Warszawa: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda w Warszawie etap I.


Numer ogłoszenia: 134052 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów , al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5457100, faks 022 5457291.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ursynow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda w Warszawie etap I..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda w Warszawie - etap I. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1.Jezdni, skweru przed szkołą, podjazdu dla wózków o konstrukcji: -warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - kolor szary - o grub. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm.; -podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.; -warstwa odcinająca z pospółki o grub. 15 cm.; -grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0; 2.Obustronnych chodników o konstrukcji: -warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej - gr. 8cm; koloru szarego -podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm -warstwa odcinająca z pospółki - gr. 10 cm -grunt zagęszczony do wskaźnika 0,97; 3.Parkingów o konstrukcji: -warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - grub. 8cm; kolor grafit (linie wyznaczające parkingi kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - grub. 3 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grub. 15cm -warstwa odcinająca z pospółki - grub. 15cm -grunt zagęszczony do wskaźnika 1,0; 4.Oznakowania pionowego i poziomego; 5.Progów zwalniających o konstrukcji: -warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) - grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - grub. 3 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm -warstwa odcinająca z pospółki - grub. 15cm -grunt zagęszczony do wskaźnika 1,0; 6.Odwodnienia: kanał deszczowy fi 315 dł. ok. 160 m z rur PVC-U klasy S; przykanaliki fi 160 z rur PVC-U klasy S o łącznej długości ok. 44 mb; 5 studni bet. fi 1,2 m rewizyjno-połączeniowych; 5 wpustów ulicznych deszczowych betonowych fi 500 z osadnikiem; budowa 4 przepadów na istniejących studniach; odwodnienia liniowego ze studnią systemową dł. 2,5 mb. 7.Oświetlenia: ułożenie kabla zasilającego typu YKY 5x25 mm2 i przewodu DY 2,5 mm2, ustawienie 9 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą o wysokości 7,0 m, ustawienie 6 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikiem dwuramiennym i oprawą o wysokości 7,0 m. 8.Przebudowy kolizji z siecią elektroenergetyczną, obejmującej demontaż nieczynnych kabli w granicach opracowania, demontaż rur osłonowych nieczynnych kabli w granicach opracowania, przebudowę 3 kabli SN, przebudowę 2 kabli NN, montaż nowych rur osłonowych na skrzyżowaniach nowych tras kablowych z urządzeniami obcymi. 9.Przebudowy kolizji z siecią teletechniczną, obejmującej budowę 7 studni kablowych, przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, przebudowę kabli miedzianych i zabezpieczenie istn. rurociągu kablowego. 10.Karczowania drzew i krzewów. 11.Parkingów dla rowerów. 12.Regulacji wysokościowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej: zasuwy wodociągowe (hydranty); włazy komory ciepłowniczej; włazy studni teletechnicznych. 13.Rozbiórki istniejących schodów. 14.Pochylni dla niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, oraz załącznik nr 2 do wzoru umowy a także: 1) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8a) do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy. 2) Przedmiar robót - załącznik nr 8b) do SIWZ; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8c) do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, o łącznej wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą powtórzeniem tego samego rodzaju robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i będą polegać na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu, robót: drogowych, odwodnieniowych, elektrycznych, i telekomunikacyjnych, nasadzeń drzew i krzewów.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.11.27.10-5, 45.31.61.10-9, 45.33.23.00-6, 45.23.14.00-9, 45.23.23.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 2.Wymagania dotyczące wnoszenia wadium: Wadium wniesione w formach określonych w ppkt od 20.2.2. do 20.2.5 SIWZ - musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium: 1. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto w odniesieniu do gwarancji wadialnych, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ona charakter bezwarunkowy, nieodwołalny, a suma gwarancyjna płatna jest na pierwsze żądanie. 3. Pozostałe wymagania dotyczące wnoszenia wadium określone zostały w pkt 20 SIWZ.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał1 (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednej umowy której zakres obejmował min. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2.000,00 m2 UWAGA! 1 Przez wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu i dokumentach wyszczególnionych w pkt pkt III.4.1) Ogłoszenia. Z treści załączonego oświadczenia i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą: a)wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności drogowej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn.zm.) oraz b)wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn.zm.) oraz c)wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn.zm.) oraz d)wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn.zm.) Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie 1 lub 0, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym w pkt III.4.1) Ogłoszenia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunek Wykonawca spełnił.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

