Tychy: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1.


Numer ogłoszenia: 138198 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach , ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tychy.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Oferent - Wykonawca jest zobowiązany wykonywać każdego dnia roboczego usługę sprzątania pomieszczeń Zamawiającego w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1 począwszy od godziny 153o od wtorku do piątku, zaś w poniedziałek od godziny 18oo, przy czym w budynku przy Placu Baczyńskiego 1 tylko w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18oo przez pozostałe dni w miesiącu od godz. 153o; Oferent - Wykonawca realizujący usługę zobowiązany jest do zapewnienia obsługi dziennej - dyżuru jednej osoby sprzątającej codziennie w godzinach pracy Sądu tj. od 10oo do 15oo; Zamawiający wymaga aby wszelkie środki konieczne do wykonania usługi w tym czyszczące, konserwacyjne, dezynfekcyjne oraz wszelkie narzędzia i specjalistyczne urządzenia niezbędne do wykonania zlecenia zabezpieczał Oferent - Wykonawca, w tym również odpowiedniej długości przedłużacze do wykorzystywanego w procesie sprzątania sprzętu elektrycznego; Zamawiający wymaga aby wszystkie środki czystości wykorzystywane przez Oferenta-Wykonawcę podczas wykonywania usługi posiadały atest PZH, skutecznie czyściły zabrudzone powierzchnie, środki używane do czyszczenia mebli pokrytych okleiną naturalną, drzwi i podłóg były klasy PRONTO lub innej dostosowanej do rodzaju powierzchni, o nie gorszych parametrach; Zamawiający wymaga aby podłogi w pomieszczeniach gdzie położone zostały panele podłogowe ( ok. 920 m2) nie były myte przy użyciu /mopa/, a jedynie przecierane wilgotną ścierką przy wykorzystaniu preparatów odpowiednich do tego typu podłóg; Zamawiający wymaga aby toalety były wyposażane w środki odświeżające a muszle klozetowe i pisuary w preparaty dezynfekujące; Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia - przed podpisaniem umowy - kart charakterystyki substancji niebezpiecznej wszystkich środków chemicznych z jakich zamierza korzystać przy realizacji usługi objętej niniejszym postępowaniem; Oferent - Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarcza i na bieżąco uzupełnia papier toaletowy, środki odświeżające ( typu: spray 300ml lub żel 150g np. General Fresh, Ambi Pur, Air Fragrance) i preparaty dezynfekujące w ubikacjach oraz mydło w płynie przy umywalkach; Zamawiający oświadcza, że nie posiada informacji odnośnie średniomiesięcznego zużycia papieru toaletowego i mydła w płynie przez jednego pracownika; Oferent - Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów papierowych powstałych podczas pracy u Zamawiającego w ten sposób, że pochodzące z niszczarek wrzucać powinien do pojemnika na papier, zaś pozostałe do pojemnika na odpady niesegregowane. Stąd też pracownicy oferenta przystępując do codziennego sprzątania pomieszczeń winni zostać wyposażeni w 2 worki: jeden na ścinki z niszczarek, drugi na pozostałe odpady; Oferent - Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji usługi taką ilość osób sprzątających, aby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich wyszczególnionych w załączniku do formularza ofertowego czynności..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek jeżeli zrealizował co najmniej 3 usługi o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto każda, wykonanych bądź wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dołączy oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym lub przedłoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania tegoż potencjału na czas wykonywania zamówienia oraz wykaz sprzętu, jakim dysponuje Wykonawca, a który będzie wykorzystywany przez osoby sprzątające do utrzymania czystości we wszystkich pomieszczeniach Sądu. Zamawiający żąda aby oferent - Wykonawca wskazał sprzęt jaki będzie wykorzystywany przez jego pracowników w odniesieniu do każdego z budynków Zamawiającego oddzielnie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 PLN.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy strony dopuszczają zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; Nadto Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie ewentualnej zmiany cen, jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, uwzględniających proporcjonalne zmiany w/w czynnika cenotwórczego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tychy.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój Nr 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój Nr 6.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tychy: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1.


