Szczecin: Dostawa instrumentów i wyposażenia muzycznego w ramach przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie


Numer ogłoszenia: 143145 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Opera na Zamku , ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4348102, faks 91 4348133.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.opera.szczecin.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów i wyposażenia muzycznego w ramach przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę do Opery na Zamku w Szczecinie instrumentów i wyposażenia muzycznego: a) pianino akustyczne (MP) - 2 sztuki, b) pianino elektryczne (MPE) - 1 sztuka, c) ława do pianina (MŁ) - 2 sztuki, d) parawan akustyczny 5-panelowy (MA) - 1 sztuka, e) ekran akustyczny na statywie (ME) - 20 sztuk, f) wieszak ścienny do instrumentów smyczkowych (MW) - 20 sztuk, g) statyw do kontrabasu (MS1) - 3 sztuki, h) statyw do oboju (MS2) - 4 sztuki, i) statyw do rożka angielskiego (MS3) - 2 sztuki, j) statyw do klarnetu (MS4) - 4 sztuki, k) (fagotu) (MS5) - 3 sztuki, l) statyw do kontrafagotu (MS6) - 1 sztuka, m) statyw do waltorni (MS7) - 4 sztuki, n) statyw do trąbki (MS8) - 3 sztuki, o) statyw do puzonu (MS9) - 3 sztuki, p) statyw do tuby (MS10) - 1 sztuka, q) wózek platformowy do przewozu harfy koncertowej (MH) - 1 sztuka, r) wózek platformowy do przewozu pulpitów i krzeseł (MK) - 1 sztuka, s) skrzynia transportowa na drobne instrumenty (MI) - 1 sztuka, 2) Instrumenty i wyposażenie objęte zamówieniem musi być nowe w pierwszym gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych; 3) Wykonawca zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt do wskazanych pomieszczeń Opery na Zamku w Szczecinie. 4) Wykonawca zachowa najwyższą staranność przy wykonaniu zadania, usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca usunie natychmiast po ich powstaniu na swój koszt; 5) Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem dostawy muszą być: a) wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim, b) objęte gwarancją zgodnie z ofertą wykonawcy, nie krótszą jednak niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia z czasem reakcji serwisu: - pianina trzy dni robocze, - pozostałe wyposażenie 7 (siedem) dni roboczych. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale V Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: OPZ)..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.11.10-0, 37.32.17.00-1, 37.32.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1300,00 złotych. 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING Bank Śląski na rachunek nr: 97 1050 1559 1000 0023 3432 4361 z dopiskiem wadium na przetarg pn. Instrumenty i wyposażenie muzyczne. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuję się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4) Ponadto: a) wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego i zostanie zwrócone Wykonawcy z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy, b) wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w Ustawie, a okres ważności gwarancji nie będzie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ, c) wadium wniesione w formie poręczenia bankowego będzie akceptowane pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie przypadki utraty przez Wykonawcę wadium przewidziane w Ustawie, a poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ, d) wadium wniesione w formie poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że będzie przewidywało wszystkie przypadki utraty przez Wykonawcę wadium przewidziane w Ustawie a poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony przez Zamawiającego w SIWZ, e) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć oryginał dokumentu razem z ofertą f) polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta-poręczyciela.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedną dostawę instrumentów muzycznych albo akcesoriów i wyposażenia muzycznego o wartości nie mniejszej niż 35 000 zł brutto w wykonaniu jednej umowy. Zamawiający dokonano ceny spełnienia warunku na podstawie złożonych dokumentów


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawcy dołączają do oferty: Karty katalogowych wszystkich urządzeń i instrumentów objętych zamówieniem. Karty katalogowe winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i potwierdzać wszystkie parametry instrumentów i wyposażenia objętego przedmiotem dostawy. W szczególności przedstawiać informacje: nazwę, model, nazwę producenta, indeks producenta (jeżeli występuje) oraz parametry urządzenie, wyposażenia (co najmniej) wskazane w OPZ


