Łaziska Górne: Remonu elewacji z wymianą docieplenia wraz z demontażem i utylizacją azbestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych przy os. Centrum nr 3,4,5


Numer ogłoszenia: 133756 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" , ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 32 736 72 34, faks 32 22 43 546.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonu elewacji z wymianą docieplenia wraz z demontażem i utylizacją azbestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych przy os. Centrum nr 3,4,5.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówieniajest wykonanie remonu elewacji z wymianą docieplenia wraz z demontażem i utylizacją azbestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych przy os. Centrum nr 3,4,5..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.26.26.60-5, 45.41.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wymagane jest wadium 30 000,00 zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby posiadające wymagane uprawnienia winna być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powyższy warunek mogą spełnić łącznie. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w specyfikacji.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia, tj. polegającą na termomodernizacji budynków, w ramach jednej umowy, o wartości 1 000 000 zł. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić jeden z wykonawców. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w specyfikacji.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego dokumentu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego dokumentu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego dokumentu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy.2. Kosztorysy ofertowe.3.Do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, który jest wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.4.Dowód wniesienia wadium


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - GWARANCJA - 15


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający zgodnie z art.144 ust. 1 upzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wystąpienia:2.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu umowy w zakresie:2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a). klęski żywiołowe, b). warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.2.1.2. Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a).niewypały i niewybuchy, b).wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, c).odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),d).odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.2.1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a)przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.2.1.4 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a). wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b). konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.2.1.5. Zmiany związane z udzieleniem w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 upzp, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji powodujących konieczność jego wydłużenia. 2.1.6. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 2.1.1. - 2.1.5. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia2.2.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a). konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, b). konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany, o których mowa w lit a - b) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach. Zmiany wskazywane w lit b) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Rozliczenie przedmiotu umowy wskazane z lit a-b) będzie na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę. W przypadku gdy, nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorysy ofertowe, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. A w przypadku gdy, nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty o ceny przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte na podstawie faktycznie wbudowanych materiałów i cen wykazanych przez Wykonawcę w fakturach zakupu. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. Każda ze wskazywanych w lit a - b) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. 2.3. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 2.4. Pozostałe zmiany a)zmiana obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmioty umowy d) zamiana w trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z §12 pkt.1przez Wykonawcę. 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) :a). zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b). zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, c). udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.smhutnik.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne w sali działu technicznego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt w ramach Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja- małe miasta. Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Numer ogłoszenia: 152966 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
133756 - 2011 data 30.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik", ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 32 736 72 34, fax. 32 22 43 546.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.5.

 • W ogłoszeniu jest:
  Na podstawie złożonego dokumentu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien osiągnąć przychody w każdym z ostatnich 3 lat na poziomie nie mniejszym niż 1,5 mln zł. Wykonawca winien przedłożyć opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej z dowodem opłacenia składki na kwotę minimum 1,4 mln zł..


Łaziska Górne: Remont elewacji z wymianą docieplenia wraz z demontażem i utylizacją azbestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych przy os. Centrum nr 3,4,5


Numer ogłoszenia: 179676 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 133756 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik", ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, tel. 32 736 72 34, faks 32 22 43 546.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji z wymianą docieplenia wraz z demontażem i utylizacją azbestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych przy os. Centrum nr 3,4,5.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji z wymianą docieplenia wraz z demontażem i utylizacją azbestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych przy os. Centrum nr 3,4,5.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.26.26.60-5, 45.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt w ramach Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja- małe miasta. Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAN-POL M. Piechota s.j., {Dane ukryte}, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1209611,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  725651,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  725651,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1015195,76


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: prezes@smhutnik.com.pl
tel: 32 736 72 34
fax: 32 22 43 546
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13375620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 138 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 85%
WWW ogłoszenia: www.smhutnik.com.pl
Informacja dostępna pod: Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262660-5 Usuwanie azbestu
45410000-4 Tynkowanie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont elewacji z wymianą docieplenia wraz z demontażem i utylizacją azbestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Łaziskach Górnych przy os. Centrum nr 3,4,5 DAN-POL M. Piechota s.j.
Tychy
2011-07-01 725 651,00