Numer ogłoszenia: 180566 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 138198 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Oferent - Wykonawca jest zobowiązany wykonywać każdego dnia roboczego usługę sprzątania pomieszczeń Zamawiającego w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu Baczyńskiego 1 począwszy od godziny 1530 od wtorku do piątku, zaś w poniedziałek od godziny 18oo, przy czym w budynku przy Placu Baczyńskiego 1 tylko w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18oo przez pozostałe dni w miesiącu od godz. 153o; Oferent - Wykonawca realizujący usługę zobowiązany jest do zapewnienia obsługi dziennej - dyżuru jednej osoby sprzątającej codziennie w godzinach pracy Sądu tj. od 1000 do 1500, Zamawiający wymaga aby wszelkie środki konieczne do wykonania usługi w tym czyszczące, konserwacyjne, dezynfekcyjne oraz wszelkie narzędzia i specjalistyczne urządzenia niezbędne do wykonania zlecenia zabezpieczał Oferent - Wykonawca, w tym również odpowiedniej długości przedłużacze do wykorzystywanego w procesie sprzątania sprzętu elektrycznego; Zamawiający wymaga aby wszystkie środki czystości wykorzystywane przez Oferenta-Wykonawcę podczas wykonywania usługi posiadały atest PZH, skutecznie czyściły zabrudzone powierzchnie, środki używane do czyszczenia mebli pokrytych okleiną naturalną, drzwi i podłóg były klasy PRONTO lub innej dostosowanej do rodzaju powierzchni, o nie gorszych parametrach; Zamawiający wymaga aby podłogi w pomieszczeniach gdzie położone zostały panele podłogowe ( ok. 920 m2) nie były myte przy użyciu /mopa/, a jedynie przecierane wilgotną ścierką przy wykorzystaniu preparatów odpowiednich do tego typu podłóg; Zamawiający wymaga aby toalety były wyposażane w środki odświeżające a muszle klozetowe i pisuary w preparaty dezynfekujące; Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia - przed podpisaniem umowy - kart charakterystyki substancji niebezpiecznej wszystkich środków chemicznych z jakich zamierza korzystać przy realizacji usługi objętej niniejszym postępowaniem; Oferent - Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarcza i na bieżąco uzupełnia papier toaletowy, środki odświeżające ( typu: spray 300ml lub żel 150g np. General Fresh, Ambi Pur, Air Fragrance) i preparaty dezynfekujące w ubikacjach oraz mydło w płynie przy umywalkach. Zamawiający oświadcza, że nie posiada informacji odnośnie średniomiesięcznego zużycia papieru toaletowego i mydła w płynie przez jednego pracownika; Oferent - Wykonawca jest zobowiązany do segregacji odpadów papierowych powstałych podczas pracy u Zamawiającego w ten sposób, że pochodzące z niszczarek wrzucać powinien do pojemnika na papier, zaś pozostałe do pojemnika na odpady niesegregowane. Stąd też pracownicy oferenta przystępując do codziennego sprzątania pomieszczeń winni zostać wyposażeni w 2 worki: jeden na ścinki z niszczarek, drugi na pozostałe odpady; Oferent - Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji usługi taką ilość osób sprzątających, aby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich wyszczególnionych w załączniku do formularza ofertowego czynności..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
21.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Ochrony Security Spółka z o.o. - ul. Jabłoniowa 5a, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 204878,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  176953,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  176953,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  294661,26


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-06-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13819820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 570 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tychy.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, pokój Nr 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90911200-8 Usługi sprzątania budynków
90911300-9 Usługi czyszczenia okien
90919200-4 Usługi sprzątania biur
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, innych pomieszczeniach użytkowych i gospodarczych oraz sanitariatach budynków Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33, Bałuckiego 4 i Placu B Centrum Ochrony Security Spółka z o.o. - ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec
Sosnowiec
2011-07-01 176 953,00