III.6.1) Dowodami o których mowa w pkt III.4.1) Ogłoszenia są: a) poświadczenie; b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). Ww. dokumenty muszą zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. III.6.2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - innego/ych podmiotu/ów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim/i stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany); b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu praz Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia (np. doradztwo, podwykonawstwo, itp.); c) charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. III.6.3) INFORMACJA UZUPEŁNIAJACA: Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W odniesieniu do art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie określonym w § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz w zakresie: 1.Zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w pkt 6. SIWZ w szczególności z powodu: a)wstrzymania robót, w tym ich rozpoczęcie z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego; b)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; c)wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych; d)wystąpienia robót - zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu zamówienia; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; e)nadzwyczajnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami), f)siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności takiej jak: klęski żywiołowe; z zastrzeżeniem, iż w powyżej wyspecyfikowanych przypadkach termin wykonania zamówienia przesuwa się o czas trwania zaistniałych powodów. 2.Zmniejszenia wynagrodzenia umownego z powodu wystąpienia robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony, a w przypadku robót dodatkowo kosztorys różnicowy, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 3.Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia. 4.Zmiany kadry, tj. osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór zamówienia ze strony Wykonawcy, nadzór ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, o których mowa w pkt 7.2.2. SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ursynow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
- osobiście w Urzędzie m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61 pok. nr 333.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.05.2014 godzina 12:30, miejsce: SIEDZIBA ZAMAWIAJACEGO PRZY AL. KEN 61, WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, POK. NR 407.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda w Warszawie etap I.


Numer ogłoszenia: 178190 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 134052 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5457100, faks 022 5457291.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda w Warszawie etap I..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda w Warszawie - etap I. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1.Jezdni, skweru przed szkołą, podjazdu dla wózków o konstrukcji: -warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - kolor szary - o grub. 8 cm. na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm.; -podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.; -warstwa odcinająca z pospółki o grub. 15 cm.; -grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika 1,0; 2.Obustronnych chodników o konstrukcji: -warstwa ścieralna z betonowej kostki drogowej - gr. 8cm; koloru szarego -podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm -warstwa odcinająca z pospółki - gr. 10 cm -grunt zagęszczony do wskaźnika 0,97; 3.Parkingów o konstrukcji: -warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej - grub. 8cm; kolor grafit (linie wyznaczające parkingi kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - grub. 3 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - grub. 15cm -warstwa odcinająca z pospółki - grub. 15cm -grunt zagęszczony do wskaźnika 1,0; 4.Oznakowania pionowego i poziomego; 5.Progów zwalniających o konstrukcji: -warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) - grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - grub. 3 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20cm -warstwa odcinająca z pospółki - grub. 15cm -grunt zagęszczony do wskaźnika 1,0; 6.Odwodnienia: kanał deszczowy o 315 dł. ok. 160 m z rur PVC-U klasy S; przykanaliki o 160 z rur PVC-U klasy S o łącznej długości ok. 44 mb; 5 studni bet. o 1,2 m rewizyjno-połączeniowych; 5 wpustów ulicznych deszczowych betonowych o 500 z osadnikiem; budowa 4 przepadów na istniejących studniach; odwodnienia liniowego ze studnią systemową dł. 2,5 mb. 7.Oświetlenia: ułożenie kabla zasilającego typu YKY 5x25 mm2 i przewodu DY 2,5 mm2, ustawienie 9 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawą o wysokości 7,0 m, ustawienie 6 szt. słupów oświetleniowych z wysięgnikiem dwuramiennym i oprawą o wysokości 7,0 m. 8.Przebudowy kolizji z siecią elektroenergetyczną, obejmującej demontaż nieczynnych kabli w granicach opracowania, demontaż rur osłonowych nieczynnych kabli w granicach opracowania, przebudowę 3 kabli SN, przebudowę 2 kabli NN, montaż nowych rur osłonowych na skrzyżowaniach nowych tras kablowych z urządzeniami obcymi. 9.Przebudowy kolizji z siecią teletechniczną, obejmującej budowę 7 studni kablowych, przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, przebudowę kabli miedzianych i zabezpieczenie istn. rurociągu kablowego. 10.Karczowania drzew i krzewów. 11.Parkingów dla rowerów. 12.Regulacji wysokościowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej: zasuwy wodociągowe (hydranty); włazy komory ciepłowniczej; włazy studni teletechnicznych. 13.Rozbiórki istniejących schodów. 14.Pochylni dla niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, oraz załącznik nr 2 do wzoru umowy a także: 1) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8a) do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy. 2) Przedmiar robót - załącznik nr 8b) do SIWZ; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8c) do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.11.27.10-5, 45.31.61.10-9, 45.33.23.00-6, 45.23.14.00-9, 45.23.23.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FAL-BRUKspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 975607,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  944000,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  944000,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1255719,67


 • Waluta:
  PLN.


