Jaworzno: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i maszyn biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2011r.


Numer ogłoszenia: 142349 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski , ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, faks 032 6181501.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jaworzno.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i maszyn biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2011r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i maszyn biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2011r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.19.21.12-9, 30.23.72.00-1, 30.12.43.00-7, 30.19.23.00-4, 30.14.51.00-8, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, tj. innych niż oryginalne (nie pochodzących od producentów drukarek) następujące dokumenty: a) Wykaz materiałów eksploatacyjnych wg załącznika do SIWZ z zaznaczeniem wszystkich materiałów równoważnych przez wstawienie litery R w kolumnie Materiał równoważny. b) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię zaświadczenia wydanego przez producenta oferowanego materiału eksploatacyjnego w postaci: - wyników testów w formie raportów przewidzianych normą ISO/IEC 19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, - wyników testów w formie raportów przewidzianych normą ISO/IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych, - wyników testów w formie raportów przewidzianych normą ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych (tuszy). Formularz z raportu testów dla równoważnych materiałów eksploatacyjnych powinien zawierać: -deklarację wydajności zgodnie ze standardem zawartym w normie odpowiednio: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798 lub ISO/IEC 24711, - średnią testów wraz z odchyleniem standardowym, - informacje na temat okresu testowania, - dane dotyczące warunków testowych, - dane dotyczące testowania i wyniki wydajności testowanych kaset/wkładów.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wypełniony formularz ofertowy z ceną ofertową netto i brutto za realizację minimalnego zakresu zamówienia, zakresu zamówienia poddanego prawu opcji oraz maksymalnego zakresu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Wypełniony formularz stanowiący załącznik do SIWZ, zawierający zestawienie ilości (minimalny i maksymalny zakres zamówienia), cen jednostkowych, wartości netto oferowanych produktów oraz łączne wartości netto, VAT i brutto (kolumnę Materiał równoważny wypełnić tylko w przypadku, o którym mowa w części VI ust. 4 SIWZ). 4. Oświadczenie o treści zgodnej z treścią ust. 3 szczegółowego opisu wymagań, jakie winny spełniać materiały eksploatacyjne - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 5. Oświadczenie, w którym wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ). 6. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.jaworzno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.05.2011 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, punkt informacyjny.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jaworzno: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i maszyn biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2011r.


Numer ogłoszenia: 181319 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 142349 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, faks 032 6181501.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i maszyn biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2011r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i maszyn biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2011r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.19.21.12-9, 30.23.72.00-1, 30.12.43.00-7, 30.19.23.00-4, 30.14.51.00-8, 30.23.43.00-1, 30.23.44.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 131500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44180,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  44180,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  76781,52


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@um.jaworzno.pl
tel: 032 6181500, 6181586
fax: 326 181 501
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14234920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 199 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jaworzno.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30145100-8 Rolki do kalkulatorów
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6 Wkłady drukujące
30192300-4 Taśmy barwiące
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30237200-1 Akcesoria komputerowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i maszyn biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2011r. JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej
Warszawa
2011-07-01 44 180,00