Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 138731 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może składać oferty na obie części zamówienia. Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, stanowiącego 30% wartości zamówienia podstawowego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie niżej dokonanego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1.1 Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.2 Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, potwierdzone udokumentowanym należytym wykonaniem lub wykonywaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - W części 1 zamówienia, co najmniej 1 usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w kombinacji językowej z języka rosyjskiego na język polski dokumentów zawartych w starych repertoriach hipotecznych. Przy zastrzeżeniu, że pojedyncza usługa przetłumaczenia winna obejmować co najmniej 1 stronę obliczeniową tekstu, przyjmując, że za stronę obliczeniową uznaje się stronę zwierającą 1125 znaków ze spacjami. - W części 2 zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.3 Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.4 Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.1.5 Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1.2 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 1.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 1.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1.1.1 - 1.1.5 oceniane będzie łącznie. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu 2.1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zawarty jest w pkt. 1) w niżej wskazanym zakresie. 2.1.1 Zamawiający nie określa dokumentów jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2.1.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku, dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 2.1.2.1 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; 2.1.2.2 dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie; 2.1.3 Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 2.1.4 Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2.1.5 Zamawiający nie określa dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.1.6 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1.1.1 - 1.1.5 , Wykonawca zobowiązany jest złożyć oprócz w/w dokumentów, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ. 2.2 Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. poprzez złożenie n/w dokumentów: 2.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. - Wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ; 2.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 2.3 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 2.2 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia o których mowa w pkt. 2 , mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 2.4 Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 2.4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 2.2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2.4.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.1 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2) musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia o których mowa w pkt. III.4.2), mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie. 1.2 Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1.2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1.2.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych W Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.07.2012 godzina 11:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia dla części 1 i 2 zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2012 roku lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  GRUPA JĘZYKOWA - język rosyjski Przedmiotem tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski będą: -akty notarialne i inne dokumenty z Archiwów Państwowych (druki, pismo odręczne) -akty notarialne i inne dokumenty załączone do starych ksiąg wieczystych, zwanych repertoriami hipotecznymi oraz treść repertoriów hipotecznych (dostępnych jedynie w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, -stare plany parcelacyjne (dostępne jedynie w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, -inne dokumenty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi. Powyższe dokumenty tłumaczone będą dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych głównie z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości. Wymagania wobec tłumacza: Ze względu na specyficzny charakter dokumentów wymagających tłumaczenia z języka rosyjskiego, tłumacz z tego języka, oprócz niezbędnych kwalifikacji powinien posiadać: -umiejętności w analizowaniu i interpretowaniu wpisów w starych repertoriach hipotecznych w powiązaniu z planami parcelacyjnymi, -znajomość języka rosyjskiego i staro-cerkiewno-słowiańskiego, ponieważ wiele dokumentów dołączonych do repertoriów hipotecznych zawiera słownictwo z tego języka, -znajomość języka prawniczego, -znajomość specyfiki nazewnictwa, dokumentów i czynności związanych z wpisami w starych repertoriach. Rodzaje tłumaczeń Tłumaczenie pisemne przysięgłe: - w trybie ekspresowym - w trybie zwykłym -pisma odręcznego w trybie zwykłym Poszczególne tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego, w terminach określonych każdorazowo dla danego zlecenia przez Zamawiającego. Za datę wystawienia zlecenia przyjmuje się datę doręczenia zlecenia. Odbiór tekstów do tłumaczenia i dostarczenie gotowych tłumaczeń będzie się odbywał w formie pisemnej. Wykonawca dostarczy wykonane tłumaczenie do siedziby Zamawiającego na jego koszt i ryzyko. Przekazanie tłumaczeń zostanie dokonane protokołem odbioru. Przewiduje się możliwość zlecenia tłumaczenia pisma odręcznego. Zakres (opis) zamówienia realizowany na podstawie prawa opcji wraz z określeniem okoliczności, w których nastąpi realizacja opcji*: w okresie obowiązywania umowy Miasto może skorzystać z prawa opcji i powiększenia realizacji usług do 30% wartości przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na usługi w zakresie tłumaczeń. Miejsce wykonania: Miasto Łódź Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy i data zakończenia: 21.12.2012 r. lub do wykorzystania środków finansowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  GRUPA JĘZYKOWA ( angielski, niemiecki, francuski, hebrajski) Przedmiotem tłumaczenia ( z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy) będą współczesne dokumenty, takie jak: akta stanu cywilnego, akty notarialne, inne dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego lub Gminy Żydowskiej. Rodzaje tłumaczeń Tłumaczenie pisemne przysięgłe: - w trybie ekspresowym (z wyjątkiem języka hebrajskiego) - w trybie zwykłym - pisma odręcznego w trybie zwykłym Poszczególne tłumaczenia będą zlecane przez Zamawiającego sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego, w terminach określonych każdorazowo dla danego zlecenia przez Zamawiającego. Za datę wystawienia zlecenia przyjmuje się datę doręczenia zlecenia. Odbiór tekstów do tłumaczenia i dostarczenie gotowych tłumaczeń będzie się odbywał w formie pisemnej. Wykonawca dostarczy wykonane tłumaczenie do siedziby Zamawiającego na jego koszt i ryzyko. Przekazanie tłumaczeń zostanie dokonane protokołem odbioru. Przewiduje się możliwość zlecenia tłumaczenia pisma odręcznego. Zakres (opis) zamówienia realizowany na podstawie prawa opcji wraz z określeniem okoliczności, w których nastąpi realizacja opcji*: w okresie obowiązywania umowy Miasto może skorzystać z prawa opcji i powiększenia realizacji usług do 30% wartości przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na usługi w zakresie tłumaczeń. Miejsce wykonania: Miasto Łódź Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy i data zakończenia: 21.12.2012 r. lub do wykorzystania środków finansowych..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 21.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 291194 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 138731 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia mógł składać oferty na obie części zamówienia. Zamawiający przewidywał prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, stanowiące 30% wartości zamówienia podstawowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lidex Spółka z o.o., ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1308,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  998,77


 • Oferta z najniższą ceną:
  998,77
  / Oferta z najwyższą ceną:
  998,77


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r


Numer ogłoszenia: 330456 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 138731 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r . Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia mógł składać oferty na obie części zamówienia. Zamawiający przewidywał prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, stanowiącego 30% wartości zamówienia podstawowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Lidex Spółka z o.o., ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1838,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2202,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  1144,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2202,93


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13873120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-06-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych W Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przysięgłych na potrzeby Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r Lidex Spółka z o.o.
ul. Magiera 16/17, 01-873 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-09-04 2 202,00