Zgorzelec: sukcesywne dostawy artykułów biurowych, nośników danych, baterii i akumulatorów, artykułów komputerowych oraz tuszy i tonerów


Numer ogłoszenia: 136893 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu , ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7722858, faks 75 7722858.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.spzoz.zgorzelec.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywne dostawy artykułów biurowych, nośników danych, baterii i akumulatorów, artykułów komputerowych oraz tuszy i tonerów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
sukcesywne dostawy artykułów biurowych, nośników danych, baterii i akumulatorów, artykułów komputerowych oraz tuszy i tonerów - podzielone na 5 pakietów asortymentowych.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.70.00-6, 30.19.20.00-1, 30.19.76.00-2, 30.19.93.30-2, 30.23.30.00-1, 31.40.00.00-0, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 540,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści zł 00/100) w terminie do dnia 25.07.2016r. do godz. 12:00 (w przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza - decyduje wpływu wadium na rachunek Zamawiającego) - w przypadku składania oferty na wszystkie pakiety. Oferty zawierające poszczególne pakiety muszą być zabezpieczone wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych pakietów: Nr pakietu Kwota wadium 1 3 300,00 2 700,00 3 460,00 4 160,00 5 920,00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego umiejscowiony w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. 5. Warunkiem uznania wniesienia wadium będzie załączony do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium do zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty - Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do składanej oferty - na zasadach określonych w punkcie jak wyżej. 7. Wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą oraz winno być oznaczone tytułem bezwzględnej wymagalności, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, pod rygorem nieważności. 8. Wadium musi zawierać bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych przepisami Prawa zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, p których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego 15. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu należy wykazać się: zrealizowaniem przynajmniej 1 dostawy art. biurowych i/lub; nośników danych i/lub; baterii lub akumulatorów i/lub; art. informatycznych i/lub; tuszy i tonerów na kwotę nie mniejszą niż: Nr pakietu Wartość dostaw brutto 1 27 000,00 2 6 000,00 3 4 000,00 4 1 300,00 5 7 600,00 Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy przedłożą wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych głównych dostaw, których przedmiotem była lub jest dostawa art. biurowych i/lub; nośników danych i/lub; baterii lub akumulatorów i/lub; art. informatycznych i/lub; tuszy i tonerów na kwotę j/w. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów* (np. referencji) potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - minimum 1 dostawa. Wartość powyższa może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą wykonanych dostaw dla jednego kontrahenta w okresie jak wyżej. Wykaz zrealizowanych zamówień należy złożyć wg wzoru stanowiącego zał. Nr 4C do SIWZ. *Dowodem jest: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniejszej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej - w oświadczeniu należy wskazać przyczyny z powodu których wykonawca nie może uzyskać poświadczenia, - w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów - MUSI PRZEDŁOŻYĆ WYKAZ Ocena spełnienia powyższych wymogów będzie dokonywana poprzez ocenę złożonych dokumentów, potwierdzających powyższe - w myśl zasady: spełnia - nie spełnia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy deklaracją Wykonawcy, a stanem faktycznym - skutkować to będzie wykluczeniem Wykonawcy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) szczegółowego opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia - np. katalog, ulotki informacyjne, prospekt, folder - producenta/dystrybutora wyrobu - potwierdzającego spełnienie wszystkich wymagań technicznych opisanych w zał. nr 3 do SIWZ. (załączone dokumenty muszą wyraźnie wskazywać, których pakietów i pozycji asortymentowych - dotyczą). Nie spełni powyższego wymogu dokument przerobiony przez Wykonawcę np.: tzw. wyklejanka - tj. dokument sporządzony przez Wykonawcę w myśl zasady: kopiuj - wklej zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z doklejonymi zdjęciami produktu. 2) Dotyczy pakietu nr 5 - w celu potwierdzenia, że oferowane materiały eksploatacyjne równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - Wykonawcy przedłożą: a) deklaracje wydajnościowe oferowanych materiałów równoważnych, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że dostarczone produkty odpowiadają w/w. normom technicznym, b) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanych materiałów przebiega zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 lub normami równoważnymi. 3) Dotyczy pakietu nr 5 - podpisany opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 3A do SIWZ. 4) Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferowany przedmiot spełnia wymogi SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub ewentualnego dopuszczenia przez Zamawiającego - do jego zaoferowania (wraz z zaznaczeniem pozycji asortymentowych, których dopuszczenie dotyczy). Należy wykazać każdy parametr odbiegający od parametru wymaganego przez Zamawiającego w opisie (SIWZ) oraz wskazać parametr oferowany (UPRZEDNIO ZAAKCEPTOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT). Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4D do SIWZ.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty - zał. nr 2 do SIWZ, 2) Wypełniony formularz cenowy - zał. nr 3 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo lub upoważnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z innych ustaw lub dokumentów przywołanych lub załączonych do oferty, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje PEŁNOMOCNIK, należy załączyć do oferty ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA do działania w imieniu Wykonawcy lub notarialnie potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa, 4) Wykaz usług/dostaw sporządzony zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego: należy wskazać nazwę (rodzaj) usługi/dostawy, która prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego oraz jej wartość bez kwoty podatku; nadto podać nr pozycji asortymentowej) - JEŻELI DOTYCZY. 5) Dowód wniesienia wadium - z dopiskiem ART. BIUROWE - 31/ZP/2016 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty - Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - termin realizacji dostaw - 2


