Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew.


Numer ogłoszenia: 130206 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
a. naprawa dróg gruntowych - profilowanie równiarkami samojezdnymi wraz z wałowaniem dla uzyskania profilu poprzecznego o spadku daszkowym lub jednostronnym 3-6% wraz z wałowaniem - przewidywana ilośc jednostek przewidzianych do realizacji 33907m2, b.nawierzchnie tłuczniowe - naprawy tłuczniem o uziarnieniu 16÷64 mm przy użyciu materiału wykonawcy łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i uwałowaniem wraz z wcześniejszym przygotowaniem podłoża - przewidywana ilośc jednostek przewidzianych do realizacji 70 m3.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Uzasadnienie prawne - art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.); 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający - Miasto Łódź w dniu 10.04.2010 r. udzielił zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżacego utrzymania drog wewnętrznych o nawierzchni nieulepszonej na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew na podstawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 35738-2011 z dnia 04.03.2011 r. oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Firma Handlowo - Uslugowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak, ul. Łeczycka 2, 99-201 Uniejów, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Roboty budowlane w zakresie bieżacego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew


Numer ogłoszenia: 168256 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 130206 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w zakresie bieżacego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
a. naprawa dróg gruntowych - profilowanie równiarkami samojezdnymi wraz z wałowaniem dla uzyskania profilu poprzecznego o spadku daszkowym lub jednostronnym 3-6% wraz z wałowaniem - przewidywana ilośc jednostek przewidzianych do realizacji 33907m2, b.nawierzchnie tłuczniowe - naprawy tłuczniem o uziarnieniu 16÷64 mm przy użyciu materiału wykonawcy łącznie z jego dowozem, wbudowaniem i uwałowaniem wraz z wcześniejszym przygotowaniem podłoża - przewidywana ilośc jednostek przewidzianych do realizacji 70 m3..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa Wiesława i Jan Łuczak, ul. Łęczycka 2, 99-201 Uniejów, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26825,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32994,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  32994,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32994,43


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Uzasadnienie prawne - art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.); 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający - Miasto Łódź w dniu 10.04.2010 r. udzielił zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżacego utrzymania drog wewnętrznych o nawierzchni nieulepszonej na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew na podstawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 35738-2011 z dnia 04.03.2011 r. oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W dniu 26.05.2011 r. Zamawiajacy zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Nr 130206-2011.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13020620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Roboty budowlane w zakresie bieżacego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach nieulepszonych na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew Firma Handlowo-Usługowa Wiesława i Jan Łuczak
ul. Łęczycka 2, 99-201 Uniejów, woj. łódzkie
2011-06-21 32 994,00