Sompolno: kompleksowy remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sompolno


Numer ogłoszenia: 130610 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sompolno , ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2714054, faks 063 2714057.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sompolno.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
kompleksowy remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sompolno.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Kompleksowy remont dróg gminnych polegać będzie na wykonaniu następującego zakresu robót: a)remont dróg ulepszonych: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości średnio 100 kg/m2- 508,73 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa o grub.5 cm) dla KR-1- 5293,50 m2, umocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi - 290 m2; b)remont dróg nieulepszonych: remont dróg tłuczniem- 219,95 m3, formowanie poboczy z gruntu, nasypy - 299,6 m3, c)inne roboty, zakres których szczegółowo określa przedmiar robót, wykaz dróg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Dłuższy okres gwarancji punktowany będzie w ramach kryterium oceny ofert..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art.67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - wykonaniu remontów dróg, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na remontach dróg o nawierzchniach bitumicznych o łącznej wartości tych dwóch zamówień nie mniejszej niż 400.000,00 zł (brutto); Powyższe Wykonawca musi wykazać w formie załączonego do oferty wykazu robót wraz z załączeniem dowodów określających czy najważniejsze roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączonym wykazie sprzętu i urządzeń, że dysponuje w celu wykonania zamówienia potencjałem technicznym, będzie to co najmniej: 1) walec statyczny samojezdny stalowy, 2) walec statyczny ogumiony, 3) wibrator powierzchniowy, 4) frezarka drogowa z podajnikiem urobku, 5) ciągnik kołowy, 6) samochód wywrotka, 7) rozściełacz mas bitumicznych min. 3,5 m, 8) masa z wytwórni mas bitumicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączonym wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót. Wykonawca jednocześnie oświadczy, że osoba ta posiada stosowne uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ,2) pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik) do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,3) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeśli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków w postępowaniu, będzie z tych zasobów korzystał,4) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy i zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy ustala, że nie mogą one dotyczyć istotnych zapisów odnoszących się do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że potrzeba ich wprowadzenia wynikła z wystąpienia konieczności: 1)przedłużenia terminu wykonania umowy ze względu na: a)wystąpienie tzw. siły wyższej - nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron, np. pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, b)wystąpienie nietypowych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, c)wystąpienie zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. Ewentualne przedłużenie terminu umownego może nastąpić o czas trwania przesłanek powodujących zmianę i winno zostać poprzedzone udokumentowaniem ich wystąpienia w sposób nie budzący zastrzeżeń; 2)zmian sposobu wykonania robót budowlanych, których zasadność potwierdzają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego i są one korzystne dla Zamawiającego, a wynikają: a)z możliwości zastosowania nowszych technologii wykonania robót budowlanych lub materiałów o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej, b)z okoliczności uzasadnionych jedynie prawidłową realizacją przedmiotu umowy lub zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót; 3)zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia - kierownika robót, wskazanego w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała kwalifikacje i spełniała wymogi określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4)uzasadnionej zmiany podwykonawcy, rezygnacji lub powierzenia podwykonawcy określonego zakresu prac objętych niniejszą umową. W przypadku, gdy podwykonawca był podmiotem, na zasoby którego powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca bądź Wykonawca samodzielnie spełnia stosowne warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sompolno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, pok. nr 8..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, pok. nr 13.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Sompolno: kompleksowy remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sompolno


Numer ogłoszenia: 96035 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 130610 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie, tel. 063 2714054, faks 063 2714057.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
kompleksowy remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sompolno.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kompleksowy remont dróg gminnych polegać będzie na wykonaniu następującego zakresu robót: a)remont dróg ulepszonych: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości średnio 100 kg/m2- 508,73 m2, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa o grub.5 cm) dla KR-1- 5293,50 m2, umocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi - 290 m2; b)remont dróg nieulepszonych: remont dróg tłuczniem- 219,95 m3, formowanie poboczy z gruntu, nasypy - 299,6 m3, c)inne roboty, zakres których szczegółowo określa przedmiar robót, wykaz dróg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 377993,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  360871,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  360871,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  447655,01


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: beata.wisniewska@sompolno.pl
tel: 632 714 054
fax: 632 714 057
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13061020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-05-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 3 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.sompolno.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, pok. nr 8.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
kompleksowy remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sompolno Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2016-06-21 360 871,00