykonania umowy – dotyczy pracowników ochrony, kierownika-koordynatora,
2) aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodami jej opłaty wymaganych na dzień podpisania umowy. Suma ubezpieczenia wykazana w polisie nie może być niższa niż wartość brutto złożonej oferty.
3) Zmiana treści umowy
1) zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
a) rezygnacji ze świadczenia usługi ochrony obiektu,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy,
c) ustawowej zmiany stawek podatku VAT,
d) zmiany wykazu pracowników Wykonawcy, którzy realizują umowę w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z rozwiązania stosunku pracy i potrzeby uzupełnienia składu osobowego zapewniającego należyte wykonanie umowy.
4) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć:
— konsorcja: umowę konsorcjum, określając sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania dla każdego z członków konsorcjum przy realizacji zamówienia, sposób rozliczania się w przypadku wygrania przetargu, czas trwania oraz sposób rozwiązania,
— spółka cywilna: kopię umowy spółki cywilnej.
5) Zawarcie umowy, którą przygotuje Zamawiający, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, po wniesieniu przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, a nie później niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.
6) W przypadku, gdy osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań (podpisania umowy) w imieniu Wykonawcy są ograniczone przepisami prawa, wówczas przed podpisaniem umowy wykonawca winien przedstawić odpowiedni dokument upoważniający te osoby do zaciągania zobowiązań na kwotę co najmniej równą cenie ofertowej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formie weksli oraz ustanowienia zastawu rejestrowego.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na niżej podany rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach prowadzony przez ING Bank Śląski S.A O/ Katowice Numer rachunku: 48 1050 1214 1000 0022 0055 0750, najpóźniej w dacie zawarcia umowy.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w art. 148 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 dokument zabezpieczenia należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Katowice w depozycie w Dziale Technicznym pokój numer 20.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie przechowywane zgodnie z art.148 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone zgodnie z art. 151 ust. 1 ww. Ustawy tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. W tym celu komisja którą powoła zamawiający przy udziale przedstawiciela wykonawcy sporządzi stosowny protokół.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień publicznych.
3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie, skarga do sądu.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Złożenie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 180, art. 182 ust. 1-4 oraz art. 187 ust. 1 i 2 oraz art. 198 litera a-g Ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.4.2012
TI Tytuł PL-Katowice: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
ND Nr dokumentu 202786-2012
PD Data publikacji 29/06/2012
OJ Dz.U. S 123
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/06/2012
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 79700000 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000 - Usługi ochroniarskie
79714000 - Usługi w zakresie nadzoru
OC Pierwotny kod CPV 79700000 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000 - Usługi ochroniarskie
79714000 - Usługi w zakresie nadzoru
IA Adres internetowy (URL) http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

29/06/2012    S123    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

2012/S 123-202786

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35
Osoba do kontaktów: Maria Mikołajczyk
40-005 Katowice
Polska
Tel.: +48 322585355
E-mail: przetargi@mosir.katowice.pl
Faks: +48 322538733

