Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zakup asysty technicznej firmy ORACLE


Numer ogłoszenia: 134873 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup asysty technicznej firmy ORACLE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup asysty technicznej firmy ORACLE.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Usługa asysty technicznej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, gdyż Oracle Corporation do dostarczenia standardowej usługi przedmiotowej asysty technicznej do oprogramowania Oracle na terenie Polski upoważniło Oracle Polska Sp. z o. o. Wykonawca tj. Oracle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedyną firmą świadczącą usługi, która z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, może zapewnić zgodnie z oczekiwaniami Miasta, świadczenie przedmiotowych usług. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art.67 ust.1 pkt 1a) Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, co daje podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Na oprogramowaniu firmy Oracle, objętym usługą asysty technicznej, pracują w Urzędzie Miasta Łodzi między innymi następujące systemy: Ewidencja Ludności, System do obsługi USC, aplikacja Obiegu Spraw i Dokumentów, aplikacje Magistrat2000 (między innymi: system Finansowo - Księgowy, system Kadrowo-Płacowy, system Podatkowy). W większości przypadków, produkty firmy Oracle kupowane były w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, zatem zgodnie z umową muszą być wykorzystywane w okresie co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu. W roku 2012/2013, dotyczy to 12 licencji RDBMS Oracle EE, a co za tym idzie wszystkich licencji bazodanowych. Asysta techniczna obejmuje dostęp za pośrednictwem Internetu do bazy wiedzy firmy Oracle, dostęp do nowych wersji oprogramowania i skryptów usuwających usterki, bez dodatkowych opłat, co powoduje, że zakupione produkty nie podlegają tzw. śmierci technicznej. Właściciel produktu ma zawsze prawo użytkowania najnowszej wersji oprogramowania dostępnej na rynku. Dodatkowo istnieje możliwość zgłaszania wszelkich problemów dotyczących instalacji, konfiguracji i działania produktów w systemie 24x7 za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej i faxu oraz telefonicznie w godzinach pracy Działu Asysty Technicznej Oracle. Istnieje możliwość eskalowania problemu aż do czasu jego rozwiązania. Z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologii stosowanej w produktach firmy Oracle i złożoność systemu wykorzystywanego w UMŁ, istnieje konieczność wykorzystywania wsparcia Działu Asysty Technicznej Oracle co najmniej kilkadziesiąt razy w ciągu roku. Z uwagi na współpracę z rządowymi platformami wymiany danych, jak również szybki rozwój stosowanej technologii, co roku aktualizowane są poszczególne posiadane przez UMŁ produkty firmy Oracle. Brak wykupionej asysty technicznej w danym roku będzie skutkował, w przypadku wystąpienia problemów z działaniem któregokolwiek z produktów lub koniecznością podniesienia jego wersji, koniecznością wykupienia asysty dla wszystkich użytkowanych produktów również za okres zaległy w wysokości 150% wartości asysty technicznej lub zmianą technologii wykorzystywanych produktów. Rozwiązania zaproponowane przez firmę Oracle w pełni zaspakajają potrzeby Zamawiającego w zakresie ergonomii i funkcjonalności oprogramowania; dają najlepsze rozwiązania systemowe, gwarantują możliwość dalszego rozwoju i tylko ww. firma może udzielić dalszej asysty technicznej do swojego produktu. Brak możliwości pracy na nowych wersjach oprogramowania i niedostępność pomocy technicznej znacząco wpłynęłyby na utrudnienie pracy administratorów a nawet mogłyby ją uniemożliwić. W końcowym przypadku - wystąpienia awarii- mogłyby skutkować znacznym przedłużeniem czasu jej usunięcia. Niniejsze rozwiązania potwierdzają iż wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów.(zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Oracle Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Łódź: Zakup asysty technicznej firmy ORACLE


Numer ogłoszenia: 162665 - 2012; data zamieszczenia: 26.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 134873 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup asysty technicznej firmy ORACLE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup asysty technicznej firmy ORACLE.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Oracle Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 752319,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  872974,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  872974,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  872974,35


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Usługa asysty technicznej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, gdyż Oracle Corporation do dostarczenia standardowej usługi przedmiotowej asysty technicznej do oprogramowania Oracle na terenie Polski upoważniło Oracle Polska Sp. z o. o. Wykonawca tj. Oracle Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedyną firmą świadczącą usługi, która z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, może zapewnić zgodnie z oczekiwaniami Miasta, świadczenie przedmiotowych usług. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art.67 ust.1 pkt 1a) Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, co daje podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Na oprogramowaniu firmy Oracle, objętym usługą asysty technicznej, pracują w Urzędzie Miasta Łodzi między innymi następujące systemy: Ewidencja Ludności, System do obsługi USC, aplikacja Obiegu Spraw i Dokumentów, aplikacje Magistrat2000 (między innymi: system Finansowo - Księgowy, system Kadrowo-Płacowy, system Podatkowy). W większości przypadków, produkty firmy Oracle kupowane były w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, zatem zgodnie z umową muszą być wykorzystywane w okresie co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu. W roku 2012/2013, dotyczy to 12 licencji RDBMS Oracle EE, a co za tym idzie wszystkich licencji bazodanowych. Asysta techniczna obejmuje dostęp za pośrednictwem Internetu do bazy wiedzy firmy Oracle, dostęp do nowych wersji oprogramowania i skryptów usuwających usterki, bez dodatkowych opłat, co powoduje, że zakupione produkty nie podlegają tzw. śmierci technicznej. Właściciel produktu ma zawsze prawo użytkowania najnowszej wersji oprogramowania dostępnej na rynku. Dodatkowo istnieje możliwość zgłaszania wszelkich problemów dotyczących instalacji, konfiguracji i działania produktów w systemie 24x7 za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej i faxu oraz telefonicznie w godzinach pracy Działu Asysty Technicznej Oracle. Istnieje możliwość eskalowania problemu aż do czasu jego rozwiązania. Z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologii stosowanej w produktach firmy Oracle i złożoność systemu wykorzystywanego w UMŁ, istnieje konieczność wykorzystywania wsparcia Działu Asysty Technicznej Oracle co najmniej kilkadziesiąt razy w ciągu roku. Z uwagi na współpracę z rządowymi platformami wymiany danych, jak również szybki rozwój stosowanej technologii, co roku aktualizowane są poszczególne posiadane przez UMŁ produkty firmy Oracle. Brak wykupionej asysty technicznej w danym roku będzie skutkował, w przypadku wystąpienia problemów z działaniem któregokolwiek z produktów lub koniecznością podniesienia jego wersji, koniecznością wykupienia asysty dla wszystkich użytkowanych produktów również za okres zaległy w wysokości 150% wartości asysty technicznej lub zmianą technologii wykorzystywanych produktów. Rozwiązania zaproponowane przez firmę Oracle w pełni zaspakajają potrzeby Zamawiającego w zakresie ergonomii i funkcjonalności oprogramowania; dają najlepsze rozwiązania systemowe, gwarantują możliwość dalszego rozwoju i tylko ww. firma może udzielić dalszej asysty technicznej do swojego produktu. Brak możliwości pracy na nowych wersjach oprogramowania i niedostępność pomocy technicznej znacząco wpłynęłyby na utrudnienie pracy administratorów a nawet mogłyby ją uniemożliwić. W końcowym przypadku - wystąpienia awarii- mogłyby skutkować znacznym przedłużeniem czasu jej usunięcia. Niniejsze rozwiązania potwierdzają iż wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów.(zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13487320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup asysty technicznej firmy ORACLE Oracle Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-07-26 872 974,00