Warszawa: Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bemowo


Numer ogłoszenia: 134928 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy , ul. Powstańców Śląskich 70/359, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 53-37-970, faks 022 53-37-563.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bemowo.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bemowo.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bemowo.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 07.06.2012 r. Termin wniesienia wadium upływa dnia 09.05.2012 r. o godz. 09:00


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. dostawy materiałów eksploatacyjnych o wartości co najmniej 250.000,00 zł netto. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
tak, adres strony, na której będzie prowadzona: aukcje.um.warszawa.pl


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bemowo.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 367, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 367, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 07.06.2012.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 101923 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
134928 - 2012 data 26.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70/359, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 53-37-970, fax. 022 53-37-563.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  WADIUM Informacja na temat wadium: 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 07.06.2012 r. Termin wniesienia wadium upływa dnia 09.05.2012 r. o godz. 09:00.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  WADIUM Informacja na temat wadium: 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 13.06.2012 r. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.05.2012 r. o godz. 09:00.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.5).

 • W ogłoszeniu jest:
  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym * zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 367, III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 367, III piętro..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.5).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin związania ofertą: do 07.06.2012..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin związania ofertą: do 13.06.2012..


Warszawa: Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bemowo


Numer ogłoszenia: 146633 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 134928 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70/359, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 53-37-970, faks 022 53-37-563.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bemowo.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bemowo.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.06.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 272618,84 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  203410,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  203410,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  233765,19


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Powstańców Śląskich, 01-381 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zam.publ@bemowo.waw.pl
tel: 22 4437550
fax: 22 3254007
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-05-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13492820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-04-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: 9 ZŁ
Szacowana wartość* 300 PLN  -  450 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bemowo.waw.pl
Informacja dostępna pod: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo, 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 367, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bemowo JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-07-05 203 410,00