Wrocław: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych


Numer ogłoszenia: 144557 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego , ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  psmpodwale.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót: 1. Budynek przy ul. Podwale 69 1) Nowa klatka schodowa od strony podwórza : a. rozprowadzenie tymczasowej instalacji elektrycznej oświetleniowej (to będzie wykorzystane później jako docelowa instalacja), b. tynki na ścianach, biegach, stropach spocznikowych - cała klatka, c. posadzki jastrychowe na spocznikach - cała klatka, d. balustrady przy schodach oraz przy fasadzie szklanej - cała klatka, e. płytki ceramiczne gresowe na podłogach, biegach schodowych, spocznikach wraz z wykonaniem cokolików ściennych z płytek ceramicznych, f. malowanie ścian całej klatki (ściany, sufity, biegi schodowe itp.), g. montaż osprzętu i lamp oświetleniowych na klatce, h. osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej EI 30 na każdej kondygnacji (przejście do budynku nr 69 obok szybu windowego), i. wydzielenie klatki od reszty budynku nr 69 (roboty rozbiórkowe, osadzenie nadproży, zabezpieczenie tymczasowe płytami OSB lub stolarką okienną z demontażu, przełożenie grzejników zlokalizowanych przy ścianach zakwalifikowanych do rozbiórek, demontaż kolizyjnych gniazdek elektrycznych). 2) Piwnice: tynki, malowanie, wstawienie stolarki drzwiowej EI 30 wewnętrznej sztuk 1. 3) Drzwi frontowe zabytkowe (brama) do odrestaurowania wraz z wymiana szklenia (na szybę bezpieczną). 4) Klatka zabytkowa do remontu przez konserwatorów/sztukatorów: a. Schody i. Demontaż stopni drewnianych oraz pochwytów. ii. Usuwanie przemalowań metodą strumieniowo ścierną lub chemiczną iii. Naprawy kowalskie oraz uzupełnienie brakujących elementów barierek i stopni iv. Malowanie antykorozyjne podkładem dobranym do przyszłego systemu malowania (przeciw ogniowe lub normalne) v. Zabezpieczenie powierzchni, wykonanie stopni tymczasowych (płyta OSB gr. 25 mm), pochwytów tymczasowych. b. Tynki i. Skucie odspojonych partii tynku do nośnego podłoża. ii. Oczyszczenie nośnych tynków z farb emulsyjnych. iii. Wykonanie przekrycia szczelin w systemie Caparol lub równoważny, Możliwe zastosowania siatki zbrojeniowej lub flizeliny z włókna szklanego. iv. Gruntowanie wzmacniające powierzchni ścian v. Szpachlowanie cienkowarstwowe masą o fakturze podobnej do tynku pierwotnego. vi. Ewentualne malowanie gruntowanie jednokrotne farbą (akryl lub lateks) c. Sztukaterie i. Wykonanie badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich w celu wytypowania kolorystyki i ewentualnych dodatkowych zdobień wystroju. ii. Usunięcie przemalowań . Para wodna pod ciśnieniem lub inne skuteczne metody fizyko chemiczne. iii. Uzupełnienia sztukaterii i ewentualnych sztablatur materiałem zgodnym z oryginałem, z ewentualnymi modyfikacjami zgodnymi ze sztuką konserwatorską. iv. Scalanie lub malowanie sztukaterii (zalecane farby akrylowe lub pochodne) 5) Skucie tynków wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach (sale dydaktyczne i korytarze) bez piwnic. 2. Budynek przy ul. Podwale 68: 1) Ogrodzenie 2) Wykonanie renowacji elewacji frontowej (UWAGA. Zamówienie nie obejmuje wymiana stolarki okiennej), 3) Wykonanie iluminacji elewacji frontowej 4) Niskie prądy - demontaż i montaż istniejących kamer 5) Instalacje sanitarne zewnętrzne - wykonanie kanalizacji deszczowej pod istniejącym chodnikiem przed fasadą frontową - dwa odcinki. Pierwszy zlokalizowany od rury spustowej przy narożniku budynku 69 do istniejącej studzienki przed bramą w ogrodzeniu. Drugi zlokalizowany od rury spustowej przy narożniku budynku 67 do istniejącej studzienki przed bramą w ogrodzeniu. Drugi odcinek będzie wymagał wykonania studzienki pośredniej z kręgów betonowych z włazem żeliwnym o śr. 1000mm. Głębokość ułożenia kanalizacji od 