Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Organizacja koncertu jazzowego Michała Urbaniaka w ramach spotkania dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r. w Sali Ballroom w hotelu Andels w Łodzi


Numer ogłoszenia: 130806 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja koncertu jazzowego Michała Urbaniaka w ramach spotkania dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r. w Sali Ballroom w hotelu Andels w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Organizacja koncertu jazzowego Michała Urbaniaka w ramach spotkania dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r. w Sali Ballroom w hotelu Andels w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.20.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w ramach Sprawowania Przewodnictwa przez Rzeczpospolitą Polską w UE Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi organizuje koncert jazzowy Michała Urbaniaka w Sali Ballroom hotelu Andels w Łodzi w dniu 16 czerwca 2011 roku o godzinie 19.00, w celu rozwoju kontaktów pomiędzy Miastem a przedstawicielami struktur unijnych. Michał Urbaniak - jest polskim muzykiem jazzowym i kompozytorem szeroko uznanym w kraju i zagranicą. Związany i kojarzony z Łodzią, dorastał i kształcił się w liceum muzycznym w Łodzi. Pierwsze jego koncerty odbyły się właśnie w Łodzi (w klubie Pod siódemkami). Michał Urbaniak jest współtwórcą tzw. Polskiej szkoły jazzu. Komponuje również muzykę do spektakli teatralnych, filmów i programów telewizyjnych zrealizowanych w kraju oraz za granicą. Od 1970 Urbaniak gra na specjalnych, pięciostrunowych skrzypcach wykonanych specjalnie dla niego, na syntezatorze skrzypcowym zwanym gadającymi skrzypcami, na saksofonach sopranowym, altowym i tenorowym i na lyrikonie (instrumencie elektronicznym przypominającym saksofon). Wplatane przez niego elementy folklorystyczne zyskały uznanie przez czołowych amerykańskich jazzmanów, jak również otwierały nowe możliwości dla wielu nowych muzyków (m.in. Harolda Williams, Steva Jordana, czy Marcusa Millera). Twórczość Pana Michała Urbaniaka jako kompozytora i aranżera na stałe wpisała się w pejzaż tradycji muzycznych Polski i Łodzi. Pan Michał Urbaniak niejednokrotnie promował Łódź wśród odbiorców zagranicznych, organizując m.in. autorskie warsztaty odbywające się w Łodzi Urbanator Days z najlepszymi jazzmanami z Londynu i Nowego Jorku, pod okiem których zarówno profesjonaliści jak i amatorzy mogli uczyć się gry na perkusji, saksofonie czy też gitarze basowej. Niniejsza impreza jest przedsięwzięciem skierowanym do młodych talentów, którzy mają wyjątkową okazję do próby swoich sił z najlepszymi jazzmanami tego świata. Kompozycje Pana Michała Urbaniaka trafiają w gusta bardzo szerokiej publiczności w kraju i za granicą, młodszych i starszych odbiorców, wirtuozów i amatorów. Koncert Pana Michała Urbaniaka podczas Sesji dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w ramach spotkań Prezydencji, będzie znakomitym zwieńczeniem warsztatów, który na stałe pozostanie w pamięci uczestników posiedzenia, jako silny akcent Łodzi kreatywnej. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych, co stanowi podstawę do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Jedyną firmą, która ma wyłączne prawa do organizacji niniejszego koncertu w dniu 16 czerwca 2011 posiada BlackMilk Impresariat Stanisław Bożyk, dlatego też zlecone zostanie mu wykonanie usługi w dniu 16 czerwca 2011 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • BLACK MILK IMPRESARIAT Stanisław Bożyk, ul. Plantowa 23 m. 66, 91-104 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Organizacja koncertu jazzowego Michała Urbaniaka w ramach spotkania dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r. w Sali Ballroom w hotelu Andels w Łodzi


Numer ogłoszenia: 155420 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 130806 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja koncertu jazzowego Michała Urbaniaka w ramach spotkania dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r. w Sali Ballroom w hotelu Andels w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Organizacja koncertu jazzowego Michała Urbaniaka w ramach spotkania dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r. w Sali Ballroom w hotelu Andels w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BLACK MILK IMPRESARIAT Stanisław Bożyk, ul. Plantowa 23 m. 66, 91-104 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43059,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  52800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  52800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52800,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w ramach Sprawowania Przewodnictwa przez Rzeczpospolitą Polską w UE Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi organizuje koncert jazzowy Michała Urbaniaka w Sali Ballroom hotelu Andels w Łodzi w dniu 16 czerwca 2011 roku o godzinie 19.00, w celu rozwoju kontaktów pomiędzy Miastem a przedstawicielami struktur unijnych. Michał Urbaniak - jest polskim muzykiem jazzowym i kompozytorem szeroko uznanym w kraju i za granicą. Związany i kojarzony z Łodzią, dorastał i kształcił się w liceum muzycznym w Łodzi. Pierwsze jego koncerty odbyły się właśnie w Łodzi (w klubie Pod siódemkami). Michał Urbaniak jest współtwórcą tzw. Polskiej szkoły jazzu. Komponuje również muzykę do spektakli teatralnych, filmów i programów telewizyjnych zrealizowanych w kraju oraz za granicą. Od 1970 Urbaniak gra na specjalnych, pięciostrunowych skrzypcach wykonanych specjalnie dla niego, na syntezatorze skrzypcowym zwanym gadającymi skrzypcami, na saksofonach sopranowym, altowym i tenorowym i na lyrikonie (instrumencie elektronicznym przypominającym saksofon). Wplatane przez niego elementy folklorystyczne zyskały uznanie przez czołowych amerykańskich jazzmanów, jak również otwierały nowe możliwości dla wielu nowych muzyków (m.in. Harolda Williams, Steva Jordana, czy Marcusa Millera). Twórczość Pana Michała Urbaniaka jako kompozytora i aranżera na stałe wpisała się w pejzaż tradycji muzycznych Polski i Łodzi. Pan Michał Urbaniak niejednokrotnie promował Łódź wśród odbiorców zagranicznych, organizując m.in. autorskie warsztaty odbywające się w Łodzi Urbanator Days z najlepszymi jazzmanami z Londynu i Nowego Jorku, pod okiem których zarówno profesjonaliści jak i amatorzy mogli uczyć się gry na perkusji, saksofonie czy też gitarze basowej. Niniejsza impreza jest przedsięwzięciem skierowanym do młodych talentów, którzy mają wyjątkową okazję do próby swoich sił z najlepszymi jazzmanami tego świata. Kompozycje Pana Michała Urbaniaka trafiają w gusta bardzo szerokiej publiczności w kraju i za granicą, młodszych i starszych odbiorców, wirtuozów i amatorów. Koncert Pana Michała Urbaniaka podczas Sesji dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w ramach spotkań Prezydencji, będzie znakomitym zwieńczeniem warsztatów, który na stałe pozostanie w pamięci uczestników posiedzenia, jako silny akcent Łodzi kreatywnej. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych, co stanowi podstawę do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Jedyną firmą, która ma wyłączne prawa do organizacji niniejszego koncertu w dniu 16 czerwca 2011 posiada BlackMilk Impresariat Stanisław Bożyk, dlatego też zlecone zostanie mu wykonanie usługi w dniu 16 czerwca 2011 r.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13080620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Organizacja koncertu jazzowego Michała Urbaniaka w ramach spotkania dla Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r. w Sali Ballroom w hotelu Andels w Łodzi BLACK MILK IMPRESARIAT Stanisław Bożyk
ul. Plantowa 23 m. 66, 91-104 Łódź, woj. łódzkie
2011-06-13 52 800,00