Racibórz: Dostawa tuszów i tonerów do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2011


Numer ogłoszenia: 13117 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Raciborski , Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 4597385, faks 032 4597386.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  WWW.POWIATRACIBORSKI.PL


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tuszów i tonerów do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych - w głównej mierze tuszów i tonerów do ok. 65 różnych urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2011. Urządzenia drukujące, do których przeznaczone będą tusze i tonery stanowiące przedmiot zamówienia, a także ilości i parametry (w tym minimalna wydajność) tuszów i tonerów wyszczególnione zostały w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące jakości oraz wydajności materiałów eksploatacyjnych (tuszów i tonerów) do urządzeń drukujących określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagania te będą stanowiły załącznik do umowy. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.50.00-1, 30.19.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy materiałów eksploatacyjnych, tj. tuszów lub tonerów do urządzeń drukujących o wartości każdej z tych dostaw nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.powiatraciborski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4a - pokój nr 5 (Referat Zamówień Publicznych).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.01.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 23769 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
13117 - 2011 data 12.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Raciborski, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 032 4597385, fax. 032 4597386.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta (parter).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4 - Biuro Obsługi Klienta (parter).


Racibórz: Dostawa tuszów i tonerów do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2011


Numer ogłoszenia: 34732 - 2011; data zamieszczenia: 03.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 13117 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Raciborski, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4597385, faks 32 4597386.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tuszów i tonerów do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych - w głównej mierze tuszów i tonerów do ok. 65 różnych urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2011. Urządzenia drukujące, do których przeznaczone będą tusze i tonery stanowiące przedmiot zamówienia, a także ilości i parametry (w tym minimalna wydajność) tuszów i tonerów wyszczególnione zostały w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dotyczące jakości oraz wydajności materiałów eksploatacyjnych (tuszów i tonerów) do urządzeń drukujących określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. Wymagania te będą stanowiły załącznik do umowy. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.50.00-1, 30.19.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 53278,69 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45607,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  41496,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  68251,81


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@powiatraciborski.pl
tel: 32 4597385
fax: 32 4597386
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1311720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 341 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: WWW.POWIATRACIBORSKI.PL
Informacja dostępna pod: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Pl. Okrzei 4a - pokój nr 5 (Referat Zamówień Publicznych)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa tuszów i tonerów do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2011 JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2011-03-03 45 607,00