Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont tarasów: Cześć I - Remont tarasu przy ul. Boya Żeleńskiego 12 Część II - Remont tarasu przy ul. Organizacji WIN 52 Cześć III - Remont tarasu przy ul. Zbocze 19


Numer ogłoszenia: 134642 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont tarasów: Cześć I - Remont tarasu przy ul. Boya Żeleńskiego 12 Część II - Remont tarasu przy ul. Organizacji WIN 52 Cześć III - Remont tarasu przy ul. Zbocze 19.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu tarasów. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. 1.część I zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Boya Żeleńskiego 12 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działkach o nr ewid. 172/34, 172/49, 172/54, 172/55, 172/61, w obrębie geodezyjnym B-50, zlokalizowanych przy nieruchomości ul. Boya Żeleńskiego 12 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 600 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont wszystkich schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony ulicy Boya Żeleńskiego, - urządzenie nowych trawników na skarpach z uwzględnieniem nasadzeń niskich krzewów iglastych, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski. 2. część II zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Organizacji WiN 52 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działce o nr ewid. 44/75, w obrębie geodezyjnym B-48, zlokalizowanej przy nieruchomości ul. Organizacji WiN 52 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 520 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont wszystkich schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony zachodniej, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski. 3. część III zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Zbocze 19 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działce o nr ewid. 215/81, w obrębie geodezyjnym W-12, zlokalizowanej przy nieruchomości ul. Zbocze 19 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 110 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony ulicy Zbocze, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, dysponowanie co najmniej 1 osobą z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako projektant, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej. W przypadku składania oferty na więcej niż jedna cześć zamówienia może być to ta sama osoba. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, Nr 63 poz. 394)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.III.4.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem terminu ich wystawienia o którym mowa w pkt.III.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2 i III.4.4 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt. III.4 , mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.04.2013 godzina 12:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej,składania ofert wariantowych,aukcji elektronicznej, rozliczania w walutach obcych, dynamicznego systemu zakupów,zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielanie zamówień uzupełniających, prawa opcji..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Remont tarasu przy ul. Boya Żeleńskiego 12.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część I zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Boya Żeleńskiego 12 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działkach o nr ewid. 172/34, 172/49, 172/54, 172/55, 172/61, w obrębie geodezyjnym B-50, zlokalizowanych przy nieruchomości ul. Boya Żeleńskiego 12 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 600 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont wszystkich schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony ulicy Boya Żeleńskiego, - urządzenie nowych trawników na skarpach z uwzględnieniem nasadzeń niskich krzewów iglastych, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.22.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 50.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Remont tarasu przy ul. Organizacji WIN 52.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część II zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Organizacji WiN 52 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działce o nr ewid. 44/75, w obrębie geodezyjnym B-48, zlokalizowanej przy nieruchomości ul. Organizacji WiN 52 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 520 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont wszystkich schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony zachodniej, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.22.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 50.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Remont tarasu przy ul. Zbocze 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część III zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Zbocze 19 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działce o nr ewid. 215/81, w obrębie geodezyjnym W-12, zlokalizowanej przy nieruchomości ul. Zbocze 19 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 110 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony ulicy Zbocze, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.22.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 50.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont tarasów: Cześć I - Remont tarasu przy ul. Boya Żeleńskiego 12 Część II - Remont tarasu przy ul. Organizacji WIN 52 Cześć III - Remont tarasu przy ul. Zbocze 19


Numer ogłoszenia: 200216 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 134642 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont tarasów: Cześć I - Remont tarasu przy ul. Boya Żeleńskiego 12 Część II - Remont tarasu przy ul. Organizacji WIN 52 Cześć III - Remont tarasu przy ul. Zbocze 19.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu tarasów. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. 1.część I zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Boya Żeleńskiego 12 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działkach o nr ewid. 172/34, 172/49, 172/54, 172/55, 172/61, w obrębie geodezyjnym B-50, zlokalizowanych przy nieruchomości ul. Boya Żeleńskiego 12 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 600 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont wszystkich schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony ulicy Boya Żeleńskiego, - urządzenie nowych trawników na skarpach z uwzględnieniem nasadzeń niskich krzewów iglastych, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski. 2. część II zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Organizacji WiN 52 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działce o nr ewid. 44/75, w obrębie geodezyjnym B-48, zlokalizowanej przy nieruchomości ul. Organizacji WiN 52 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 520 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont wszystkich schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony zachodniej, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski. 3. część III zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont tarasu przy Zbocze 19 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu tarasu usytuowanego na działce o nr ewid. 215/81, w obrębie geodezyjnym W-12, zlokalizowanej przy nieruchomości ul. Zbocze 19 w Łodzi. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania: - projekt techniczny (część opisowa i rysunkowa): - wymiany nawierzchni tarasu na kostkę betonową o wymiarach 20x10x6, na powierzchni ok. 110 m2, z uwzględnieniem jej powierzchniowego odwodnienia, - remont schodów, z uwzględnieniem poręczy oraz jednego podjazdu dla inwalidów od strony ulicy Zbocze, - remont murków oporowych. Opracowanie powinno obejmować wraz z wszelkimi dokumentami i uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót również: - szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; - przedmiar robót; - kosztorys inwestorski.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Remont tarasu przy ul. Boya Żeleńskiego 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tuxbel Engineering Sp. z o.o., ul. Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remont tarasu przy ul. Organizacji WiN 52


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tuxbel Engineering Sp. z o.o., ul. Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Remont tarasu przy ul. Zbocze 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tuxbel Engineering Sp. z o.o, ul. Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13464220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 50 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont tarasu przy ul. Boya Żeleńskiego 12 Tuxbel Engineering Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, woj. wielkopolskie
2013-05-23 1 350,00
Remont tarasu przy ul. Organizacji WiN 52 Tuxbel Engineering Sp. z o.o.
ul. Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, woj. wielkopolskie
2013-05-23 1 350,00
Remont tarasu przy ul. Zbocze 19 Tuxbel Engineering Sp. z o.o
ul. Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, woj. wielkopolskie
2013-05-23 1 350,00