Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. DOA-ZP-III.271.32.2014


Numer ogłoszenia: 139096 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. DOA-ZP-III.271.32.2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek 3000 sztuk; Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo 5450 sztuk; Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk; Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk; Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk; Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość zamówienia lub dowolnie wybraną jego część..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 46.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 1. Zamawiający nie przewiduje: 1.1. zawarcia umowy ramowej, 1.2. składania ofert wariantowych, 1.3. rozliczania w walutach obcych, 1.4. aukcji elektronicznej, 1.5. dynamicznego systemu zakupów, 1.6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.7. udzielenie zamówień uzupełniających 1.8. prawa opcji 1.9. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Termin realizacji: - 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu materiałów promocyjnych, przy czym szczegółowe terminy rozpisane zostały w umowie (wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ - analogiczny dla wszystkich części zamówienia), a suma poszczególnych terminów realizacji zamówienia stanowi łącznie 46 dni - co zostało wskazane w niniejszym ogłoszeniu).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek 3000 sztuk;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 46.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo 5450 sztuk;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 46.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 46.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 46.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk;.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 46.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 46.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 93209 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
139096 - 2014 data 24.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 46..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 46 (dla części 1 - 5) i 76 (dla części 6).

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.16).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 1. Zamawiający nie przewiduje: 1.1. zawarcia umowy ramowej, 1.2. składania ofert wariantowych, 1.3. rozliczania w walutach obcych, 1.4. aukcji elektronicznej, 1.5. dynamicznego systemu zakupów, 1.6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.7. udzielenie zamówień uzupełniających 1.8. prawa opcji 1.9. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Termin realizacji: - 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu materiałów promocyjnych, przy czym szczegółowe terminy rozpisane zostały w umowie (wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ - analogiczny dla wszystkich części zamówienia), a suma poszczególnych terminów realizacji zamówienia stanowi łącznie 46 dni - co zostało wskazane w niniejszym ogłoszeniu)..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. 1. Zamawiający nie przewiduje: 1.1. zawarcia umowy ramowej, 1.2. składania ofert wariantowych, 1.3. rozliczania w walutach obcych, 1.4. aukcji elektronicznej, 1.5. dynamicznego systemu zakupów, 1.6. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.7. udzielenie zamówień uzupełniających 1.8. prawa opcji 1.9. wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Termin realizacji ( dla części 1 - 5): - 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu materiałów promocyjnych, przy czym szczegółowe terminy rozpisane zostały w umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ - analogiczny dla wszystkich części zamówienia), a suma poszczególnych terminów realizacji zamówienia stanowi łącznie 46 dni - co zostało wskazane w niniejszym ogłoszeniu). Termin realizacji ( dla części 6): - 60 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu materiałów promocyjnych, przy czym szczegółowe terminy rozpisane zostały w umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 6a do SIWZ - analogiczny dla wszystkich części zamówienia), a suma poszczególnych terminów realizacji zamówienia stanowi łącznie 76 dni - co zostało wskazane w niniejszym ogłoszeniu)..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  część 6.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 46. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 76. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. DOA-ZP-III.271.32.2014


Numer ogłoszenia: 185668 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 139096 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. DOA-ZP-III.271.32.2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek 3000 sztuk; Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo 5450 sztuk; Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk; Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk; Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk; Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwości.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
6   


Nazwa:
Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marketing - Reklama Franciszek Byrdziak, Krasińskiego 22, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 56910,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64298,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  64295,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  64582,38


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. DOA-ZP-III.271.32.2014.


Numer ogłoszenia: 187724 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 139096 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. DOA-ZP-III.271.32.2014..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek 3000 sztuk; Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo 5450 sztuk; Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk; Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk; Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk; Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość zamówienia lub dowolnie wybraną jego część.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Marketing Services Agnieszka Wolna, Jankowska 1 a, 92-410 Łodź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2777,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3526,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  3526,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5535,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.


Numer ogłoszenia: 204586 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 139096 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek 3000 sztuk; Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo 5450 sztuk; Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk; Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk; Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk; Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość zamówienia lub dowolnie wybraną jego część..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
5   


Nazwa:
Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk;


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROMO -LAND s.c Dorota Grodzińska - Moszczyńska, Renata Rutkowska, ul. Wróblewskiego 19 a, 93-578 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9938,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4968,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  4968,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20544,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.


Numer ogłoszenia: 204632 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 139096 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek 3000 sztuk; Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo 5450 sztuk; Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk; Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk; Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk; Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość zamówienia lub dowolnie wybraną jego część..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk;


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU UPOMINEK Iwona Firkowska, ul. Ruchliwa 21, 93-370 Łodź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7550,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4015,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  4015,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7202,43


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.


Numer ogłoszenia: 204680 - 2014; data zamieszczenia: 17.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 139096 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek 3000 sztuk; Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo 5450 sztuk; Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk; Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk; Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk; Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą całość zamówienia lub dowolnie wybraną jego część..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk;


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Torby papierowe s. c. Agata Dziadek Zbigniew Dziadek, ul. Karłowicza 8, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21175,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12368,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  12368,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25323,24


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. DOA-ZP-III.271.32.2014


Numer ogłoszenia: 237598 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 139096 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013. DOA-ZP-III.271.32.2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi: Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek 3000 sztuk; Część 2 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - koszulka z logo 5450 sztuk; Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk; Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk; Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk; Część 6 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi -karta migawka 18 870 sztuk..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. IMPERATOR Waldemar Nowak, Głuska 6, 20-439 Lublin, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58188,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44054,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  42090,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  68671,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-05-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13909620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 46 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat - III piętro, pok 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22462000-6 Materiały reklamowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łódź oraz logotypami unijnymi - projekt Łódź Kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łód F.H.U. IMPERATOR Waldemar Nowak
Głuska 6, 20-439 Lublin, woj. lubuskie
2014-07-16 44 054,00
Część 1 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - magnesy w kształcie łapek Marketing Services Agnieszka Wolna
Jankowska 1 a, 92-410 Łodź, woj. łódzkie
2014-06-03 3 526,00
Część 5 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - znaczek pin z logo 3840 sztuk; PROMO -LAND s.c Dorota Grodzińska - Moszczyńska, Renata Rutkowska
ul. Wróblewskiego 19 a, 93-578 Łódź, woj. łódzkie
2014-06-17 4 968,00
Część 4 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - długopis plastikowy 6160 sztuk; PHU UPOMINEK Iwona Firkowska
ul. Ruchliwa 21, 93-370 Łodź, woj. łódzkie
2014-06-17 4 015,00
Część 3 - dostawa materiałów promocyjnych z logo Miasta Łodzi oraz logotypami unijnymi - torba papierowa w 3 rozmiarach 7400 sztuk; Torby papierowe s. c. Agata Dziadek Zbigniew Dziadek
ul. Karłowicza 8, 43-300 Bielsko - Biała, woj. śląskie
2014-06-17 12 368,00