Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU OD DK S-1 WĘZEŁ LOTNISKO DO SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 Z UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI PYRZOWICE


Numer ogłoszenia: 142610 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU OD DK S-1 WĘZEŁ LOTNISKO DO SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 Z UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI PYRZOWICE.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU OD DK S-1 WĘZEŁ LOTNISKO DO SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 Z UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI PYRZOWICE. Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje: pełnienie czynności Konsultanta dla zadania przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 węzeł Lotnisko do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i na planach sytuacyjnych.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się: usługi nadzoru, działania promocyjne


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 4 500,00 zł. Formy wniesienia wadium: a) pieniądz; b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancje bankowe; d) gwarancje ubezpieczeniowe; e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Informacje dodatkowe o wadium: 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 22.06.2015 r. oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700. 4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. 5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.). 6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP. 9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy: a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby, b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium, c) nazwę Beneficjenta, d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty, f) okres obowiązywania, g) warunki wygaśnięcia, h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta. 10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii przed terminem składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: minimum 2 usługi polegające na świadczeniu usługi Konsultanta nad inwestycją, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości drogi minimum 1,0 km o łącznej wartości usług minimum 130 000,00 zł brutto *przez usługę konsultanta należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na nadzorowaniu lub zarządzaniu robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. a) przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług. b) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6. I. ppkt. 1. SIWZ i w pkt. III.6) 3 ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.: 1. 1 osobą posiadającą (Inżynier Kontraktu) Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: 6 lat na stanowisku kierowniczym (np. Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent, Zastępca Inżyniera Kontraktu, Zastępca Inżyniera Rezydenta itp.), w bezpośrednim zarządzaniu realizacją minimum 1 inwestycji, w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości minimum 1,0 km o wartości robót minimum 12 mln PLN brutto. *przez zarządzanie realizacją inwestycji należy rozumieć pracę na stanowisku kierowniczym w bezpośrednim zarządzaniu i kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia danej inwestycji. 2. 1 osobą posiadającą (Inspektor ds. rozliczeń) Kwalifikacje: wykształcenie wyższe. Doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego przy rozliczaniu minimum 1 inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości minimum 1,0 km o wartości robót co najmniej 12 mln PLN brutto, gdzie minimum 2 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma samodzielną pracę przy rozliczaniu inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi. 3. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Drogowych) Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: 6 lat przy realizacji minimum 1 inwestycji w kierowaniu lub nadzorowaniu robót, polegających na budowie drogi publicznej o długości minimum 1,0 km o wartości robót minimum 12 mln PLN brutto, gdzie minimum 4 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku inspektora nadzoru. 4. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych) Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych praca na stanowisku inspektora nadzoru. 5. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Elektroenergetycznych) Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót elektroenergetycznych praca na stanowisku inspektora nadzoru. 6. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Wodno - Kanalizacyjnych) Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót wodno - kanalizacyjnych praca na stanowisku inspektora nadzoru. 7. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych) Doświadczenie: 6 lat przy badaniu podłoża gruntowego, w tym przy nadzorowaniu badań laboratoryjnych i polowych gruntu oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w sprawowaniu nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych. 8. 1 osobą posiadającą (Geolog) Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach IV lub V oraz VI lub VII. Doświadczenie: 4 lata. 9. 1 osobą posiadającą (Inżynier ds. materiałowych - technolog) Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne. Doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym oraz 2 lata doświadczenia zawodowego w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa. 10. 1 osobą posiadającą (osoba ds. funduszy europejskich) Kwalifikacje: wykształcenie wyższe. Doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego przy rozliczaniu minimum 1 inwestycji, w skład, której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej, współfinansowanej ze środków europejskich, o wartości robót minimum 12 mln PLN brutto. 11. 1 osobą posiadającą (geodeta) Kwalifikacje: posiadającą uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii , o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z zakresu 1) uprawienia geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2) w sporządzaniu i podziałach gruntów oraz w sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych, 4) w obsłudze geodezyjnej inwestycji. 12. 1 osobą posiadającą (pracownik biurowy) Kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie. Uwaga: - Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie stanowisk tylko z pkt. 2 i 10; - W celu wykazania posiadania wymaganego doświadczenia i spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków należy: - dla osób wymienionych w pkt. 1 - 3 oraz 10 przedstawić w Wykazie osób nazwy i wartości zadań z określeniem zakresu robót budowlanych / prac, które były w ramach danego zadania wykonywane, z podaniem nazwy stanowiska oraz zakresu pełnionych przez daną osobę obowiązków, oraz lata doświadczenia; - dla osób wymienionych w pkt. 4 - 9 przedstawić w Wykazie osób nazwy zadań, z określeniem zakresu robót budowlanych / prac, które były w ramach danego zadania wykonywane, z podaniem nazwy stanowiska oraz zakresu pełnionych przez daną osobę obowiązków, oraz lata doświadczenia; - doświadczenie zawodowe dla określonych stanowisk jest liczone od dnia uzyskania uprawnień (należy podać datę uzyskania uprawnień). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. W przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia); 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ; 4. Wycena usługi zawierająca wszystkie pozycje wymienione w Formularzu Wyceny - załącznik nr 2a. 5. Zobowiązanie w oryginale na lub wg przykładowego wzoru Załącznika nr 10 i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta z zasobów innych podmiotów. 6. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.14 ppkt. 4) SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 0.9
 • 2 - TERMIN WERYFIKACJI DOKUMENTÓW - 0.1


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A Możliwa jest: a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy - Konsultanta/Podwykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy - Konsultanta określonych w § 7 umowy, c) zmiana numeru rachunku Wykonawcy - Konsultanta, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki. B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy - Konsultanta, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie usług, ze względu na: a) zmianę terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie prac dla zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU OD DK S-1 WĘZEŁ LOTNISKO DO SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 Z UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI PYRZOWICE, b) oczekiwanie Wykonawcy - Konsultanta na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), c) przedłużenie procedury przetargowej, d) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, f) zmiany stanu prawnego. C. Wykonawca - Konsultant nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Konsultanta. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) ze zmianą kosztu wykonania usług, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy - Konsultanta. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A. Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy - Konsultanta w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca - Konsultant przedłożył propozycję zmiany. B. Wykonawca - Konsultant wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy - Konsultanta, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1 i punkcie 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdw.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.06.2015 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, kancelaria - parter..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 - 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Katowice: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU OD DK S-1 WĘZEŁ LOTNISKO DO SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 Z UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI PYRZOWICE


Numer ogłoszenia: 191170 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 142610 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU OD DK S-1 WĘZEŁ LOTNISKO DO SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 Z UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI PYRZOWICE.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU OD DK S-1 WĘZEŁ LOTNISKO DO SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 Z UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI PYRZOWICE. Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje: pełnienie czynności Konsultanta dla zadania przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 węzeł Lotnisko do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach. Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i na planach sytuacyjnych.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTEGRAL SP. Z O.O., UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1, PAWILON E, 40-468 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 152000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  285975,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  285975,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  840693,93


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-06-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14261020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-06-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 542 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA, ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ UMOWY, KTÓRA ZOSTANIE ZAWARTA W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 913 NA ODCINKU OD DK S-1 WĘZEŁ LOTNISKO DO S INTEGRAL SP. Z O.O.
UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1, PAWILON E, 40-468 KATOWICE, woj. śląskie
2015-07-28 285 975,00