Warszawa: Budowa zjazdu z ul. Puławskiej na teren projektowanego domu Kultury pełniącego funkcję domu Tradycji Ursynowa przy ul. Kajakowej w Warszawie


Numer ogłoszenia: 212802 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 134052 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5457100, faks 022 5457291.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zjazdu z ul. Puławskiej na teren projektowanego domu Kultury pełniącego funkcję domu Tradycji Ursynowa przy ul. Kajakowej w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa zjazdu z ul. Puławskiej na teren projektowanego domu Kultury pełniącego funkcję domu Tradycji Ursynowa przy ul. Kajakowej w Warszawie. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem: a)Przebudowa oświetlenia w pasie drogowym - prace przygotowawcze, w tym rozbiórka nawierzchni ; - demontaż istniejących słupów i opraw (2 szt.) i kabli; - montaż nowych słupów i opraw (2 szt.) i kabli; - odtworzenie chodnika na odcinku prowadzonych wykopów; b)Budowa pasa drogowego: - prace przygotowawcze, w tym rozbiórki nawierzchni i krawężników; - roboty ziemne; - podbudowa i nawierzchnia pasa włączenia; - studzienki ściekowe szt. 2 wraz z rowkami odwadniającymi; - umocnienie skarpy z płyt ażurowych; - przepust żelbetowy pod wjazdem; - wymiana ścianki czołowej istniejącego przepustu; - wykonanie oznakowania. UWAGA! 1.Zamawiający informuje, że nazwy własne opraw oświetleniowych podane w dokumentacji projektowej są jedynie przykładowe a rodzaj opraw oświetleniowych winien spełniać następujące parametry: - obudowa z aluminium; - rama aluminiowa; - klosz ze szkła hartowanego (płaski bądź wypukły); - kilka różnych odbłyśników jednoczęściowych, tłoczonych z aluminium o stopniu czystości 99,99 procent; - regulacja optyki w pojedynczym odbłyśniku dla lamp sodowych i metalohalogenkowych - w 7pozycjach; - beznarzędziowy dostęp do wnętrza oprawy; - beznarzędziowa wymiana źródła światła; - beznarzędziowa wymiana układu elektrycznego; - beznarzędziowe odłączanie zasilania przy pomocy szybkozłączki; - mechaniczne zabezpieczenie przed dotknięciem układu elektrycznego w trakcie czynności konserwacyjnych; - szczelność komory lampowej IP66; - szczelność komory osprzętu IP66; - układ wymiany powietrza pomiędzy komorą lampy i otoczenie(oddychanie oprawy). 2.Zamawiający informuje, że nazwy własne słupów oświetleniowych i wysięgników podane w dokumentacji projektowej są jedynie przykładowe. Parametry słupów oświetleniowych i wysięgników - wg Rysunku nr 1 - załącznik nr 9 do SIWZ. 3.Zamawiający informuje, iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko i wyłącznie budowa zjazdu z ulicy Puławskiej, stanowiącego pas wyłączenia o długości ok. 75 m szerokości 3 m i wraz z odcinkiem długości ok.8 m i szerokości 5 m w kierunku projektowanego domu kultury, które to składają się na I etap budowy zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Domu Tradycji Ursynowa. Zatem przy opracowaniu przedmiaru robót należy wziąć pod uwagę projekt oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w zakresie przedstawionym w przedmiarze robót oraz załączniku graficznym określającym zakres robót - wg Rysunku nr 2 - załącznik nr 10 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, a także: 1) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8a) do SIWZ stanowiąca równocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy. 2) Przedmiar robót - załącznik nr 8b) do SIWZ; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8c) do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.20-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUDOWNICTWO DROGOWE JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 205462,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  198552,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  198552,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  271830,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: mkaras@um.warszawa.pl
tel: +48 22 4431400
fax: +48 22 4431402
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-05-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13405220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 116 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.ursynow.pl
Informacja dostępna pod: - osobiście w Urzędzie m. st. Warszawy Dzielnicy Ursynów, 02-777 Warszawa, Al. KEN 61 pok. nr 333
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa zjazdu z ul. Puławskiej na teren projektowanego domu Kultury pełniącego funkcję domu Tradycji Ursynowa przy ul. Kajakowej w Warszawie BUDOWNICTWO DROGOWE JARPOL S.A.
Warszawa
2014-06-25 198 552,00