Legnica: Usługa przeglądów i napraw dźwignic


Numer ogłoszenia: 136631 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica , ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 8505500, faks 076 8505501.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.imn.legnica.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa przeglądów i napraw dźwignic.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i napraw dźwignic dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego na wydziałach (zakładach) Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy (59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 194, teren Huty Miedzi Legnica), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku (Dz. U. 193, poz. 1890). 1. Praca przez cały okres na zasadach dyżuru pogotowia dźwignicowego, dostępnego całą dobę. 2.Wykonywanie czynności objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwignic i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 3.Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania zamówienia. 4.Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3000,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać. Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt VIII.1 SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje: - co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy i naprawy Urządzeń Transportu Bliskiego (tożsamych lub zbliżonych co do rodzaju urządzeniom wskazanym przez Zamawiającego, o udźwigu co najmniej 20 Mg, świadczone w sposób ciągły o okresie minimum 1 rok (jeden rok), - co najmniej 1 (jedną) modernizację Urządzeń Transportu Bliskiego (wciągników, suwnic oraz ich belek jezdnych, torowisk i podtorzy), tj. wymianę osprzętu nie produkowanego na osprzęt aktualnie dostępny i dopuszczony do eksploatacji w urządzeniach dźwignicowych o typach odpowiadających przedmiotowi zamówienia. - wraz z wykazem należy przedłożyć dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie (należy dołączyć referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia). Wykazy należy sporządzić według formularza jak w Załączniku nr 8 do SIWZ. - Jeżeli podmiotem, na rzecz którego zostały lub są wykonywane usługi wskazane w wykazie jest Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać. Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o którym mowa w pkt VIII.1 SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - 3 osoby pełniące funkcje konserwatorów, posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji i obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego (suwnic, wciągników, żurawi), wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, - 1 osoba sprawująca nadzór, - 1 osoba posiadająca uprawnienia elektryczne (SEP), wymagane dla urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, - 1 osoba posiadająca uprawnienia spawalnicze elektryczne i gazowe, wymagane dla urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, - wszystkie w/w osoby powinny posiadać uprawnienia do pracy na wysokości.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z dowodem opłacenia składek, na kwotę co najmniej 100.000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.95
 • 2 - Gwarancja na naprawę - 0.05


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.imn.legnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
drogą elektroniczną: sekretariat.ilg@imn.gliwice.pl; za pomocą faksu na nr 76 850 55 01; pisemnie na adres: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy; ul. Złotoryjska 89.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.07.2016 godzina 09:50, miejsce: Sekretariat (I piętro) Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Złotoryjska 89..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Legnica: Usługa przeglądów i napraw dźwignic


Numer ogłoszenia: 146934 - 2016; data zamieszczenia: 19.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 136631 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 8505500, faks 076 8505501.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Badawczo-Rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa przeglądów i napraw dźwignic.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i napraw dźwignic dopuszczonych do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego na wydziałach (zakładach) Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy (59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 194, teren Huty Miedzi Legnica), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku (Dz. U. 193, poz. 1890). 1. Praca przez cały okres na zasadach dyżuru pogotowia dźwignicowego, dostępnego całą dobę. 2.Wykonywanie czynności objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwignic i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 3.Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania zamówienia. 4.Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-COM Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-814 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 310779,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  185313,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  185313,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  224040,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: inwestycje.ilg@imn.gliwice.pl
tel: 768 505 500
fax: 768 505 501
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13663120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.imn.legnica.pl
Informacja dostępna pod: drogą elektroniczną: sekretariat.ilg@imn.gliwice.pl; za pomocą faksu na nr 76 850 55 01; pisemnie na adres: Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy; ul. Złotoryjska 89
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa przeglądów i napraw dźwignic ZID-COM Sp. z o.o.
Warszawa
2016-09-19 92 656,00
Usługa przeglądów i napraw dźwignic ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2016-09-19 92 656,00