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oferta zgodnie ze wzorem przedstawionym w rozdziale II SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; b) odpowiednie pełnomocnictwa, Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; c) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. d) dowód wniesienia wadium lub dokument wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Strony zgodnie postanawiają, iż powyższe okoliczności uzasadniały będą uprawnienie do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego, 2) działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, 3) działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie projektu w ramach którego jest realizowany Przedmiot Umowy (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji projektu, zmiany terminów), 4) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 5) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 6) klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz Siły Wyższej, o której mowa w § 9 Umowy, 7) konieczności koordynacji prac realizowanych w ramach inwestycji pn.Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie, 2. W sytuacjach określonych w ust. 1 tego paragrafu, Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. 3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 tego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy bądź dotyczących technicznych lub technologicznych zmian Przedmiotu Umowy spowodowanych np. wycofaniem z rynku materiałów czy elementów do produkcji lub posiadających korzystniejsze parametry techniczne czy nowszej technologii itp. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy. 4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.opera.szczecin.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sekretariat Opery na Zamku w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Opery na Zamku w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 nr UDA-RPZP.06.02.01-32-002-11-00 z dnia 31.01.2012 r. poprzez dofinansowanie części wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Szczecin: Dostawa instrumentów i wyposażenia muzycznego w ramach przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie


Numer ogłoszenia: 354236 - 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 143145 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Opera na Zamku, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4348102, faks 91 4348133.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów i wyposażenia muzycznego w ramach przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę do Opery na Zamku w Szczecinie instrumentów i wyposażenia muzycznego: a) pianino akustyczne (MP) - 2 sztuki, b) pianino elektryczne (MPE) - 1 sztuka, c) ława do pianina (MŁ) - 2 sztuki, d) parawan akustyczny 5-panelowy (MA) - 1 sztuka, e) ekran akustyczny na statywie (ME) - 20 sztuk, f) wieszak ścienny do instrumentów smyczkowych (MW) - 20 sztuk, g) statyw do kontrabasu (MS1) - 3 sztuki, h) statyw do oboju (MS2) - 4 sztuki, i) statyw do rożka angielskiego (MS3) - 2 sztuki, j) statyw do klarnetu (MS4) - 4 sztuki, k) (fagotu) (MS5) - 3 sztuki, l) statyw do kontrafagotu (MS6) - 1 sztuka, m) statyw do waltorni (MS7) - 4 sztuki, n) statyw do trąbki (MS8) - 3 sztuki, o) statyw do puzonu (MS9) - 3 sztuki, p) statyw do tuby (MS10) - 1 sztuka, q) wózek platformowy do przewozu harfy koncertowej (MH) - 1 sztuka, r) wózek platformowy do przewozu pulpitów i krzeseł (MK) - 1 sztuka, s) skrzynia transportowa na drobne instrumenty (MI) - 1 sztuka, 2) Instrumenty i wyposażenie objęte zamówieniem musi być nowe w pierwszym gatunku, wolne od wad fizycznych i prawnych; 3) Wykonawca zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt do wskazanych pomieszczeń Opery na Zamku w Szczecinie. 4) Wykonawca zachowa najwyższą staranność przy wykonaniu zadania, usterki i szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca usunie natychmiast po ich powstaniu na swój koszt; 5) Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem dostawy muszą być: a) wyposażone w instrukcję obsługi w języku polskim, b) objęte gwarancją zgodnie z ofertą wykonawcy, nie krótszą jednak niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia z czasem reakcji serwisu: - pianina trzy dni robocze, - pozostałe wyposażenie 7 (siedem) dni roboczych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.11.10-0, 37.32.17.00-1, 37.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 nr UDA-RPZP.06.02.01-32-002-11-00 z dnia 31.01.2012 r. poprzez dofinansowanie części wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gamuz J.P. Gacka Sp. Jawna, {Dane ukryte}, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 49904,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  55324,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  55324,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  89052,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: KORSARZY 34, 70-540 SZCZECIN
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: msaldan@opera.szczecin.pl
tel: 914348102
fax: 091 4345557
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 14314520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 25 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.opera.szczecin.pl
Informacja dostępna pod: Sekretariat Opery na Zamku w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37320000-7 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych
37321700-1 Stojaki na instrumenty muzyczne lub nuty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa instrumentów i wyposażenia muzycznego w ramach przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie Gamuz J.P. Gacka Sp. Jawna
Katowice
2015-12-28 55 324,00