Elbląg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2016


Numer ogłoszenia: 141849 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu , ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 261 313 015, faks 261 313 304.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2016.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2016 w sześciu częściach zamówienia: część zamówienia nr 1 - Elbląg - 99 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 2 - Elbląg - 34 pozycje asortymentowe; część zamówienia nr 3 - Elbląg - 69 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 4 - Braniewo - 75 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 5 - Bartoszyce - 57 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 6 - Elbląg - 19 pozycji asortymentowych. Zamówienie jest realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.60.00.00-6, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 22.99.32.00-9, 30.12.40.00-4, 39.83.12.40-0, 39.83.14.00-0, 30.19.23.40-6, 30.23.72.50-6, 30.12.51.20-8, 39.83.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium: dla części zamówienia nr 1 - 3200,00 PLN; dla części zamówienia nr 2 - 480,00 PLN; dla części zamówienia nr 3 - 4300,00 PLN; dla części zamówienia nr 4 - 1900,00 PLN; dla części zamówienia nr 5 - 780,00 PLN; dla części zamówienia nr 6 - 260,00 PLN


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełnienia tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełnienia tego warunku


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełnienia tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełnienia tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełnienia tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy tuszy i tonerów równoważnych oraz płynów czyszczących odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji materiałów eksploatacyjnych lub dokument równoważny, b) certyfikat ISO 14001 w zakresie produkcji materiałów eksploatacyjnych lub dokument równoważny, c) raport z testów wydajnościowych, dla każdej pozycji materiału (tuszu i tonera) równoważnego, potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z nw. normą lub normą dla niej równoważną: -ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych drukarek laserowych, - ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych drukarek laserowych, - ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych; Ze złożonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy. d) zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez laboratorium badawcze lub inny podmiot, posiadające akredytację w zakresie poświadczenia o spełnianiu norm wymienionych w pkt c) przez tusze i tonery równoważne, e) Karty technologiczne (charakterystyki) dla płynów czyszczących.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,lub przed notariuszem. Dokument o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.21wog.wog.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 82-300 Elbląg.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.07.2016 godzina 08:30, miejsce: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15, budynek nr 1, pokój nr 126.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część zamówienia nr 1 - Elbląg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część zamówienia nr 1 - Elbląg w 99 pozycjach asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.60.00.00-6, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych - 50


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część zamówienia nr 2 - Elbląg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część zamówienia nr 2 - Elbląg w 34 pozycjach asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.60.00.00-6, 22.99.32.00-9, 30.12.40.00-4, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 39.83.12.40-0, 39.83.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2016.


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część zamówienia nr 3 - Elbląg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część zamówienia nr 3 - Elbląg w 69 pozycjach asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.60.00.00-6, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych - 50


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Część zamówienia nr 4 - Braniewo.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część zamówienia nr 4 - Braniewo w 75 pozycjach asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.60.00.00-6, 22.99.32.00-9, 30.12.51.10-5, 30.19.23.40-6, 30.23.72.50-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Rodzaj oferowanych materiałów eksploatacyjnych - 50


CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Część zamówienia nr 5 - Bartoszyce.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część zamówienia nr 5 - Bartoszyce w 57 pozycjach asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.60.00.00-6, 30.12.40.00-4, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 30.19.23.40-6, 30.23.72.50-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2016.


CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Część zamówienia nr 6 - Elbląg.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część zamówienia nr 6 - Elbląg w 19 pozycjach asortymentowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.60.00.00-6, 30.12.51.20-8, 39.83.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 20.12.2016.