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa miasta Katowice nie posiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Ochrona mienia na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz konwój gotówki.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: na terenie miasta Katowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 ustawy) ochrona mienia i konwój gotówki.
Opis przedmiotu zamówienia.
Ochrona mienia na niżej wymienionych obiektach:
1. Budynek dyrekcji Ośrodka, budynek lodowiska, sala gimnastyczna przy Al. Korfantego 35 w godzinach 22:00 - 7:00,
2. Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99 w godzinach 22:00 - 6:00,
3. Hala Sportowa przy ulicy Józefowskiej 40 w godzinach 22:00 - 6:00,
4. Boisko Sportowe Rapid przy ulicy Grażyńskiego 51 w godzinach 22:00 - 6:00,
5. Hala Sportowa Kolejarz i Boisko przy ulicy Alfreda 1 w godzinach 22:00 - 6:00,
6. Kemping 215 przy ulicy Trzech Stawów 23:
— m-ce X- XII w soboty, niedziele i święta w godzinach 20.00-8.00, w pozostałe dni 22:00 - 8:00,
— m-ce VII-IX codziennie w godzinach 22:00 - 8:00.
7. Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11 w godzinach 22:00 - 7:00
8. Boisko Sportowe wraz z zapleczem ul. Boya Żeleńskiego 96 C w godzinach 22:00 - 7:00
9. Obiekt Sportowy Podlesianka ul. Sołtysia 25:
— codziennie w godzinach 22:00 - 7:00,
— dodatkowo w soboty, niedziele i święta w godzinach 14:00 - 22:00.
10. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8 w godzinach 22:00 - 6:00
11. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65:
— codziennie w godzinach 22:00 - 6:00,
— dodatkowo w okresie od miesiąca VII do miesiąca VIII w godzinach 11:00 - 19:00.
12. Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6 w godzinach 22:00 - 7:00
13. Lodowisko sezonowe zlokalizowane na terenie miasta Katowice w godzinach 21:30 - 7:30 w miesiącach od X do XII
14. Stadion Miejski ul. Bukowa 1 w godzinach 14:00 - 22:00 i 22:00 - 6:00
15. Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16 w godzinach 14:00 - 22:00 i 22:00 - 6:00
16. Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D:
— codziennie w godzinach 20:00 - 6:00,
— dodatkowo w okresie od miesiąca VII do miesiąca VIII w godzinach 11:00 - 19:00.
17. Hala Główna Spodek przy Al. Korfantego 35 wraz z:
a. wentylatornią,
b. pomieszczeniami technicznymi i rozdzielnią główną pod hotelem,
c. warsztatem z nadbudową biurową, magazynem stelaża, wózkownią, urządzeniami klimatyzacji, jadalnią i szatnią pracowników,
d. maszynownią i stacją trafo,
e. garażami przy magazynie wraz z nadbudową biurową,
f. garażami przy osi B hali głównej
g. hotelem w godzinach 7:00 - 19:00 i 19:00 - 7:00.
W trakcie realizacji zadania godzinowy czas trwania ochrony wyżej wymienionych obiektów w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie.
Na wyżej wymienionych obiektach Zamawiający przewiduje konieczność dodatkowych dyżurów ochrony w ciągu dnia w dniu 24.12.2012 roku. Ochrona ta nie dotyczy obiektów na których wskazano ochronę 24 godzinną. Zamawiający określi szczegóły zakresu ochrony z wybranym Wykonawcą składając stosowne zamówienie, które będzie rozliczone w ramach zawartej umowy.
Obsadę służby ochrony w każdym przypadku stanowią pracownicy ochrony posiadający licencje ochrony i spełniający wszystkie stosowne wymogi. Obsadę służby ochrony na obiektach stanowią:
1. od pozycji 1 do 10 - jeden pracownik ochrony
2. w pozycji 11:
— w zakresie ochrony codziennej - jeden pracownik ochrony,
— w zakresie ochrony w okresie od miesiąca VII do VIII – dwaj pracownicy ochrony.
3. od pozycji 12 do 15 i pozycja 17 - zespoły dwuosobowe pracowników ochrony
4. w pozycji 16:
— w zakresie ochrony codziennej - zespoły dwuosobowe pracowników ochrony,
— w zakresie ochrony w okresie od miesiąca VII do VIII – czterej pracownicy ochrony.
Wszyscy pracownicy wykonujący ochronę muszą być przeszkoleni w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego.
Konwój gotówki:
Wykonawca zapewni ochronę przewozu pieniędzy w dniach oraz godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.9.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 166, poz. 1128), Ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740 z póżn. zm.).
Ochrona transportu pieniędzy odbywać się będzie samochodem przystosowanym do konwoju gotówki na następujących trasach:
Trasa nr 1.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - bank .......................... w Katowicach (centrum miasta) - Dyrekcja MOSiR Al. Korfantego 35.
Zamawiający w tym zakresie planuje 8 konwojów w trakcie trwania umowy.
Trasa nr 2.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - obiekty Zamawiającego tj.
1) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8,
2) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65,
3) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D
— bank .................. w Katowicach (centrum miasta)– Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Usługi w tym zakresie realizowane będą w sezonie letnim roku 2012. Zamawiający planuje w tym zakresie 30 konwojów w trakcie trwania umowy.
Trasa nr 3.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - obiekty Zamawiającego tj.
1) Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99
2) Hala Sportowa Józefowska ul. Józefowska 40
3) Boisko Sportowe Rapid ul. Grażyńskiego 51
4) Hala Sportowa Kolejarz i Boisko ul. Alfreda 1
5) Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11
6) Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16
7) Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6
8) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8
9) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65
10) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D
11) Boisko Sportowe wraz z zapleczem ul. Boya Żeleńskiego 96 C
12) Obiekt Sportowy Podlesianka ul. Sołtysia 25
13) Kemping 215 przy ulicy Trzech Stawów 23
— bank ................. w Katowicach (centrum miasta) – Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Zamawiający w tym zakresie planuje 12 konwojów w trakcie trwania umowy. Ustalenie punktów odbioru gotówki dokonywane będzie każdorazowo dzień przed planowanym konwojem.
Trasa nr 4.
Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35 - Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11 - bank ................. w Katowicach (centrum miasta) – Dyrekcja MOSiR Katowice Al. Korfantego 35.
Usługi w tym zakresie realizowane będą w okresie od października do grudnia. Zamawiający planuje w tym zakresie 6 konwojów w trakcie trwania umowy.
Ustalenia terminów oraz punktów odbioru gotówki dokonywane będzie przez Głównego Księgowego, jego zastępcę lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości konwojów. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za faktycznie wykonane konwoje.
Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia samochodu na żądanie Zamawiającego w czasie i miejscu uzgodnionym przez umawiające się strony.
Przewożone wartości nie będą przekraczały 0,2 jednostki obliczeniowej wg wyżej wymienionych przepisów. Szczegóły dotyczące konwojowania jak: godziny rozpoczęcia transportów, ilości transportów w okresie kalendarzowym (tygodniu/miesiącu), wskazanie dni tygodnia itp. zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79700000, 79710000, 79714000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 582 691,20 i najwyższa oferta 672 166,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TT/B/08/04/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 079-130089 z dnia 24.4.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.6.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm w składzie:Biuro Ochrony Scorpion Spółka z o.o., Agencja Ochrony Scorpion Spółka z o.o.
{Dane ukryte}
40-833 Katowice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 873 447,92 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 582 691,20 i najwyższa oferta 672 166,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ulica Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień publicznych.
3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie, skarga do sądu.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Złożenie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 180, art. 182 ust. 1-4 oraz art. 187 ust. 1 i 2 oraz art. 198 litera a-g Ustawy.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.6.2012

Adres: Aleja Korfantego 35, 40-005 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@mosir.katowice.pl
tel: +48 322585355
fax: +48 322538733
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13008920121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 214 dni
Wadium: 25000 ZŁ
Szacowana wartość* 833 333 PLN  -  1 250 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35, 40-005 katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
79700000-1 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa nowego przyłącza do budynku Dworca PKP, Pl. 1000–lecia 1 w Głogowie. Konsorcjum Firm w składzie:Biuro Ochrony Scorpion Spółka z o.o., Agencja Ochrony Scorpion Spółka z o.o.
Katowice
2012-06-22 0,00