Katowice: Dostawa sprzętu nagłośniającego
nr sprawy: DZP.381.52.2016.DWNumer ogłoszenia: 137080 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, faks 32 3592048.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.us.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu nagłośniającego
nr sprawy: DZP.381.52.2016.DW.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu nagłaśniającego, tj.:
-w zakresie części A: mikrofon przewodowy- 3 szt., rekorder cyfrowy- 2 szt., karta dźwiękowa zewnętrzna- szt.1,
-w zakresie części B: mikrofon wokalny przewodowy- szt. 2, statyw mikrofonowy- szt.4,
-w zakresie części C: system bezprzewodowy- szt. 4,
-w zakresie części D: system mikrofonów bezprzewodowych- kpl.1, zwanych dalej sprzętem.
2.Oferowany sprzęt - musi być fabrycznie nowy- rok produkcji nie starszy niż 2015, musi posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP (dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi);
3.Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
4.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny: wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy gwarancji;
Gwarancja obejmuje wszelkie czynności i usługi serwisowe związane z naprawą sprzętu.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A-D do SIWZ.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
-w zakresie części A: mikrofon przewodowy- 3 szt., rekorder cyfrowy- 2 szt., karta dźwiękowa zewnętrzna- szt.1
-w zakresie części B: mikrofon wokalny przewodowy - szt. 2, statyw mikrofonowy- szt.4,
-w zakresie części C: system bezprzewodowy- szt. 4,
-w zakresie części D: system mikrofonów bezprzewodowych- kpl.1,
7.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.
8.Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, pok. 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
9.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
10.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
11.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien określić ją w swojej ofercie (zgodnie z treścią ust. 7 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie
12.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.34.42.10-1, 32.34.10.00-5, 32.34.24.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opis techniczny oferowanego sprzętu, spełniający wymagania Zamawiającego, określone w niniejszej specyfikacji - wystarczające będzie złożenie prawidłowo wypełnionego opisu technicznego oferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem opisującym przedmiot zamówienia (załącznik 2A-D do SIWZ) Forma dokumentu: ORYGINAŁ LUB KOPIA POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, rejestru spółdzielni lub rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby/ób wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: ORYGINAŁ LUB KOPIA POŚWIADCZONA NOTARIALNIE

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1.Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2.Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w przypadku:
1)zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę
2)zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. siła wyższa; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty,
3)zmiany terminu dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
4)zmiany miejsca dostawy, w sytuacji gdy brak możliwości dostarczenia sprzętu w miejsce pierwotnie wskazane przez Zamawiającego wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn przez niego niezawinionych np. siła wyższa;
5)zakończenia serii produkcyjnej zaoferowanego modelu sprzętu oraz rozpoczęcia produkcji sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania DZP.381.52.2016.DW, poprzedzającego zawarcie umowy,
6)wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt. 5) powyżej, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni,
7)zmiany ceny w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,
8)wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta sprzęt lub Wykonawcę,
9)ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kwoty o której mowa w §4 ust. 1 wzoru umowy,
10)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.us.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-07 Katowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.06.2016 godzina 09:30, miejsce:
Dział Zamówień Publicznych, pok.69
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-07 Katowice.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2a) ustawy Pzp (przesłanka wykluczenia Wykonawcy została opisana szczegółowo w załączniku nr 1C do SIWZ)..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
CZĘŚĆ A.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

  1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części A jest dostawa sprzętu nagłaśniającego, tj.:
  1)mikrofon przewodowy- 3 szt.,
  2)rekorder cyfrowy- 2 szt.,
  3)karta dźwiękowa zewnętrzna- szt.1,
  2.Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
  3.Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy gwarancji;
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  32.34.42.10-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
CZĘŚĆ B.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

  1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części B jest dostawa sprzętu nagłaśniającego, tj.:
  1)mikrofon wokalny przewodowy- szt. 2,
  2)statyw mikrofonowy- szt.4,
  2.Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
  3.Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy gwarancji;
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  23.34.10.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
CZĘŚĆ C.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

