Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Piła: Dostawa implantów kostnych


Numer ogłoszenia: 137386 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Pile , ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpitalpila.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa implantów kostnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych, implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego, implantów do ACL i zestawu do szycia łąkotek oraz cementu kostnego z antybiotykiem do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Zadanie nr 1 - Implanty kostne do zespoleń kostnych tj.: wkrętów do kości, podkładek pod zamawiane wkręty, płytek różnego rodzaju, drutu, grot, gwoździ rekonstrukcyjnych i śródszpikowych. a)Gwoździe śródszpikowe powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment gwoździ (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., pozostałe po jednej), dotyczy to również śrub szyjkowych, zespalających oraz śrub blokujących. b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentaria do płyt DSB DSK, gwoździ śródszpikowych wszystkich zamawianych typów, płytek blokowanych oraz płytek dystansowych. d)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia. Zadanie 2 - Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego, implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu, endoproteza śródstopno-paliczkowa, tytanowy implant do leczenia stopy płaskiej, kotwice kostne tytanowe. a)Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d)oferent zapewni także tz. lotne instrumentarium do wykonywania zabiegów. Zadanie 3 - Implanty do ACL i zestaw do szycia łąkotek a)Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d)Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentarium do wykonywania zabiegów. Zadanie 4 - Cement kostny z antybiotykiem wraz z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu. a)Oferent dostarczy cement kostny wraz z zestawem na zasadach depozytu min. po 5 kpl, b)Rozliczenie zużytego asortymentu odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. Zadanie 5 - Implanty do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej, śrubo-płyta dynamiczna do zespoleń złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. a)dostawa kompletu implantów wraz z instrumentarium odbywać się będzie według potrzeb zamawiającego. 2.2. Przyjęcie towaru nastąpi wyłącznie na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy dostawy towaru na hasło cito. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.18.31.00-7, 33.14.17.70-8, 30.18.30.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej cześć).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej część).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej cześć).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej cześć).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wraz z ofertą każdy z Wykonawców składa oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu - Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiącym integralna jej część).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a) aktualne świadectwo zgodności CE, atesty, certyfikaty dopuszczające do obrotu poszczególne pozycje oferowanego przedmiotu zamówienia lub wpis do rejestru wyrobów medycznych, b) materiały informacyjne uwiarygodniające podane informacje techniczne ( katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 2. Wypełniony załącznik nr 2 - formularz cenowy 3. Wypełniony załączniki nr 3 - oświadczenie z art. 22, 4. Wypełniony załącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24. 5. Wypełniony załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 2.Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od stron umowy, a zmiana jest nieistotna w stosunku do treści oferty. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w następującym zakresie: a)zaproponowania przez Sprzedającego produktu zamiennego o parametrach tożsamych lub jakościowo lepszego, w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu, w tym na podstawie decyzji właściwych władz, b)zmiany numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu - przy zachowaniu jego parametrów, c)zmiany sposobu konfekcjonowania, d)wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, e)zmian wynikających z przekształceń własnościowych, f)zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego Sprzedającego lub Kupującego g)zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. 4.Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Kupującego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-pila.4bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D3.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.04.2013 godzina 09:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D14 - Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Implanty kostne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych, implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego, implantów do ACL i zestawu do szycia łąkotek oraz cementu kostnego z antybiotykiem do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Zadanie nr 1 - Implanty kostne do zespoleń kostnych tj.: wkrętów do kości, podkładek pod zamawiane wkręty, płytek różnego rodzaju, drutu, grot, gwoździ rekonstrukcyjnych i śródszpikowych. a)Gwoździe śródszpikowe powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment gwoździ (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., pozostałe po jednej), dotyczy to również śrub szyjkowych, zespalających oraz śrub blokujących. b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentaria do płyt DSB DSK, gwoździ śródszpikowych wszystkich zamawianych typów, płytek blokowanych oraz płytek dystansowych. d)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia. 2.2. Przyjęcie towaru nastąpi wyłącznie na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy dostawy towaru na hasło cito. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.31.00-7, 33.14.17.70-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Implanty kostne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych, implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego, implantów do ACL i zestawu do szycia łąkotek oraz cementu kostnego z antybiotykiem do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Zadanie 2 - Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego, implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu, endoproteza śródstopno-paliczkowa, tytanowy implant do leczenia stopy płaskiej, kotwice kostne tytanowe. a)Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d)oferent zapewni także tz. lotne instrumentarium do wykonywania zabiegów. 2.2. Przyjęcie towaru nastąpi wyłącznie na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy dostawy towaru na hasło cito. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.31.00-7, 33.14.17.70-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Implanty kostne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych, implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego, implantów do ACL i zestawu do szycia łąkotek oraz cementu kostnego z antybiotykiem do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Zadanie 3 - Implanty do ACL i zestaw do szycia łąkotek a)Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b)Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c)Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d)Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentarium do wykonywania zabiegów. 