Maków Mazowiecki: 02/M/2010 ( WARZYWA, OWOCE, JAJA).


Numer ogłoszenia: 14314 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
02/M/2010 ( WARZYWA, OWOCE, JAJA)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1 - warzywa, owoce. Wspólny Słownik Zamówień Pak Nr 2- jaj . Wspólny Słownik Zamówień Publicznych.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03.22.10.00-6, 03.14.25.00-3.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
    1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24. Prawo zamówień publicznych z dnia 29stycznia 2004r. 5.Spełnią wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie dostarczonych dokumentów przez Wykonawców żądanych w SIWZ na druku ZP 17 spełnia nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
    a) formularz ofertowy Załącznik Nr 2, b) pakiety na załączonym druku Pak Nr 1,2 w zależności na jaki pakiet wykonawca składa ofertę Zał. Nr 3, c) pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Zał. Nr 4, d) oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki określone w art.22 ust.1 ustawy w formie dokumentu: OŚWIADCZENIE stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 5 DO FORMULARZA OFERTY, e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Profil działalności Wykonawcy odpowiadać musi przedmiotowi zamówienia, Zał. Nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitak-makow-pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1431420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
03142500-3 Jaja
03221000-6 Warzywa