  1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części C jest dostawa sprzętu nagłaśniającego, tj.: system bezprzewodowy- szt. 4.
  2.Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
  3.Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy gwarancji;
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2C do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  32.34.10.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
CZĘŚĆ D.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

  1.Przedmiotem zamówienia w zakresie części D jest dostawa sprzętu nagłaśniającego, tj.: system mikrofonów bezprzewodowych- kpl.1,
  2.Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
  3.Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy gwarancji;
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2D do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  32.34.10.00-5, 32.34.24.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 28.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10


Katowice: Dostawa sprzętu nagłośniającego
nr sprawy: DZP.381.52.2016.DW.Numer ogłoszenia: 169881 - 2016; data zamieszczenia: 01.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 137080 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, faks 32 3592048.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu nagłośniającego
nr sprawy: DZP.381.52.2016.DW..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu nagłaśniającego, tj.:
-w zakresie części A: mikrofon przewodowy- 3 szt., rekorder cyfrowy- 2 szt., karta dźwiękowa zewnętrzna- szt.1,
-w zakresie części B: mikrofon wokalny przewodowy- szt. 2, statyw mikrofonowy- szt.4,
-w zakresie części C: system bezprzewodowy- szt. 4,
-w zakresie części D: system mikrofonów bezprzewodowych- kpl.1, zwanych dalej sprzętem.
2.Oferowany sprzęt - musi być fabrycznie nowy- rok produkcji nie starszy niż 2015, musi posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP (dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi);
3.Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
4.Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny: wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy gwarancji; Gwarancja obejmuje wszelkie czynności i usługi serwisowe związane z naprawą sprzętu. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A-D do SIWZ.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
-w zakresie części A: mikrofon przewodowy- 3 szt., rekorder cyfrowy- 2 szt., karta dźwiękowa zewnętrzna- szt.1
-w zakresie części B: mikrofon wokalny przewodowy - szt. 2, statyw mikrofonowy- szt.4,
-w zakresie części C: system bezprzewodowy- szt. 4,
-w zakresie części D: system mikrofonów bezprzewodowych- kpl.1,
7.Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.
8.Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, pok. 420, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
9.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
10.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami lub równoważne. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
11.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien określić ją w swojej ofercie (zgodnie z treścią ust. 7 formularza oferty - załącznika nr 1A do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie
12.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
32.34.42.10-1, 32.34.10.00-5, 32.34.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
CZĘŚĆ A


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M. Ostrowski Sp.j., {Dane ukryte}, 50-541 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2186,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2642,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  2642,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4815,45


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
CZĘŚĆ B


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.06.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GAMUZ J.P.GACKA SPÓŁKA JAWNA, {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1596,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1745,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  1745,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2814,24


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
CZĘŚĆ C


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Andrzej Kamionka SOUND EXPERT, {Dane ukryte}, 48-300 Nysa, kraj/woj. opolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5178,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5977,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  4290,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7601,40


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
CZĘŚĆ D


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • M. Ostrowski Sp.j., {Dane ukryte}, 50-541 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4210,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5439,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  4951,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8302,50


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: dzp@us.edu.pl
tel: 032 359 13 34
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-06-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13708020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-05-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 28 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.us.edu.pl
Informacja dostępna pod:
Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-07 Katowice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
32341000-5 Mikrofony
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający
32344210-1 Sprzęt radiowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
CZĘŚĆ A M. Ostrowski Sp.j.
Wrocław
2016-08-01 2 642,00
CZĘŚĆ B GAMUZ J.P.GACKA SPÓŁKA JAWNA
Katowice
2016-08-01 1 745,00
CZĘŚĆ C Andrzej Kamionka SOUND EXPERT
Nysa
2016-08-01 5 977,00
CZĘŚĆ D M. Ostrowski Sp.j.
Wrocław
2016-08-01 5 439,00