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku: 1) zmiany stawki podatku VAT - waloryzowane na bieżąco, w miarę zmian wprowadzanych decyzją Centralnych Władz Administracji Państwowej - bez konieczności dokonywania zmiany umowy. W przypadku zmiany stawek VAT, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, 2) okresowych obniżek cen przedmiotu zamówienia w przypadku promocji producenta - bez konieczności dokonywania zmiany umowy w formie aneksu. Warunkiem skorzystania z takiej promocji jest jakikolwiek dokument informujący o okresowej promocji. 2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu - w przypadkach określonych poniżej: 1) zmiana danych kontrahenta (np.: nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (np. miejsca realizacji umowy), 3) zmiana asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego produktu o takich samych lub lepszych parametrach i cenie przetargowej). 3. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu obowiązywania umowy - w przypadku niezrealizowania wartości umowy w czasie jej trwania (ceny asortymentu przedłużonej umowy nie mogą się różnić od ujętych w niniejszej umowie).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spzoz.zgorzelec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Osobiście WS-SPZOZ w Zgorzelcu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Lubańska 11-12 59-900 Zgorzelec, pokój nr 13-14 lub pocztą.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2016 godzina 12:00, miejsce: WS-SPZOZ w Zgorzelcu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Lubańska 11-12 59-900 Zgorzelec, pokój nr 13-14.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
PAKIET NR 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  art. biurowe - 150 pozycji asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.70.00-6, 30.19.20.00-1, 30.19.76.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 98
  • 2. termin realizacji dostaw - 2


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
PAKIET NR 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  nośniki danych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.30.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 98
  • 2. termin realizacji dostaw - 2


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
PAKIET NR 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  baterie i akumulatory.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  31.40.00.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 98
  • 2. termin realizacji dostaw - 2


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
PAKIET NR 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  artykuły komputerowe.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.70.00-6, 30.19.20.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
PAKIET NR 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  tusze i tonery.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 12.04.2018.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 98
  • 2. termin realizacji dostaw - 2