Numer ogłoszenia: 155209 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
141849 - 2016 data 18.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 261 313 015, fax. 261 313 304.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2016 godzina 8:30, miejsce: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15, budynek nr 1, pokój nr 126.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 12:00, miejsce: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15, budynek nr 1, pokój nr 126.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2016 w sześciu częściach zamówienia: część zamówienia nr 1 - Elbląg - 99 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 2 - Elbląg - 34 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 3 - Elbląg - 69 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 4 - Braniewo - 75 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 5 - Bartoszyce- 57 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 6 - Elbląg - 19 pozycji asortymentowych. Zamówienie jest realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2016 w sześciu częściach zamówienia: część zamówienia nr 1 - Elbląg - 99 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 2 - Elbląg - 33 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 3 - Elbląg - 69 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 4 - Braniewo - 75 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 5 - Bartoszyce- 57 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 6 - Elbląg - 19 pozycji asortymentowych. Zamówienie jest realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.

 • W ogłoszeniu jest:
  Załącznik I informacje dotyczące ofert częściowych. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część zamówienia nr 2 - Elbląg w 34 pozycjach asortymentowych.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Załącznik I informacje dotyczące ofert częściowych. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część zamówienia nr 2 - Elbląg w 33 pozycjach asortymentowych.


Elbląg: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2016


Numer ogłoszenia: 152608 - 2016; data zamieszczenia: 26.10.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 141849 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 261 313 015, faks 261 313 304.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2016.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i środków czyszczących do sprzętu biurowego w roku 2016 w sześciu częściach zamówienia: część zamówienia nr 1 - Elbląg - 99 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 2 - Elbląg - 33 pozycje asortymentowe; część zamówienia nr 3 - Elbląg - 69 pozycji asortymentowych: część zamówienia nr 4 - Braniewo - 75 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 5 - Bartoszyce - 57 pozycji asortymentowych; część zamówienia nr 6 - Elbląg - 19 pozycji asortymentowych. Zamówienie jest realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.60.00.00-6, 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5, 22.99.32.00-9, 30.12.40.00-4, 39.83.12.40-0, 39.83.14.00-0, 30.19.23.40-6, 30.23.72.50-6, 30.12.51.20-8, 39.83.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część zamówienia nr 1 - Elbląg


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.10.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 90-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 109158,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  215983,08


 • Oferta z najniższą ceną:
  188766,61
  / Oferta z najwyższą ceną:
  227050,62


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Część zamówienia nr 2 - Elblag


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Automatyka Biurowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16031,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24024,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  24024,36
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25200,41


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Część zamówienia nr 3 - Elblag


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.10.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA Spółka Cywilna Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 146462,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  294113,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  279283,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  371678,53


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Część zamówienia nr 4 - Braniewo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Automatyka Biurowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63752,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  118806,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  99553,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  269981,47


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Część zamówienia nr 5 - Bartoszyce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Automatyka Biurowa Spółka z o. o., {Dane ukryte}, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26049,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54439,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  43528,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  58701,75


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
6   


Nazwa:
Część zamówienia nr 6 - Elblag


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam papierski, {Dane ukryte}, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8897,52 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8499,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  8303,82
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20616,52


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: 21wog@ron.mil.pl
tel: 261 313 015
fax: 261 313 304
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-07-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14184920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 146 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 25%
WWW ogłoszenia: www.21wog.wog.mil.pl
Informacja dostępna pod: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 82-300 Elbląg
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22600000-6 Tusz
22993200-9 Papier termoczuły lub tektura
30124000-4 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192340-6 Taśmy do faksów
30237250-6 Akcesoria do czyszczenia komputerów
39830000-9 Środki czyszczące
39831240-0 Preparaty czyszczące
39831400-0 Środki do czyszczenia ekranów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część zamówienia nr 1 - Elbląg PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Łódź
2016-10-26 215 983,00
Część zamówienia nr 2 - Elblag Automatyka Biurowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2016-10-26 24 024,00
Część zamówienia nr 3 - Elblag JM DATA Spółka Cywilna Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-10-26 294 113,00
Część zamówienia nr 4 - Braniewo Automatyka Biurowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Warszawa
2016-10-26 118 806,00
Część zamówienia nr 5 - Bartoszyce Automatyka Biurowa Spółka z o. o.
Warszawa
2016-10-26 54 439,00
Część zamówienia nr 6 - Elblag Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam papierski
Bydgoszcz
2016-10-26 8 499,00