Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa urządzeń gastronomicznych dla przedszkoli miejskich


Numer ogłoszenia: 132297 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń gastronomicznych dla przedszkoli miejskich.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń gastronomicznych dla przedszkoli miejskich. Szczegółowy opis urządzeń gastronomicznych dla przedszkoli miejskich zamieszczony jest na stronie zamawiającego - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia. Załącznikami do Ogłoszenia są: * Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, * Załącznik nr 2 - Wzór umowy, * Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia, * Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego), * Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowane urządzenia wymagań zamawiającego, * Załącznik nr 6 - Instrukcja dla Wykonawców, * Załącznik nr 7a - Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (składają wszyscy Wykonawcy należący do grupy kapitałowej), * Załącznik nr 7b - Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej (składają wszyscy Wykonawcy nienależący do grupy kapitałowej). Załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.31.40.00-6.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Na potwierdzenie, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w załączniku nr 3 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia - Wykonawca winien, załączyć do wniosku oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez oferowane urządzenia wymagań zamawiającego stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 1.1 O ocenie spełniania przez oferowane dostawy, wymagań określonych w załączniku nr 3 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia - na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawców w zaproszeniu do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca załączył do wniosku dokument lub dokumenty, z których będzie wynikało uprawnienie osoby(ób) do złożenia i podpisania wniosku. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w pkt. 7.1 załącznika nr 1 do Ogłoszenia. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. poprzez złożenie n/w dokumentu: 3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., - Wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie zawarte w pkt. 7.2 załącznika nr 1 do Ogłoszenia. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a do Ogłoszenia) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7b do Ogłoszenia).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
licytacja elektroniczna.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
https://licytacje.uzp.gov.pl


IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl


IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 1.2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej - Platformą) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 1.3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 1.4. Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce - SAMOUCZEK. 2. Wymagania techniczne: 2.1. komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 2.2. przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 2.3. nie jest wymagany podpis elektroniczny.


IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą łączną cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostaw oraz inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z sumy iloczynu cen jednostkowych brutto i ilości wszystkich pozycji tabeli Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia (dla ułatwienia Zamawiający przygotował arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiednie formuły). 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 300,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 9. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy). 11. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość zamówienia 197.903,00 PLN.


IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:


 • Licytacja jednoetapowa

  czas trwania:
  10 minut od złożenia ostatniego postąpienia


IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
30.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Wniosek należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8 (sekretariat), III piętro.


IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
5 dni od dnia przekazania Zaproszeń, o godzinie 10:00.


IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
(jeżeli dotyczy):

Licytacja elektroniczna zostanie zamknięta po upływie 10 minut od złożenia ostatniego postąpienia


IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(dotyczy licytacji elektronicznej):

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy


IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
(dotyczy licytacji elektronicznej):

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony do czasu otwarcia licytacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Dariusz Himstedt. 3. Korespondencję do Zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania: (DOA-ZP-I.271.10.1.2014) należy kierować: * pisemnie na adres: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź * drogą elektroniczną na adres: zamowienia@uml.lodz.pl UWAGA! Załączniki do poczty elektronicznej mogą być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader * faksem na nr +48 (42) 638-48-77. 4. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazywane Wykonawcom będą widoczne w panelu - Moje konto w zakładce - Moje wiadomości. 6. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się ze stanowiącą integralna cześć Ogłoszenia - Instrukcją dla Wykonawców - załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 7. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 8. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielanie zamówień uzupełniających 9. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o: - 25% wartości umowy określonej dla Wydziału Edukacji. 10. Termin wykonania zamówienia (z wykorzystaniem prawa opcji): od dnia zawarcia umowy do 30.10.2014r. 11. Gwarancja i rękojmia za wady: 24 miesięcy od daty odbioru. 12. Wyjaśnianie treści Ogłoszenia: 12.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania wniosków tj. do dnia 20-06-2014 r. 12.2 Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zamieści zmianę(y) na stronie internetowej, na której udostępnione jest niniejsze Ogłoszenie. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 13. Zmiany w treści Ogłoszenia: 13.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania wniosków zmienić treść niniejszego Ogłoszenia. Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zamieści na stronie internetowej, na której udostępnione jest niniejsze Ogłoszenie. 13.2 Zmiany Ogłoszenia są każdorazowo wiążące dla Wykonawców..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 136293 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
132297 - 2014 data 18.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.11).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 30.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Wniosek należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8 (sekretariat), III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 01.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Wniosek należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8 (sekretariat), III piętro..


Łódź: Dostawa urządzeń gastronomicznych dla przedszkoli miejskich


Numer ogłoszenia: 183681 - 2014; data zamieszczenia: 27.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 132297 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń gastronomicznych dla przedszkoli miejskich.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń gastronomicznych dla przedszkoli miejskich.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.31.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Licytacja elektroniczna


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
17.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SPEC GASTRO, ul. Wiosenna 127, 42-622 Świerklaniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 201120,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  174000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  174000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  189000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-01-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13229720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-06-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [LE]: Licytacja Elektroczniczna
Czas na realizację: 16373 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa urządzeń gastronomicznych dla przedszkoli miejskich SPEC GASTRO
ul. Wiosenna 127, 42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
2014-08-27 174 000,00