Sosnowiec: Kompleksowa termomodernizacja obiektu ZSO nr 3 przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu


Numer ogłoszenia: 140793 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 , ul. Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 299 93 78, faks 0-32 299 89 42.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa jednostka budżetowa oświaty.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa termomodernizacja obiektu ZSO nr 3 przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty budowlane - na zadanie inwestycyjne pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja obiektu ZSO nr 3 przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu w zakresie: - docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekka-mokra - o pow. 4.771,4 m2 - docieplenia stropodachów płytami z pianki poliuretanowej- o pow. 2.670,6 m2, metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej- o pow. 1.539,5 m2 oraz metodą Stopter - o pow. 53,73 m2 . Ogólna pow. remontowana stropodachów - 4.263,83 m2 - wymiany stolarki okiennej na okna w systemie PCV- 879,5 m2 i drzwi zewn. na aluminiowe przeszklone i stalowe pełne ocieplone - 53,2 m2 - modernizacje s.w.c.- wymiana wymienników c.o.( 2 szt.) i zasobników c.w.u.(2szt.), - wewnętrzne instalacje c.o. (grzejniki płytowe i zawory termostatyczne -322 szt) - modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej ( nowe centrale wentylacyjne-6 szt.) - modernizacja instalacji c.w.u.- wody zimnej, ciełej i cyrkulacji.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.32.10.00-3, 45.26.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.26.25.00-6, 25.23.40.00-0, 45.42.11.30-4, 45.31.23.11-0, 45.23.21.40-5, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
wadium w wysokości - 50.000,00 zł należy dokonać przelewem na konto zamiawiającego podane w SIWZ, lub w innej formie przewidzianej w PZP- doręczyć do siedziby zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wypełniony druk Doświadczenie zawodowe - zał. Nr 6 do SIWZ tj. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie , co najmniej 2-ch zamówień na roboty budowlane, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia ( zgodnych z zakresem jak w część I, pkt.2 SIWZ) , o wartości nie mniejszej niż oferowana cena brutto dla każdego z nich , oraz daty i miejsca wykonania. Wykazane roboty budowlane muszą być poparte dokumentami - referencjami od inwestorów potwierdzającymi że, roboty zostały wykonane terminowo i z należytą starannością . Ocena spełnienia tego warunku nastąpi formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz osób-pracowników i kadry nadzoru którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia . Wykaz musi zawierać informacje : 1.o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia (w zakresie technologii dociepleń elewacji metodą lekka-mokra ,remontu i dociepleń dachów oraz montażu instalacji i urządzeń swc, c.o., cwu i wodnych), 2. zakres wykonywanych czynności 3. podstawę do dysponowania tymi osobami 4. o 2-ch osobach odpowiedzialnych za kierowanie robotami z co najmniej 5-cio letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi jak w niniejszym postępowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi formułą spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 80% oferowanej ceny brutto, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.opłaconą polisę ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia . Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 50% ceny ofertowej. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi formułą spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Kosztorysy ofertowe- sporządzone metodą szczegółową na podstawie Przedmiarów robót- zał. Nr 2.1. do Nr 2.8. do SIWZ , Kosztorysy ofertowe muszą zawierać wszystkie, wycenione pozycje przedmiarów robót. Brak jakiejkolwiek pozycji przedmiarów lub brak jej wyceny spowoduje odrzucenie ofert. 2.harmonogram rzeczowo-finansowy robót , sporządzony na podstawie - zał. Nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi formułą spełnia - nie spełnia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. wystąpienie siły wyższej - działanie warunków atmosferycznych, 2. wady lub zmiany w przedmiarach robót, 3. wady dokumentacji projektowo - wykonawczej, 4. zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót, 5. zmiany kadry kierowniczej - osób nadzoru. Warunkiem uzasadniającym dokonianie przedmiotowych zmian będzie konieczność, dla należytej realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem elementów niezbędnych do prawidłowego pod względem technicznym, wykonania zamównienia. Rozliczenie kosztów przedmiotowy zmian może nastapić z zastosowaniem cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.um.sosnowiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ZSO nr 3 ul. Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec pok 46 -I piętro, w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w dni pracy szkoły..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.06.2010 godzina 08:30, miejsce: ZSO nr 3 ul. Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec pok 46 -I piętro, w godz. od 08.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w dni pracy szkoły. Natomist w dniu 17.06 2010r. do godz. 08.30.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Sosnowiec: Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu


Numer ogłoszenia: 219411 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 140793 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 0-32 299 93 78, faks 0-32 299 89 42.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa jednostka budżetowa oświaty.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane-na zadanie inwestycyjne pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja obiektu ZSO nr3 przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu, w zakresie : docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekka-mokra - o pow. 4.771,4 m2 - docieplenia stropodachów płytami z pianki poliuretanowej- o pow. 2.670,6 m2, metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej- o pow. 1.539,5 m2 oraz metodą Stopter - o pow. 53,73 m2 . Ogólna pow. remontowana stropodachów - 4.263,83 m2 - wymiany stolarki okiennej na okna w systemie PCV- 879,5 m2 i drzwi zewn. na aluminiowe przeszklone i stalowe pełne ocieplone - 53,2 m2 - modernizacje s.w.c.- wymiana wymienników c.o.( 2 szt.) i zasobników c.w.u.(2szt.), - wewnętrzne instalacje c.o. (grzejniki płytowe i zawory termostatyczne -322 szt) - modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej ( nowe centrale wentylacyjne-6 szt.) - modernizacja instalacji c.w.u.- wody zimnej, ciełej i cyrkulacji.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.32.10.00-3, 45.26.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.26.25.00-6, 25.23.40.00-0, 45.42.11.30-4, 45.31.23.11-0, 45.23.21.40-5, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.12.10-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAN-POL M. Piechota Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4010181,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3987731,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  3987731,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3987731,29


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: aga.ma@op.pl
tel: 0-32 299 93 78
fax: 0-32 299 89 42
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-06-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14079320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-05-31
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 18 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.um.sosnowiec.pl
Informacja dostępna pod: ZSO nr 3 ul. Piłsudskiego 114, 41-200 Sosnowiec pok 46 -I piętro, w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku w dni pracy szkoły.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45321000-3 Izolacja cieplna
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45443000-4 Roboty elewacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Piłsudskiego 114 w Sosnowcu DAN-POL M. Piechota Spółka Jawna
Tychy
2010-08-13 3 987 731,00