Łódź: zakup bielizny szpitalnej


Numer ogłoszenia: 136961 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup bielizny szpitalnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup bielizny szpitalnej.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.51.80.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2posiadają wiedzę i doświadczenie; 1.3dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4spełniają warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. 3Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24. 4.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w specyfikacji w części V.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych dostaw na zakup bielizny szpitalnej w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - o wartości odpowiadającej 50% ceny: Pakiet 1 - min. 2 dostawy bielizny szpitalnej, każda na kwotę co najmniej - 42 000,00 PLN, Pakiet 2 poz. 1 - min. 2 dostawy bielizny szpitalnej, każda na kwotę co najmniej - 17 700,00 PLN, Pakiet 2 poz. 2 - min. 2 dostawy bielizny szpitalnej, każda na kwotę co najmniej - 6 750,00 PLN, Pakiet 2 poz. 3 - min. 2 dostawy bielizny szpitalnej, każda na kwotę co najmniej - 4 620,00 PLN, Pakiet 2 poz. 4 - min. 2 dostawy bielizny szpitalnej, każda na kwotę co najmniej - 8 150,00 PLN, Pakiet 2 poz. 5 - min. 2 dostawy bielizny szpitalnej, każda na kwotę co najmniej - 1 980,00 PLN, Pakiet 3 - min. 2 dostawy bielizny szpitalnej, każda na kwotę co najmniej - 30 440,00 PLN z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Do wykazu proszę załączyć dwie referencje lub inne dokumenty dotyczące ww. dostaw.;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą, 2. aktualny katalog - dla oferowanego sprzętu, dopuszcza się katalog w języku angielskim


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej, 4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 oraz jej podpisem, 5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Jakość (ocena techniczna) - 25


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 23 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariacie Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Poszwy białe z trwałym napisem USK nr 1 Łódź (wysokość liter min. 2 cm); z grubej bawełny, rozmiar min. 200 x 162 cm, zapinane na guziki lub na zakładkę nie mniejszą niż 30 cm, nie sztukowane, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie. 2. Poszewki białe z trwałym napisem USK nr 1 Łódź (wysokość liter min. 2 cm); z grubej bawełny, rozmiar min. 75 x 85 cm, zapinane na guziki lub na zakładkę nie mniejszą niż 30 cm, nie sztukowane, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie. 3.Prześcieradła białe z trwałym napisem USK nr 1 Łódź (wysokość liter min. 2 cm); z grubej bawełny, rozmiar min. 205 x 165 cm, nie sztukowane, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie. 4.Podkłady z grubej bawełny, rozmiar min. 80 x 150 cm, nie sztukowane, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie. 5.Prześcieradła chirurgiczne zielone, bawełna nie pyląca, rozmiar 205 x 165 cm, szwy płaskie, nie sztukowane, odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację. 6.Serwety chirurgiczne zielone, bawełna nie pyląca, rozmiar 80 x 80 cm, szwy płaskie, nie sztukowane, odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 25


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuchy operacyjne - chirurgiczne, wzmocniony przód - podwójna tkanina na całej długości oraz na rękawach zakończonych bawełnianym mankietem, z trokami do wiązania, odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 25


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubranie operacyjne bawełniane, dwuczęściowe męskie; bluza prosta, wcięcie w serek, krótkie rękawy, spodnie proste, długie, wiązane w pasie rozmiary: M, L, XL, XXL odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 25


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukienki operacyjne, bawełniane, wcięte w serek, krótkie rękawy rozmiar: M, L, XL odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 25


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Koszula bawełniana, biała, rękawy 3/4, z rozcięciem pod szyją i troczkami do zawiązania rozmiar L, XL, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 25


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Pakiet 2 poz. 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Piżama męska dwuczęściowa z flaneli lub elanobawełny; bluza z długim rękawem, zapinana na guziki, spodnie proste, długie w pasie w gumę rozmiar: L,XL, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Jakość (ocena techncizna) - 25


CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Pakiet 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Fartuch lekarski damski w rozmiarach 36-50 (rękaw długi, fartuch zapinany na guziki, 2 kieszenie dolne, 1 kieszeń górna) 2. Garsonka pielęgniarska damska w rozmiarach od 36 - 54; bluza z rękawem krótkim wszywanym, zapinana na guziki, z kołnierzykiem, 2 kieszenie dolne, 1 kieszeń górna; spódnica - pas - przód w pasek, tył w gumkę + zamek błyskawiczny 3. Ubranie męskie - w rozmiarach 46-54; bluza z rękawem krótkim, zapinana na guziki, 2 kieszenie dolne, 1 kieszeń górna; spodnie - zapinane w pasek, guma z tyłu + zamek błyskawiczny 4.. Fartuch lekarski męski w rozmiarach 46-54 (rękaw długi, fartuch zapinany na guziki, 2 kieszenie dolne, 1 kieszeń górna) 5. Fartuch damski w rozmiarach 36-50 (rękaw krótki, fartuch zapinany na guziki, 2 kieszenie dolne, 1 kieszeń górna, kołnierzyk).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  39.51.80.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 75
  • 2. Jakość (ocena techniczna) - 25


