Katowice: ZAKUP NIEPUBLIKOWANYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH GUS


Numer ogłoszenia: 141356 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, faks 32 3592048 , strona internetowa www.us.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP NIEPUBLIKOWANYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH GUS.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie jest współfinansowane z Projektu Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego - SGP WSL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest zakup niepublikowanych danych statystycznych GUS, w tym przygotowanie danych w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzenie ich w formacie excel.xls na płycie CD/DVD oraz dostarczenie na adres: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 417. Zamówienie obejmuje następujace dane: 1. Migracje wewnątrzwojewódzkie (w obrębie województwa śląskiego) na pobyt stały. Napływ (nowe zameldowania na pobyt stały) do powiatów i gmin oraz odpływ (wymeldowania z pobytu stałego) z powiatów i gmin z podziałem na płeć i ekonomiczne grupy wieku (mężczyźni: 0-17, 18-64, 65 lat i więcej; kobiety: 0-17, 18-59, 60 lat i więcej) w latach 1999-2011. Dane zostaną naliczone dla każdego roku według obowiązującego w danym roku podziału administracyjnego kraju. Dane dla gmin zostaną naliczone według ich rodzaju, tj. miejska, wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. 2. Migracje międzywojewódzkie na pobyt stały. Napływ z powiatów w Polsce do gmin województwa śląskiego według płci i ekonomicznych grup wieku (mężczyźni: 0-17, 18-64, 65 lat i więcej; kobiety: 0-17, 18-59, 60 lat i więcej) w latach 1999-2011. Dane zostaną naliczone dla każdego roku według obowiązującego w danym roku podziału administracyjnego kraju. Dane dla gmin zostaną naliczone według ich rodzaju, tj. miejska, wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. 3. Migracje zagraniczne na pobyt stały według krajów, płci i ekonomicznych grup wieku (mężczyźni: 0-17, 18-64, 65 lat i więcej; kobiety: 0-17, 18-59, 60 lat i więcej) w latach 1999-2011. Emigracja z gmin województwa śląskiego za granicę. Imigracja z zagranicy do gmin województwa śląskiego. Dane zostaną naliczone dla każdego roku według obowiązującego w danym roku podziału administracyjnego kraju. Dane dla gmin zostaną naliczone według ich rodzaju, tj. miejska, wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. Nazwy krajów zostaną podane zgodnie z systemem kodowania w danym roku. 4. Migracje na pobyt stały według wykształcenia i płci w latach 1999-2005 w tym: a. migracje wewnątrzwojewódzkie (do i z gmin województwa śląskiego z dokładnością odpowiednio z i do województwa śląskiego ogółem ) na pobyt stały, b. migracje międzywojewódzkie i zagraniczne na pobyt stały (z i do gmin województwa śląskiego z dokładnością odpowiednio do kraju docelowego lub wyjazdu). Dane dla gmin zostaną naliczone według ich rodzaju, tj. miejska, wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej zgodnie z obowiązującym w danym roku podziałem administracyjnym kraju. Nazwy krajów zostaną podane zgodnie z systemem kodowania w danym roku..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.32.00.00-4.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W dwóch prowadzonych kolejno postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego, tj. DZP.381.31.2013.DW (ogł o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 11122-2013) i DZP.381.42.2013.DW (ogł. o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 48245-2013) nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: ZAKUP NIEPUBLIKOWANYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH GUS


Numer ogłoszenia: 64049 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 141356 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, faks 32 3592048.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP NIEPUBLIKOWANYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH GUS.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup niepublikowanych danych statystycznych GUS, w tym przygotowanie danych w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzenie ich w formacie excel.xls na płycie CD/DVD oraz dostarczenie na adres: Uniwersytet Śląski, Dział Logistyki, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, pokój 417.
Zamówienie obejmuje następujace dane:
1. Migracje wewnątrzwojewódzkie (w obrębie województwa śląskiego) na pobyt stały. Napływ (nowe zameldowania na pobyt stały) do powiatów i gmin oraz odpływ (wymeldowania z pobytu stałego) z powiatów i gmin z podziałem na płeć i ekonomiczne grupy wieku (mężczyźni: 0-17, 18-64, 65 lat i więcej; kobiety: 0-17, 18-59, 60 lat i więcej) w latach 1999-2011. Dane zostaną naliczone dla każdego roku według obowiązującego w danym roku podziału administracyjnego kraju. Dane dla gmin zostaną naliczone według ich rodzaju, tj. miejska, wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.
2. Migracje międzywojewódzkie na pobyt stały. Napływ z powiatów w Polsce do gmin województwa śląskiego według płci i ekonomicznych grup wieku (mężczyźni: 0-17, 18-64, 65 lat i więcej; kobiety: 0-17, 18-59, 60 lat i więcej) w latach 1999-2011. Dane zostaną naliczone dla każdego roku według obowiązującego w danym roku podziału administracyjnego kraju. Dane dla gmin zostaną naliczone według ich rodzaju, tj. miejska, wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.
3. Migracje zagraniczne na pobyt stały według krajów, płci i ekonomicznych grup wieku (mężczyźni: 0-17, 18-64, 65 lat i więcej; kobiety: 0-17, 18-59, 60 lat i więcej) w latach 1999-2011. Emigracja z gmin województwa śląskiego za granicę. Imigracja z zagranicy do gmin województwa śląskiego. Dane zostaną naliczone dla każdego roku według obowiązującego w danym roku podziału administracyjnego kraju. Dane dla gmin zostaną naliczone według ich rodzaju, tj. miejska, wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. Nazwy krajów zostaną podane zgodnie z systemem kodowania w danym roku.
4. Migracje na pobyt stały według wykształcenia i płci w latach 1999-2005 w tym: a. migracje wewnątrzwojewódzkie (do i z gmin województwa śląskiego z dokładnością odpowiednio z i do województwa śląskiego ogółem ) na pobyt stały, b. migracje międzywojewódzkie i zagraniczne na pobyt stały (z i do gmin województwa śląskiego z dokładnością odpowiednio do kraju docelowego lub wyjazdu). Dane dla gmin zostaną naliczone według ich rodzaju, tj. miejska, wiejska, miasto w gminie miejsko-wiejskiej, obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej zgodnie z obowiązującym w danym roku podziałem administracyjnym kraju. Nazwy krajów zostaną podane zgodnie z systemem kodowania w danym roku.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 50 dni roboczych od daty zawarcia umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.32.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Niniejsze postępowanie jest współfinansowane z Projektu Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego - SGP WSL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL z dnia 20.01.2012r. nr UDA-POKL.08.0102-24-054/11-00.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Urząd Statystyczny w Katowicach, {Dane ukryte}, 40-158 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W dwóch prowadzonych kolejno postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego, tj. DZP.381.31.2013.DW (ogł o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 11122-2013) i DZP.381.42.2013.DW (ogł. o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 48245-2013) nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: dzp@us.edu.pl
tel: 032 359 13 34
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14135620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.us.edu.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
72320000-4 Usługi bazy danych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAKUP NIEPUBLIKOWANYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH GUS Urząd Statystyczny w Katowicach
Katowice
2013-04-26 8 000,00