Wrocław: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC w elewacji tylnej (od podwórza), montaż dodatkowych skrzydeł drzwiowych drewnianych w wejściu do auli w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu


Numer ogłoszenia: 133130 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego , ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.psmpodwale.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC w elewacji tylnej (od podwórza), montaż dodatkowych skrzydeł drzwiowych drewnianych w wejściu do auli w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAKRES ZAMÓWIENIA obejmuje: W ilości określonej w Przedmiarze Robót - 35 szt. - demontaż okien drewnianych skrzynkowych - demontaż parapetów wewnętrznych - montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCV z nawiewnikami wramowymi,. profil okienny 5-komorowy o min szer. 70 mm (parametry minimalne) kolor biały, okucia obwiedniowe, skrzydła uchylno-rozwierane z mikrowentylacją i blokadą obrotu klamki (skrzydła rozwierano-uchylne), szklenie: szkło komorowe Termoflat 4x16x4mm , U=1,1 W/m2K i otwieranie skrzydeł wg zestawienia okien rys. wytypowanych/5 i wytypowanych/3. W wytypowanych oknach szyby P2 oraz szprosy naszybowe szer. ok.22mm.. - wstawienie nawiewnika w górnej części okna o charakterystyce przepływowej przy różnicy ciśnień 10 Pa dla pozycji otwartej wynosi min 27m3/h - montaż parapetów wewnętrznych z PCV 2-komorowego kolor marmurkowy (o różnych wymiarach w zależności od okna) - montaż parapetów zewn. z bl. powlekanej, kolor brąz. szer. 10 cm (nakładka na cegły) - obróbka tynkarska po wykuciu ościeżnic i malowanie emulsją i farbą olejną (do uzgodnienia) dopasowanie koloru do istniejących wymalowań ościeży wewnętrznych do istniejących ścian. - wywóz i utylizację zdemontowanych okien. - Zamontowanie na istniejącej ościeżnicy dodatkowych skrzydeł drzwiowych od wewnętrznej strony pomieszczenia. W tym celu należy w oparciu o załączony rysunek szczegółowy nr A/4 oraz pomiary z natury istniejących skrzydeł wykonać ich replikę. Następnie zdemontować listwy ozdobne maskujące od strony auli i wewnętrzne w grubości muru. Listwę wewnętrzną zwęzić o wartość grubości drzwi. Proponuje się w tym celu wyciąć w części środkowej wspomnianą wartość a następnie skleić i zamontować ponownie, lub wykonać na wzór istniejącego nowy element. Od czoła listwy środkowej z obu stron nakleić uszczelki dla zwiększenia izolacyjności akustycznej. Nowe skrzydła zamontować z wykorzystaniem zawiasów podobnych do istniejących. Na koniec dopasować i zamontować listwy maskujące od strony pomieszczenia auli..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówień uzupełniających będą roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 45421132-8, 45421131-1


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.32-8, 45.42.11.31-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 09.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
2 500,00 PLN


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełnią wykonawcy, którzy wykażą, się posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten spełnią wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tzn.: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo. - W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dotyczy osób niebędących etatowymi pracownikami Wykonawcy.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Określenie warunków dokonania zmiany umowy: 1.1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1.1.1. Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w paragrafie ... Umowy 1.1.2. Wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, 1.1.3. konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, 1.1.4. nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie, 1.1.5. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany), 1.1.6. wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, We wszystkich przypadkach określonych w punktach od 3.1.1 do 3.1.6., termin realizacji moSe ulec przedłuzeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. 1.2. Zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1.2.1. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika Budowy 1.2.2. nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, 1.2.3. jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 1.3. Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 1.4. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 1.5. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 1.6. Zmiana formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Okoliczności przewidziane powyżej w punktach od 1.1 do 1.5 stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.psmpodwale.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
siedziba Zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego,50-449 Wrocław, ul. Podwale 68 lub za zaliczeniem pocztowym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.06.2010 godzina 09:45, miejsce: siedziba Zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego 50-449 Wrocław, ul. Podwale 68.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wrocław: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC w elewacji tylnej (od podwórza), montaż dodatkowych skrzydeł drzwiowych drewnianych w wejściu do auli w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu.


Numer ogłoszenia: 158976 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 133130 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC w elewacji tylnej (od podwórza), montaż dodatkowych skrzydeł drzwiowych drewnianych w wejściu do auli w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ilości określonej w Przedmiarze Robót - 35 szt. - demontaż okien drewnianych skrzynkowych - demontaż parapetów wewnętrznych - montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCV z nawiewnikami wramowymi,. profil okienny 5-komorowy o min szer. 70 mm (parametry minimalne) kolor biały, okucia obwiedniowe, skrzydła uchylno-rozwierane z mikrowentylacją i blokadą obrotu klamki (skrzydła rozwierano-uchylne), szklenie: szkło komorowe Termoflat 4x16x4mm , U=1,1 W/m2K i otwieranie skrzydeł wg zestawienia okien rys. wytypowanych/5 i wytypowanych/3. W wytypowanych oknach szyby P2 oraz szprosy naszybowe szer. ok.22mm.. - wstawienie nawiewnika w górnej części okna o charakterystyce przepływowej przy różnicy ciśnień 10 Pa dla pozycji otwartej wynosi min 27m3/h - montaż parapetów wewnętrznych z PCV 2-komorowego kolor marmurkowy (o różnych wymiarach w zależności od okna) - montaż parapetów zewn. z bl. powlekanej, kolor brąz. szer. 10 cm (nakładka na cegły) - obróbka tynkarska po wykuciu ościeżnic i malowanie emulsją i farbą olejną (do uzgodnienia) dopasowanie koloru do istniejących wymalowań ościeży wewnętrznych do istniejących ścian. - wywóz i utylizację zdemontowanych okien. - Zamontowanie na istniejącej ościeżnicy dodatkowych skrzydeł drzwiowych od wewnętrznej strony pomieszczenia. W tym celu należy w oparciu o załączony rysunek szczegółowy nr A/4 oraz pomiary z natury istniejących skrzydeł wykonać ich replikę. Następnie zdemontować listwy ozdobne maskujące od strony auli i wewnętrzne w grubości muru. Listwę wewnętrzną zwęzić o wartość grubości drzwi. Proponuje się w tym celu wyciąć w części środkowej wspomnianą wartość a następnie skleić i zamontować ponownie, lub wykonać na wzór istniejącego nowy element. Od czoła listwy środkowej z obu stron nakleić uszczelki dla zwiększenia izolacyjności akustycznej. Nowe skrzydła zamontować z wykorzystaniem zawiasów podobnych do istniejących. Na koniec dopasować i zamontować listwy maskujące od strony pomieszczenia auli..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.32-8, 45.42.11.31-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. SANDOR s.c. Mirosław Skoczek, Grzegorz Tylka, {Dane ukryte}, 58-200 Dzierżoniów, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73179,58 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  89279,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  89279,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89279,09


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: administracja@psmpodwale.pl
tel: 713 460 210
fax: 713 560 210
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-05-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13313020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 69 dni
Wadium: 2 ZŁ
Szacowana wartość* 66 PLN  -  100 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.psmpodwale.pl
Informacja dostępna pod: siedziba Zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego,50-449 Wrocław, ul. Podwale 68 lub za zaliczeniem pocztowym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC w elewacji tylnej (od podwórza), montaż dodatkowych skrzydeł drzwiowych drewnianych w wejściu do auli w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu. P.H.U. SANDOR s.c. Mirosław Skoczek, Grzegorz Tylka
Dzierżoniów
2010-06-08 89 279,00