Maków Mazowiecki: 11W/PROBÓWKI/2010


Numer ogłoszenia: 134078 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
11W/PROBÓWKI/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
DOSTAWY ZAMKNIĘTEGO I OTWARTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.14.10.00-0, 33.14.12.20-9, 33.14.14.11-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.szpital-makow.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  www.szpital-makow.pl.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  27.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów ul Witosa 2 06-200 Maków - Maz.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Maków Mazowiecki: 11W/PROBÓWKI/2010


  Numer ogłoszenia: 197762 - 2010; data zamieszczenia: 06.07.2010

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 134078 - 2010r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  11W/PROBÓWKI/2010.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Dostawy zamkniętego i otwartego systemu pobierania krwii.


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.14.10.00-0, 33.14.14.11-4.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  1   


  Nazwa:


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  17.06.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  .


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SARSTEDT Sp.zo.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 {Dane ukryte} Stare Babice, {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 67000,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   66237,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   66237,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   66237,00


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  2   


  Nazwa:


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  17.06.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEDAN ul. Grodowa 1 44-100 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 44-100 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 2000,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   1968,80


  • Oferta z najniższą ceną:
   1968,80
   / Oferta z najwyższą ceną:
   1968,80


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  3   


  Nazwa:


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  17.06.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  .


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEDAN ul. Grodowa 1 44-100 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 44-100 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 10500,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   10497,50


  • Oferta z najniższą ceną:
   10497,50
   / Oferta z najwyższą ceną:
   10497,50


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  4   


  Nazwa:


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  17.06.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  3.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEDAN ul. Grodowa 1 44-100 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 44-100 {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 1400,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   1365,50


  • Oferta z najniższą ceną:
   1365,50
   / Oferta z najwyższą ceną:
   1722,00


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  5   


  Nazwa:


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  17.06.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  2.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POLAB Sp.zo.o. ul. Kostrogaj 14A 09-400 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 09-400 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 800,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   770,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   770,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   938,00


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  6   


  Nazwa:


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  17.06.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  2.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POLAB Sp.zo.o. ul. Kostrogaj 14A 09-400 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, 09-400 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 5500,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   4983,80


  • Oferta z najniższą ceną:
   4983,80
   / Oferta z najwyższą ceną:
   5037,20


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  7   


  Nazwa:


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  17.06.2010.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SARSTEDT Sp.zo.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 {Dane ukryte} Stare Babice, {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 4900,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   4810,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   4810,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   4810,00


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
  tel: 29 7142301, 7142335
  fax: 29 7142299
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2010-05-26
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 13407820100
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2010-05-17
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 369 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
  Informacja dostępna pod: www.szpital-makow.pl
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
  33141220-8 Kaniula
  33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  11W/PROBÓWKI/2010 SARSTEDT Sp.zo.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice
  Stare Babice
  2010-07-06 66 237,00
  11W/PROBÓWKI/2010 MEDAN ul. Grodowa 1 44-100 Gliwice
  Gliwice
  2010-07-06 1 968,00
  11W/PROBÓWKI/2010 MEDAN ul. Grodowa 1 44-100 Gliwice
  Gliwice
  2010-07-06 10 497,00
  11W/PROBÓWKI/2010 MEDAN ul. Grodowa 1 44-100 Gliwice
  Gliwice
  2010-07-06 1 365,00
  11W/PROBÓWKI/2010 POLAB Sp.zo.o. ul. Kostrogaj 14A 09-400 Płock
  Płock
  2010-07-06 770,00
  11W/PROBÓWKI/2010 POLAB Sp.zo.o. ul. Kostrogaj 14A 09-400 Płock
  Płock
  2010-07-06 4 983,00
  11W/PROBÓWKI/2010 SARSTEDT Sp.zo.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice
  Warszawa
  2010-07-06 4 810,00