Warszawa: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych


Numer ogłoszenia: 13870 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Sprawiedliwości , Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 521 27 73,5212888, 5212214, faks 022 6289785, 5212697.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ms.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, stanowiących przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą : Wykaz asortymentowo - ilościowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych - stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Główne miejsce realizacji dostawy : Departament Informatyzacji i Rejestrów sądowych w Warszawie, ul. Czerniakowska 100. 3. Wykonawca udzieli gwarancji poprawnej jakości drukowania do pełnego wyczerpania środka barwiącego w okresie przydatności do użycia, który nie może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 4. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy materiałów eksploatacyjnych - Zamawiający dopuszcza rozwiązania (materiały) równoważne. 5. Przez artykuł (produkt, materiał) równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się artykuł (produkt, materiał) o parametrach i wymaganiach nie gorszych niż wyszczególnione i określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 6. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganionom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę wykazu asortymentowo - ilościowego, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub podpisanego przez Wykonawcę formularza w innej formie, opisanej w rozdziale X ust. 16 pkt 16.11. 7. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia : a) Certyfikat ISO 14001, pozwalający zweryfikować czy producent przestrzega przepisów związanych z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego lub certyfikat równoważny na proces produkcji materiałow eksploatacyjnych, tj. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem; b) Certyfikat/zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że proces produkcji materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001 : 2009 lub normami równoważnymi, tj. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi; c) Oświadczenie, że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta (pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, infortmowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera); d) Zamiast oświadczeń, o których mowa w pkt a) i b), Wykonawca może złożyć również opis urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez Wykonacę dostaw oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego Wykonawcy w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia; e) Wykonawca może, zamiast oświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt a), b) lub d), złożyć inne dokumenty, np. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym. 8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany produkt wymagań określonych w SIWZ (np. w przypadku oferowania produktu równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie Warszawy), w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego przekazania w ciągu 3 dni po 1 sztuce (zestawie) materiałów eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego, w stosunku do których Zamawiający podjął wątpliwości w zakresie oceny przedmiotu oferty. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy według niżej przedstawionych warunków : 9.1 testowanie zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych będzie przeprowadzaneprzez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy); 9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzania materiałów eksploatacyjnych osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty; 9.3 przedmiotem testów będzie materiał eksploatacyjny, identyczny z zaoferowanym w przetargu, a materiał eksploatacyjny będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy; 9.4 materiał eksploatacyjny przekazany do testów musi być sprawny. Niesprawności podczas testów dyskwalifikują materiał eksploatacyjny. W tej sytuacji przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku oferowania przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych - jest on zobowiązany do przedstawienia dokumentów, o których mowa w Sekcji II, pkt II.1.3 ppkt 7 niniejszego ogłoszenia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ms.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ministerstwo Sprawiedliwości; Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa; Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 419.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.01.2012 godzina 12:00, miejsce: MInisterstwo Sprawiedliwości; Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa; Biuro Podawcze.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Zakup materiałow eksploatacyjnych do drukarek biurowych


Numer ogłoszenia: 147440 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 13870 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 521 27 73,5212888, 5212214, faks 022 6289785, 5212697.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałow eksploatacyjnych do drukarek biurowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) materiałow eksploatacyjnych do drukarek biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załacznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miejsce realizacji dostawy : Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
17.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
8.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 308943,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  348762,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  129547,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  412803,99


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: judyta.kowalska@ms.gov.pl
tel: 22 5212773, 5212888, 5212214
fax: 22 6289785, 5212697
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1387020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.ms.gov.pl
Informacja dostępna pod: Ministerstwo Sprawiedliwości; Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa; Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 419
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup materiałow eksploatacyjnych do drukarek biurowych JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-05-09 348 762,00