Łódź: zakup bielizny szpitalnej


Numer ogłoszenia: 231303 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 136961 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup bielizny szpitalnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup bielizny szpitalnej 32/ZP/2010.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.51.80.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 - Poszwy, poszewki , prześcieradła, podkłady, prześcieradła chirurgiczne, serwety chirurgiczne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcji Pościeli Świt Izabela Wintoniak,, {Dane ukryte}, 65-133 Zielona Góra,, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 57389,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46240,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  44478,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66970,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 2 -ubranie bawełniane, dwuczęściowe męskie; bluza prosta, wcięcie w serek, krótkie rękawy, spodnie proste, długie, wiązane w pasie / rozmiary: M, L, XL, XXL/ odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALGA-BIS Ewa Andrzejwska, Krzysztof Krysiak S.C., {Dane ukryte}, 93-138 Łodź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12604,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12160,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12160,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14720,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 3 -Sukienki operacyjne, bawełniane, wcięte w serek, krótkie rękawy /rozmiar: M, L, XL/ odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TZMO S.A.,, {Dane ukryte}, 87-100 Toruń,, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7201,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9033,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  8680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9033,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 4 - Koszula bawełniana, biała, rękawy 3/4, z rozcięciem pod szyją i troczkami do zawiązania /rozmiar L, XL/, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REWA Wiesław Rewers,, {Dane ukryte}, 70-035 Szczecin,, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13362,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  21000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 5 -Piżama męska dwuczęściowa z flaneli lub elanobawełny; bluza z długim rękawem, zapinana na guziki, spodnie proste, długie w pasie w gumę /rozmiar: L,XL/, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Inwalidów Przyszłość, {Dane ukryte}, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3232,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 3 -Fartuch lekarski damski, garsonka pielęgniarska damska, ubranie męskie, fartuch lekarski męski, faruch damski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcji Pościeli Świt Izabela Wintoniak,, {Dane ukryte}, 65-133 Zielona Góra,, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55085,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38720,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  38720,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52840,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13696120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 23 II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39518000-6 Bielizna szpitalna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 - Poszwy, poszewki , prześcieradła, podkłady, prześcieradła chirurgiczne, serwety chirurgiczne Zakład Produkcji Pościeli Świt Izabela Wintoniak,
Zielona Góra,
2010-08-26 46 240,00
Pakiet 2 poz. 2 -ubranie bawełniane, dwuczęściowe męskie; bluza prosta, wcięcie w serek, krótkie rękawy, spodnie proste, długie, wiązane w pasie / rozmiary: M, L, XL, XXL/ odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację. ALGA-BIS Ewa Andrzejwska, Krzysztof Krysiak S.C.
Łodź
2010-08-26 12 160,00
Pakiet 2 poz. 3 -Sukienki operacyjne, bawełniane, wcięte w serek, krótkie rękawy /rozmiar: M, L, XL/ odporne na środki dezynfekcyjne wielokrotne pranie oraz sterylizację. TZMO S.A.,
Toruń,
2010-08-26 9 033,00
Pakiet 2 poz. 4 - Koszula bawełniana, biała, rękawy 3/4, z rozcięciem pod szyją i troczkami do zawiązania /rozmiar L, XL/, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie. REWA Wiesław Rewers,
Szczecin,
2010-08-26 21 000,00
Pakiet 2 poz. 5 -Piżama męska dwuczęściowa z flaneli lub elanobawełny; bluza z długim rękawem, zapinana na guziki, spodnie proste, długie w pasie w gumę /rozmiar: L,XL/, odporne na środki dezynfekcyjne oraz wielokrotne pranie. Spółdzielnia Inwalidów Przyszłość
Wieluń
2010-08-26 3 000,00
Pakiet 3 -Fartuch lekarski damski, garsonka pielęgniarska damska, ubranie męskie, fartuch lekarski męski, faruch damski Zakład Produkcji Pościeli Świt Izabela Wintoniak,
Zielona Góra,
2010-08-26 38 720,00