Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Organizacja uroczystej kolacji z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r.


Numer ogłoszenia: 136357 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa http://bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja uroczystej kolacji z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie uroczystej kolacji w sali Muzeum Miasta Łodzi z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r. W celu wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest do: -przygotowania w dniu 16 czerwca 2011 r. od godz. 20:30 w formie bankietu kolacji dla 180 osób zgodnie z kartą menu, -zapewnienia odpowiedniej oprawy stołu, sali, holli i serwowania uroczystej kolacji, -zapewnienia obsługi kelnerskiej podczas kolacji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.30.00.00-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w ramach Sprawowania Przewodnictwa przez Rzeczpospolitą Polską w UE Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi wydaje uroczyste przyjęcie dla 180 osób w sali Muzeum Miasta Łodzi w dniu 16 czerwca 2011 roku w celu rozwoju kontaktów pomiędzy Miastem a przedstawicielami struktur unijnych. Muzeum Miasta Łodzi ma swą siedzibę w jednym z najbardziej efektownych budynków miasta, dawnym Pałacu Izraela Poznańskiego, który bez wątpienia jest jedna z ikon Łodzi. Dzięki doskonałej lokalizacji w sąsiedztwie największego w Polsce centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego Manufaktura, a także w pobliżu słynnej ulicy Piotrkowskiej. Świetna lokalizacja i ciekawa architektura obiektu sprawiają, ze Muzeum Miasta Łodzi to miejsce, które warto wykorzystywać w promocji Miasta i pokazać gościom przybywającym do Łodzi. Jedyna firmą, która może świadczyć usługi gastronomiczne na terenie Muzeum Miasta Łodzi, na podstawie umowy zawartej z Muzeum, jest Firma Katering Pałacowy, dlatego też zlecone zostanie jej wykonanie usługi w dniu 16 czerwca 2011 r. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych, co zdaniem Wnioskodawcy daje podstawę do wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Katering Pałacowy, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Organizacja uroczystej kolacji z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r


Numer ogłoszenia: 151433 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 136357 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja uroczystej kolacji z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja uroczystej kolacji w Sali Muzeum Miasta Łodzi z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katering Pałacowy s.c., Krystyna Ziębicka, Żaneta Ziębicka, Katarzyna Wrońska, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  32000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  32000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  32000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w ramach Sprawowania Przewodnictwa przez Rzeczpospolitą Polską w UE Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi wydaje uroczyste przyjęcie dla 180 osób w sali Muzeum Miasta Łodzi w dniu 16 czerwca 2011 roku w celu rozwoju kontaktów pomiędzy Miastem a przedstawicielami struktur unijnych. Muzeum Miasta Łodzi ma swą siedzibę w jednym z najbardziej efektownych budynków miasta, dawnym Pałacu Izraela Poznańskiego, który bez wątpienia jest jedna z ikon Łodzi. Dzięki doskonałej lokalizacji w sąsiedztwie największego w Polsce centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego Manufaktura, a także w pobliżu słynnej ulicy Piotrkowskiej. Świetna lokalizacja i ciekawa architektura obiektu sprawiają, ze Muzeum Miasta Łodzi to miejsce, które warto wykorzystywać w promocji Miasta i pokazać gościom przybywającym do Łodzi.Jedyna firmą, która może świadczyć usługi gastronomiczne na terenie Muzeum Miasta Łodzi, na podstawie umowy zawartej z Muzeum, jest Firma Katering Pałacowy, dlatego też zlecone zostanie jej wykonanie usługi w dniu 16 czerwca 2011 r.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13635720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Organizacja uroczystej kolacji z okazji spotkania Przedstawicieli UE, Dyrektorów ds. Regulacji Prawnych w Gospodarce w dniu 16 czerwca 2011 r Katering Pałacowy s.c., Krystyna Ziębicka, Żaneta Ziębicka, Katarzyna Wrońska
ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-30 32 000,00