Warszawa: USŁUGA KONSERWACJI DŹWIGÓW


Numer ogłoszenia: 136884 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus , ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5021001, faks 22 5022136.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dzieciatkajezus.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA KONSERWACJI DŹWIGÓW.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej konserwacji dźwigów oraz utrzymanie ich w ciągłej sprawności technicznej zgodnie z normą PN-EN 13015:2001 oraz wymogami Zamawiającego określonymi w załącznikach nr 1, 2 i 3 do SIWZ (formularz oferty cenowej, wykaz dźwigów, opis przedmiotu zamówienia, wykaz czynności konserwacyjnych na dźwigach elektrycznych i hydraulicznych). Wymienione dokumenty stanowić będą załączniki do umowy (1 zadanie).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00 na 100). Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. IX O Warszawa nr: 12 1020 1097 0000 7102 0118 3417 z tytułem: Przetarg nieograniczony 28 KH 2013. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert, natomiast w pozostałych formach należy dołączyć oryginał do oferty. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium, jeśli było wnoszone w pieniądzu. W przypadku innych form, Zamawiający dopuszcza złożenie kserokopii trwale spiętej z ofertą i załączenie oryginału. W obu przypadkach kserokopie muszą być potwierdzone jak w pkt II ppkt 7 i 8 SIWZ. Wykonawca, który nie wniósł wadium w dopuszczalnej formie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczeniach powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą (także przedłużony). Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu bieżącej konserwacji dźwigów (w tym co najmniej jedna usługa w placówce służby zdrowia ze względu na specyfikę pracy tych placówek) za kwotę min. 50.000 zł brutto każda z usług wymienionych w wykazie. W przypadku usług aktualnie wykonywanych Zamawiający wymaga, aby usługa była realizowana przez co najmniej 6 miesięcy na dzień składania ofert


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia: a) Kierownik techniczny: - UDT I - UDT II - SEP do 1kV D - SEP do 1kV E b) Konserwator: - UDT I - UDT II - SEP do 1kV E


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00 na 100)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (za główne usługi należy rozumieć usługi konserwacji/ napraw dźwigów) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu załącznik nr 8 do SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa - sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo dla osoby, podpisała ofertę (jeśli dotyczy) Dowód wniesienia wadium Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - narzut kosztów zakupu - 10
 • 3 - stawka roboczogodziny brutto - 30


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.przetargi.dzieciatkajezus.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, 02 - 005 Warszawa Dział Zamówień Publicznych Pawilon nr 19, piętro I, pok. nr 3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.04.2013 godzina 09:45, miejsce: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, 02 - 005 Warszawa Dział Zamówień Publicznych Pawilon nr 19, piętro I, pok. nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 148974 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
136884 - 2013 data 08.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5021001, fax. 22 5022136.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  18.04.2013 godzina 09:45, miejsce: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, 02 - 005 Warszawa Dział Zamówień Publicznych Pawilon nr 19, piętro I, pok. nr 3.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  19.04.2013 godzina 10:45, miejsce: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, 02 - 005 Warszawa Dział Zamówień Publicznych Pawilon nr 19, piętro I, pok. nr 3.


Warszawa: USŁUGA KONSERWACJI DŹWIGÓW


Numer ogłoszenia: 184536 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 136884 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5021001, faks 22 5022136.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGA KONSERWACJI DŹWIGÓW.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej konserwacji dźwigów oraz utrzymanie ich w ciągłej sprawności technicznej zgodnie z normą PN-EN 13015:2001 oraz wymogami Zamawiającego określonymi w załącznikach nr 1, 2 i 3 do SIWZ (formularz oferty cenowej, wykaz dźwigów, opis przedmiotu zamówienia, wykaz czynności konserwacyjnych na dźwigach elektrycznych i hydraulicznych). Wymienione dokumenty stanowić będą załączniki do umowy (1 zadanie).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 01-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 119237,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  78818,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  78818,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78818,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Lindleya 4, 02005 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zam.publiczne@dzieciatkajezus.pl
tel: 225 021 001
fax: 225 022 136
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13688420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.dzieciatkajezus.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, 02 - 005 Warszawa Dział Zamówień Publicznych Pawilon nr 19, piętro I, pok. nr 3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
USŁUGA KONSERWACJI DŹWIGÓW ZID-SERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2013-05-10 78 818,00