Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji dwóch inwestycji


Numer ogłoszenia: 134825 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji dwóch inwestycji.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji: -Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020 -Skanalizowanie ulicy Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 . Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy ww. robót budowlanych. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części odpowiednio do inwestycji.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: - dla części 1 zamówienia: a)co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN brutto, której przedmiotem było pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych związanych z rzekami oraz b)co najmniej 1 usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, - dla części 2 zamówienia: a)co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN brutto, której przedmiotem było pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej oraz b)co najmniej 1 usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Uwaga: W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia Wykonawca winien wykazać wykonanie usług wymaganych dla tych części.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej: - 1 osobą na stanowisku Inspektora nadzoru inwestorskiego (Ekspert nr 1) posiadającą (wymagania dla obu części): a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak sieci wodociągowe i kanalizacyjne i b) co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w nadzorowaniu zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba (ekspert) spełniała wymagania określone dla każdej z części zamówienia. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na dwie części zamówienia, Zamawiający uzna wykazanie jednej osoby jako spełnienie warunków dysponowania osobami zdolnymi do wykonania dwóch części zamówienia. -1 osobą na stanowisku Specjalisty ds. zamówień publicznych (Ekspert nr 2) posiadającą (wymagania dla obu części): a) wykształcenie wyższe lub średnie, b) co najmniej 5 lat doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienie publiczne, - 1 osobą na stanowisku Specjalisty ds. finansowych (Ekspert nr 3) posiadającą (wymagania dla obu części): a) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe, b) co najmniej 5 lat doświadczenia w rozliczaniu inwestycji, c) rozliczenie przynajmniej jednej inwestycji infrastrukturalnej o wartości robót budowlanych co najmniej 600 000 zł brutto. Uwaga: 1. Wykonawca winien wykazać po jednej osobie spełniającej wymagania określone w pkt 9.1.4.1 - 9.1.4.3. bez względu na ile części składana jest oferta. 2. Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) 3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 4. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający na podstawie art. 395 § kc ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 miesięcy od jej zawarcia bez podania przyczyny tego odstąpienia. 2.W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny oferty brutto na udokumentowany wniosek Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT). 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie sposobu wykonania zamówienia, jeżeli spowoduje to: 4.1. przyspieszenie ukończenia zamówienia publicznego; 4.2. poprawi sprawność wykonania zamówienia; 4.3. w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku. 5. Zamawiający za zgodą Wykonawcy może ograniczyć realizację przedmiotu zamówienia z powodu interesu publicznego. Strony uzgodnią w formie aneksu kwotę wynikającą z tytułu ograniczenia przedmiotu zamówienia. 6. Strony dopuszczają zmianę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy spowodowaną okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora zastępczego lub od Zamawiającego np.: konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy tj. :warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych. Zmiana nastąpi bez ustalania dodatkowego wynagrodzenia dla inwestora zastępczego z tytułu przedłużenia terminu jej wykonania.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydzial Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.05.2011 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydzial Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji: Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji: Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020 o następujących parametrach: Szerokość dna b=1,0 m Nachylenie skarp 1:1,5 Spadek podłużny l=5 ÷ 33,3 promila Średnia głębokość t~1,8 m Rzeka Łódka na projektowanym odcinku będzie przyjmowała wody z projektowanej kanalizacji deszczowej. Z uwagi na znaczne prędkości wody przy wystąpieniu opadów nawalnych projektuje się zastosowanie materacy siatkowo-kamiennych ułożonych na włókninie filtracyjnej 800 g/m2. a)Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: regulacja rzeki Łódki wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie -roboty ziemne; -roboty budowlane w zakresie budownictwa wodnego - zagospodarowanie terenu. b)Termin wykonania inwestycji (robót budowlanych) planowany jest do 31 października 2011 roku. Zakres zamówienia obejmuje również przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. robót.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji:Skanalizowanie ulicy Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji:Skanalizowanie ulicy Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 o następujących parametrach: Kanał sanitarny z rur kamionkowych O 0,20 m o długości L=214,5 m O 0,30 m o długości L=1426,7 m Całkowita długość kanałów L=1641,2 m. a)Zakres prac obejmuje: -budowę kanału sanitarnego wraz z przykanalikami -studzienki rewizyjne betonowe prefabrykowane o średnicy O 1,20m - wyprowadzenie przykanalików do posesji z rur kamionkowych O 0,15 m, 46 szt. o łącznej długości L=398,7 m - wykonanie odgałęzień bocznych metodą przewiertu rurą kamionkową przeciskową O 0,15m do 48 posesji o łącznej długości L=398 m b)Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: -roboty ziemne; c)Termin wykonania inwestycji (robót budowlanych) planowany jest do 31 października 2011 roku. Zakres zamówienia obejmuje również przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie ww. robót.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji dwóch inwestycji


Numer ogłoszenia: 178729 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 134825 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji dwóch inwestycji.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji:Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020 oraz Skanalizowanie ulicy Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji: Skanalizowanie ulicy Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHIN CONSULTING Sp. z o. o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 93700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30750,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30750,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97170,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji dwóch inwestycji


Numer ogłoszenia: 203885 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 134825 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji dwóch inwestycji.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji dwóch inwestycji: 1) Regulacji rzeki Łódki,2) Skanalizowanie Ulicy Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.07.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47970,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  47970,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47970,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13482520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 226 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydzial Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Regulacja rzeki Łódki na odcinku od km 19+463 do km 20+020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2011-07-27 47 970,00