Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługa polegająca na umieszczeniu 3 stron tekstu i projektów graficznych promujących Miasto Łódź w specjalnym wydaniu albumu poświęconego setnej rocznicy powstania Widzewa w Łodzi


Numer ogłoszenia: 142961 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa polegająca na umieszczeniu 3 stron tekstu i projektów graficznych promujących Miasto Łódź w specjalnym wydaniu albumu poświęconego setnej rocznicy powstania Widzewa w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na umieszczeniu 3 stron tekstu i projektów graficznych promujących Miasto Łódź w specjalnym wydaniu albumu poświęconego setnej rocznicy powstania Widzewa w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5, 22.12.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67ust.1 pkt.1 lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W tym przypadku będą to przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn zm. ). Zastosowana przesłanka dotyczy przypadku związanego z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych. KS Widzew jest pomysłodawcą zaprojektowania i wydania albumu jubileuszowego, który jest jego projektem autorskim. Przedmiot obejmuje dostarczenie zamawiającemu 1000 egzemplarzy albumów z tekstem promującym Miasto Łódź. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, co daje podstawę do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • KS Widzew Łódź S.A., al. J. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: usługa polegająca na zamieszczeniu 3 stron tekstu i projektów graficznych promujących Miasto Łódź w specjalnym wydaniu albumu poświęconego setnej rocznicy powstania Widzewa w Łodzi


Numer ogłoszenia: 245862 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 142961 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0 42 638 44 76, faks 0 42 638 40 89.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
usługa polegająca na zamieszczeniu 3 stron tekstu i projektów graficznych promujących Miasto Łódź w specjalnym wydaniu albumu poświęconego setnej rocznicy powstania Widzewa w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zamieszczeniu 3 stron tekstu i projektów graficznych promujących Miasto Łódź w specjalnym wydaniu albumu poświęconego setnej rocznicy powstania Widzewa w Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5, 22.12.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KS Widzew Łódź S.A., J. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40163,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  40163,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40163,93


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wykonawca jest pomysłodawcą zaprojektowania i wydania albumu jubileuszowego, który jest jego projektem autorskim. Wydawnictwo opublikowane zostanie w hołdzie podsumowującym 100 letni okres działalności Widzewa w Łodzi. Album przedstawia część zbiorów nie prezentowanych wcześniej fotografii reportażowych dokumentujących wydarzenia z życia łódzkiego klubu i związanych z nim ludzi od początku jego istnienia do czasów współczesnych. Ze względu na wyjątkową rocznicę oraz wartość promocyjną dla Łodzi, album jest niepowtarzalną okazją do umieszczenia materiałów promocyjnych. Wykonawca dokonał zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w dniu 17.02.2005 r. pod numerem Z-291243 w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy RTS Widzew 1910. 27 czerwca 2007 r., zgodnie z decyzją z dnia 20.06.2007, dokonano wpisu o brzmieniu KLUB SPORTOWY WIDZEW SPÓŁKA AKCYJNA. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. W tym przypadku będą to przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej ( tekst jednolity z 2003 r. DZ.U. 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 4 ;lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Zastosowana przesłanka dotyczy przypadku związanego z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych oraz ochrony patentowej i ochrony praw wyłącznych. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14296120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-06-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
22120000-7 Wydawnictwa
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
usługa polegająca na zamieszczeniu 3 stron tekstu i projektów graficznych promujących Miasto Łódź w specjalnym wydaniu albumu poświęconego setnej rocznicy powstania Widzewa w Łodzi KS Widzew Łódź S.A.
J. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, woj. łódzkie
2010-08-11 40 163,00