Łódź: Zakup produktów farmaceutycznych 36/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 137984 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup produktów farmaceutycznych 36/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Produkty farmaceutyczne 36/ZP/2011.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach- załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach- załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach- załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach- załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach- załącznik 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanych decyzji właściwego organu. 3. dokumenty (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą lub oświadczenie o ich posiadaniu i zobowiązanie do ich okazania na każde żądanie zamawiającego (załącznik nr 6),


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4 i 5 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany cen urzędowych wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, przy czym zmiany te mogą dotyczyć podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków, a także skreślenia leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi;, b. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; c. stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz; d. zmian kursu walut powyżej 10% w przypadku leków importowanych, zgodnie z tabelą NBP; 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników preparatów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników preparatów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania preparatu objętego umową przetargowa z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Basiliximab proszk i rozp do sporz roztw do wstrz lub infuzji 20mg 1fiol + rozpuszczalnik.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.60.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Caspofungin proszek do przyg konc do sporz roztw do inf 50mg 1 fiol.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.60.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Pakiet 1 poz. 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Voriconazole proszek do przyg konc do sporz roztw do inf doz 200mg 1 fiol.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  33.60.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 2.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Produkty farmaceutyczne 36/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 191284 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 137984 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Produkty farmaceutyczne 36/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:


Pakiet 1 - Narzędzia wielorazowe

1. Basiliximab proszk i rozp do sporz roztw do wstrz lub infuzji 20mg 1fiol + rozpuszczalnik 10 szt.
2. Caspofungin proszek do przyg konc do sporz roztw do inf 50mg 1 fiol 40 szt.
3. Voriconazole proszek do przyg konc do sporz roztw do inf doz 200mg 1 fiol 160 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 1 - Basiliximab proszk i rozp do sporz roztw do wstrz lub infuzji 20mg 1fiol + rozpuszczalnik


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTICA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49130,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53473,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  53473,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53473,39


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 2 - Caspofungin proszek do przyg konc do sporz roztw do inf 50mg 1 fiol


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF Urtica Sp. zo.o., {Dane ukryte}, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 68713,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72534,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  72534,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  72549,65


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 3 - Voriconazole proszek do przyg konc do sporz roztw do inf doz 200mg 1 fiol


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTICA Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 85105,42 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87879,17


 • Oferta z najniższą ceną:
  87879,17
  / Oferta z najwyższą ceną:
  88300,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13798420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 2 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 poz. 1 - Basiliximab proszk i rozp do sporz roztw do wstrz lub infuzji 20mg 1fiol + rozpuszczalnik PGF URTICA Sp. z o.o.
Wrocław
2011-07-08 53 473,00
Pakiet 1 poz. 2 - Caspofungin proszek do przyg konc do sporz roztw do inf 50mg 1 fiol PGF Urtica Sp. zo.o.
Wrocław
2011-07-08 72 534,00
Pakiet 1 poz. 3 - Voriconazole proszek do przyg konc do sporz roztw do inf doz 200mg 1 fiol PGF URTICA Sp. z o.o.
Wrocław
2011-07-08 87 879,00