Warszawa: dostawa do siedziby Zamawiającego przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów


Numer ogłoszenia: 139680 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych , ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 685 10 65, faks +48 22 685 11 03.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.itwl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa do siedziby Zamawiającego przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
dostawa do siedziby Zamawiającego przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w celu zabezpieczenia oferty Wykonawcy wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000 zł (słownie zł: sześćset tysięcy). Poprzez jedną dostawę należy rozumieć wszystkie dostawy realizowane w ramach jednej umowy. Poprzez wartość dostawy należy rozumieć łączną wartość wszystkich dostaw realizowanych w ramach jednej umowy. Zamawiający dopuszcza wykazanie dwóch dostaw o łącznej wartości 600 000 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego od Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wskazane w pkt. III.4.1) niniejszego ogłoszenia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy: a) Zmiana terminu wykonania umowy, gdy dochowanie terminu wskazanego w umowie, okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których nie można było przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie i skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres działania siły wyższej powodujący brak możliwości realizacji umowy. b) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.itwl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych , ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, budynek Działu Przetargów i Zaopatrzenia , pokój nr 2 i 3, godz. 8:00-15:00..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.04.2013 godzina 13:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, w Kancelarii Jawnej (Budynek nr 1, pokój nr 10)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 156214 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
139680 - 2013 data 10.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 685 14 82, fax. +48 22 685 14 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 13:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, w Kancelarii Jawnej (Budynek nr 1, pokój nr 10).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2013 godzina 13:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, w Kancelarii Jawnej (Budynek nr 1, pokój nr 10).


Numer ogłoszenia: 161766 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
139680 - 2013 data 10.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 685 14 82, fax. +48 22 685 14 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2013 godzina 13:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, w Kancelarii Jawnej (Budynek nr 1, pokój nr 10).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 13:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 6, w Kancelarii Jawnej (Budynek nr 1, pokój nr 10).


Warszawa: Dostawa do siedziby Zamawiającego przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów


Numer ogłoszenia: 201060 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 139680 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 685 14 82, faks +48 22 685 14 50.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do siedziby Zamawiającego przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa do siedziby Zamawiającego przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 670000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  571113,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  571113,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  724712,58


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@itwl.pl
tel: 261 851 482
fax: 261 851 450
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 13968020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.itwl.pl
Informacja dostępna pod: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych , ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, budynek Działu Przetargów i Zaopatrzenia , pokój nr 2 i 3, godz. 8:00-15:00.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30192113-6 Wkłady drukujące
30192300-4 Taśmy barwiące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa do siedziby Zamawiającego przez okres dwóch lat od dnia podpisania umowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faksów JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2013-05-23 571 113,00