Numer ogłoszenia: 148783 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
136893 - 2016 data 14.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7722858, fax. 75 7722858.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 540,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści zł 00/100) w terminie do dnia 25.07.2016r. do godz. 12:00 (w przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza - decyduje wpływu wadium na rachunek Zamawiającego) - w przypadku składania oferty na wszystkie pakiety. Oferty zawierające poszczególne pakiety muszą być zabezpieczone wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych pakietów: Nr pakietu Kwota wadium 1 3 300,00 2 700,00 3 460,00 4 160,00 5 920,00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego umiejscowiony w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. 5. Warunkiem uznania wniesienia wadium będzie załączony do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium do zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty - Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do składanej oferty - na zasadach określonych w punkcie jak wyżej. 7. Wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą oraz winno być oznaczone tytułem bezwzględnej wymagalności, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, pod rygorem nieważności. 8. Wadium musi zawierać bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych przepisami Prawa zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, p których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego 15. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 540,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści zł 00/100) w terminie do dnia 26.07.2016r. do godz. 12:00 (w przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza - decyduje wpływu wadium na rachunek Zamawiającego) - w przypadku składania oferty na wszystkie pakiety. Oferty zawierające poszczególne pakiety muszą być zabezpieczone wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych pakietów: Nr pakietu Kwota wadium 1 3 300,00 2 700,00 3 460,00 4 160,00 5 920,00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego umiejscowiony w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. 5. Warunkiem uznania wniesienia wadium będzie załączony do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium do zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty - Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do składanej oferty - na zasadach określonych w punkcie jak wyżej. 7. Wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą oraz winno być oznaczone tytułem bezwzględnej wymagalności, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, pod rygorem nieważności. 8. Wadium musi zawierać bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych przepisami Prawa zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, p których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego 15. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2016 godzina 12:00, miejsce: WS-SPZOZ w Zgorzelcu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Lubańska 11-12 59-900 Zgorzelec, pokój nr 13-14..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 12:00, miejsce: WS-SPZOZ w Zgorzelcu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Lubańska 11-12 59-900 Zgorzelec, pokój nr 13-14..


Zgorzelec: sukcesywne dostawy artykułów biurowych, nośników danych, baterii i akumulatorów, artykułów komputerowych oraz tuszy i tonerów


Numer ogłoszenia: 144526 - 2016; data zamieszczenia: 12.09.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 136893 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 75 7722858, faks 75 7722858.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywne dostawy artykułów biurowych, nośników danych, baterii i akumulatorów, artykułów komputerowych oraz tuszy i tonerów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
sukcesywne dostawy artykułów biurowych, nośników danych, baterii i akumulatorów, artykułów komputerowych oraz tuszy i tonerów - podzielone na 5 pakietów asortymentowych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.70.00-6, 30.19.20.00-1, 30.19.76.00-2, 30.19.93.30-2, 30.23.30.00-1, 31.40.00.00-0, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
PAKIET NR 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTERHURT Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 162099,04 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  215504,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  215504,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  215504,92


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
PAKIET NR 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH CONTENT Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 40-161 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34839,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31426,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  31426,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42677,31


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
PAKIET NR 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPUH CONTENT Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 40-161 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23047,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17633,53


 • Oferta z najniższą ceną:
  15579,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17633,53


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
PAKIET NR 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTERHURT Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7902,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4716,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  4716,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5003,15


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
PAKIET NR 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45836,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47225,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  47225,85
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55334,61


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
tel: 757 722 858
fax: 757 722 858
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 13689320160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 98%
WWW ogłoszenia: www.spzoz.zgorzelec.pl
Informacja dostępna pod: Osobiście WS-SPZOZ w Zgorzelcu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Lubańska 11-12 59-900 Zgorzelec, pokój nr 13-14 lub pocztą
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192000-1 Wyroby biurowe
30197000-6 Drobny sprzęt biurowy
30197600-2 Papier i tektura gotowe
30199330-2 Papier ciągły do drukarek komputerowych
30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PAKIET NR 1 INTERHURT Sp. z o.o.
Zgorzelec
2016-09-12 215 504,00
PAKIET NR 2 PPUH CONTENT Sp. z o.o.
Katowice
2016-09-12 31 426,00
PAKIET NR 3 PPUH CONTENT Sp. z o.o.
Katowice
2016-09-12 17 633,00
PAKIET NR 4 INTERHURT Sp. z o.o.
Zgorzelec
2016-09-12 4 716,00
PAKIET NR 5 JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-09-12 47 225,00