Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109


Numer ogłoszenia: 142721 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109. Zakres robót obejmuje: Etap I - opracowanie, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej: a) projektu budowlano - wykonawczego docieplenia i kolorystyki elewacji (6 egz. w wersji papierowej), wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (po 2 egz. w wersji papierowej), b) projektu budowlano - wykonawczego wymiany instalacji c.o. (6 egz. w wersji papierowej), wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (po 2 egz. w wersji papierowej), c) projektu budowlano - wykonawczego częściowej wymiany instalacji odgromowej (6 egz. w wersji papierowej), wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (po 2 egz. w wersji papierowej), wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i uzyskaniem braku sprzeciwu lub uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wersja elektroniczna ww. projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych winna być zapisana na nośniku CD lub DVD w systemie zapisu PDF. Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, polegających na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i przejazdu, wymianie instalacji c.o., częściowej wymianie instalacji odgromowej.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.00-8, 71.22.00.00-6, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN). Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: a) jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu docieplenia budynku o wartości robót brutto nie mniejszej 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy PLN) oraz b) jedną robotę budowlaną polegającą wymianie wewnętrznej instalacji c.o. o wartości robót brutto nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN). Uwaga: 1) Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem ww. robót budowlanych w ramach jednego kontraktu; 2) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej; 3) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 5) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci, musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 7) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: 1) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta przy realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta odpowiednio: architektury lub konstrukcji, 2) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta przy realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, która posiada minimum 3 letnie, doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta instalacji i urządzeń cieplnych, 3) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta przy realizacji niniejszego zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane, do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji projektanta instalacji elektrycznych, 4) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji niniejszego zamówienia, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, 5) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych przy realizacji niniejszego zamówienia, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności. Uwaga: 1) Zamawiający nie dopuszcza połączenia funkcji projektanta i kierownika budowy. 2) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 3) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394). 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 5) W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia innego podmiotu lub podmiotów, dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci, musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 7) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać: dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy PLN); Uwaga: 1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy tego zasobu, zobowiązany jest dołączyć dokument dotyczący tych podmiotów oraz dokument potwierdzający solidarną odpowiedzialność tego podmiotu z Wykonawcą. 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. 5) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez: 1) określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, tj. co najmniej robót budowlanych, o których mowa w pkt. III.3.2; 2) wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej roboty, wymagane do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. III.3.2.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu ich wystawienia. 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt III.4.3.1. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt III.4.2 i III.4.4 musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt III.4, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1) Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.11.2014 r. w tym termin wykonania projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót i uzyskaniem braku sprzeciwu lub uzyskaniem pozwolenia na budowę (etap I) - dwa miesiące od dnia zawarcia umowy. 2) Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) składania ofert wariantowych, c) rozliczania w walutach obcych, d) aukcji elektronicznej, e) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, f) możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, g) wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109


Numer ogłoszenia: 283968 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 142721 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109. Zakres robót obejmuje: Etap I - opracowanie, w wersji papierowej i w wersji elektronicznej: a) projektu budowlano - wykonawczego docieplenia i kolorystyki elewacji (6 egz. w wersji papierowej), wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (po 2 egz. w wersji papierowej), b) projektu budowlano - wykonawczego wymiany instalacji c.o. (6 egz. w wersji papierowej), wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (po 2 egz. w wersji papierowej), c) projektu budowlano - wykonawczego częściowej wymiany instalacji odgromowej (6 egz. w wersji papierowej), wraz z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (po 2 egz. w wersji papierowej), wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i uzyskaniem braku sprzeciwu lub uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wersja elektroniczna ww. projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych winna być zapisana na nośniku CD lub DVD w systemie zapisu PDF. Etap II - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, polegających na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych i przejazdu, wymianie instalacji c.o., częściowej wymianie instalacji odgromowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.00-8, 71.22.00.00-6, 45.11.13.00-1, 45.26.25.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.T.H.U. VIOLBEX Wioletta Beczkowska, Rąbień, ul. Aleksandrowska 25/27, 95-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 729677,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  777000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  777000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1163460,76


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14272120140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-02
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 134 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji Miejskiej Przychodni Tatrzańska w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109 P.T.H.U. VIOLBEX Wioletta Beczkowska
Rąbień, ul. Aleksandrowska 25/27, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
2014-08-26 777 000,00