2.2. Przyjęcie towaru nastąpi wyłącznie na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy dostawy towaru na hasło cito. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.31.00-7, 33.14.17.70-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Implanty kostne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych, implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego, implantów do ACL i zestawu do szycia łąkotek oraz cementu kostnego z antybiotykiem do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Zadanie 4 - Cement kostny z antybiotykiem wraz z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu. a)Oferent dostarczy cement kostny wraz z zestawem na zasadach depozytu min. po 5 kpl, b)Rozliczenie zużytego asortymentu odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. 2.2. Przyjęcie towaru nastąpi wyłącznie na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy dostawy towaru na hasło cito. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.31.00-7, 30.18.30.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Implanty kostne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych, implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego, implantów do ACL i zestawu do szycia łąkotek oraz cementu kostnego z antybiotykiem do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Zadanie 5 - Implanty do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej, śrubo-płyta dynamiczna do zespoleń złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. a)dostawa kompletu implantów wraz z instrumentarium odbywać się będzie według potrzeb zamawiającego. 2.2. Przyjęcie towaru nastąpi wyłącznie na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy dostawy towaru na hasło cito. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.18.31.00-7, 33.14.17.70-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Piła: Dostawa implantów kostnych


Numer ogłoszenia: 200400 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 137386 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa implantów kostnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów kostnych, implantów do chirurgii stopy i stawu skokowego, implantów do ACL i zestawu do szycia łąkotek oraz cementu kostnego z antybiotykiem do Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Zadanie nr 1 - Implanty kostne do zespoleń kostnych tj.: wkrętów do kości, podkładek pod zamawiane wkręty, płytek różnego rodzaju, drutu, grot, gwoździ rekonstrukcyjnych i śródszpikowych. a) Gwoździe śródszpikowe powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment gwoździ (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., pozostałe po jednej), dotyczy to również śrub szyjkowych, zespalających oraz śrub blokujących. b) Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c) Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentaria do płyt DSB/DSK, gwoździ śródszpikowych wszystkich zamawianych typów, płytek blokowanych oraz płytek dystansowych. d) Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia. Zadanie 2 - Implanty do chirurgii stopy i stawu skokowego, implanty do artrodezy stawów przodostopia, śródstopia i stępu, endoproteza śródstopno-paliczkowa, tytanowy implant do leczenia stopy płaskiej, kotwice kostne tytanowe. a) Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b) Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c) Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d) oferent zapewni także tz. lotne instrumentarium do wykonywania zabiegów. Zadanie 3 - Implanty do ACL i zestaw do szycia łąkotek a) Implanty powinny być dostarczone na zasadach depozytu. Oferent dostarczy na czas trwania umowy depozytu odpowiedni asortyment implantów (rozmiary najczęściej stosowane minimum po 2 szt., b) Rozliczenie zużytych implantów odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. c) Oferent zapewni szkolenie oraz materiały informacyjne o danym typie zespolenia, d) Na czas trwania umowy oferent w cenie oferty użyczy kompletne instrumentarium do wykonywania zabiegów. Zadanie 4 - Cement kostny z antybiotykiem wraz z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu. a) Oferent dostarczy cement kostny wraz z zestawem na zasadach depozytu min. po 5 kpl, b) Rozliczenie zużytego asortymentu odbywać się będzie na podstawie protokółu zużycia. Zadanie 5 - Implanty do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej, śrubo-płyta dynamiczna do zespoleń złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. a) dostawa kompletu implantów wraz z instrumentarium odbywać się będzie według potrzeb zamawiającego. 2.2. Przyjęcie towaru nastąpi wyłącznie na Bloku Operacyjnym Szpitala Specjalistycznego w Pile w godzinach od 730 do 1500 od poniedziałku do piątku. Nie dotyczy dostawy towaru na hasło cito. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanymi ilościami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.5. Miejscem realizacji dostaw jest siedziba zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.18.31.00-7, 33.14.17.70-8, 30.18.30.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Implanty kostne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ChM Sp. z o.o., Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 200895,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  217938,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  217938,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  217938,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Implanty kostne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Linvatec Polska Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54270,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54270,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54270,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Implanty kostne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biomet Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13150,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12420,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12420,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17280,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Implanty kostne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21296,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20086,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  20086,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20086,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: wszpila@pi.onet.pl
tel: 672 106 207
fax: (067) 212 40 85
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13738620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpitalpila.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1, pok. D3
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
33183100-7 Implanty ortopedyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Implanty kostne ChM Sp. z o.o.
Lewickie 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
2013-05-23 217 938,00
Implanty kostne Linvatec Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-05-23 54 270,00
Implanty kostne Biomet Polska Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-05-23 12 420,00
Implanty kostne Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2013-05-23 20 086,00