1,0 do 1,5 m 6) Dach (przewidziano do remontu dach dwuspadowy oparty na drewnianej więźbie dachowej kryty blachą tytan-cynk, dach płaski kryty papą poza zakresem robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem) - wykonanie zarysu kopuły wraz z modernizacją konstrukcji. a. Zabezpieczenie części szkoły nie objętej remontem przed zanieczyszczeniami, opadami atmosferycznymi po rozbiórce dachu (na drugim piętrze będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w trakcie remontu), b. Rozbiórka dachu i stropu nad 3 piętrem zlokalizowanego nad klasami nr 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 i nad fragmentem korytarza 3.10, c. Demontaż i ponowny montaż istniejących kominów murowanych zapewniających wentylację pomieszczeń zlokalizowanych poniżej 3 piętra d. Elementy żelbetowe konstrukcyjne 3 piętra (ściany i słupy niezbędne do wykonania stropu nad 3 piętrem), e. Wykonanie stropu WPS na belkach stalowych (fragment niezbędny do wykonania konstrukcji drewnianej dachu), f. Zajęcie pasa drogowego na ul. Podwale niezbędnego do wykonania robót żelbetowych stropu WPS - ustawienie dźwigu i betonowozów, g. Wykonanie więźby dachowej na stropie WPS, h. Wykonanie pokrycia dachu z blachy tytan-cynk (kształt układanej blachy i kolor jak w budynku 69), i. Wykonanie instalacji odgromowej, j. Wykonanie instalacji elektrycznej - podgrzewanie wpustów odprowadzających wodę na dachu, k. Montaż 3 szt okien bawole oko o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,1 W/(m2*K), l. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej na 3 piętrze w klasach dydaktycznych nr 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 i nad fragmentem korytarza 3.10, m. Wykonanie instalacji elektrycznej - na nowo wykonanych sufitach podwieszanych i ścianach 3 piętra, n. Montaż zabezpieczeń elewacji przed ptakami w postaci systemów prętów stalowych obrotowych bądź kolców do zastosowań na gzymsach i parapetach, o. Przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń dydaktycznych nr 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 i wraz z fragmentem korytarza 3.10 - malowanie ścian, sufitów, wykonanie suchej zabudowy GK sufitów wraz z izolacją termiczną, osadzenie stolarki drzwiowej, cyklinowanie podłóg lub ułożenie nowej wykładziny p. Demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej i ponowny jej montaż wraz z uruchomieniem po zakończeniu robót budowlanych, 7) Prace budowlane w budynku 68 (łącznik z klatką 69 od podwórza) a. poz -1; pom -1,01 - zamurowanie otworu okiennego + demontaż starej stolarki b. poz -1; pom -1,22 - wybicie dwóch otworów drzwiowych w ścianie wydzielającej budynki 68 i 69, osadzenie nadproży, c. pom 0.01 korytarz/0.19 magazynek - demontaż kraty okiennej, przełożenie grzejnika, osadzenie nadproża, rozbiórka ściany do dopasowanych otworów drzwiowych, montaż gniazdka elektrycznego (1 szt.), zabezpieczenie otworu z możliwością przeszklenia tymczasowego (np. do wykorzystania z rozbiórki), bez osadzania drzwi, d. poz I piętro; i. pom 1.18 (istniejąca biblioteka) - demontaż grzejnika i ponowny montaż ze zmianą lokalizacji na ścianę boczną, przełożenie instalacji elektrycznej (gniazdko 1 szt.), demontaż stolarki i zabezpieczenie (do wykorzystania istniejąca stolarka), rozkucie ścian, osadzenie podciągu nadproża drzwiowego, e. poz II piętro; i. pom 2.17 (korytarz) - wybicie otworu drzwiowego na ściennie zewnętrznej i zabezpieczenie całego otworu w wym. 230x235 cm, demontaż stolarki drzwiowej, ii. pom 2.01 (sala dydaktyczna) - demontaż grzejnika i ponowny montaż ze zmianą lokalizacji na ścianę boczną, przełożenie instalacji elektrycznej (gniazdko szt. 1), demontaż stolarki i zabezpieczenie (do wykorzystania istniejąca stolarka), wykonanie tymczasowej ścianki działkowej z wypełnieniem z wełny, wygradzającej pomieszczenie 2.01 i 2.17, montaż drzwi 90 cm, osadzenie nadproża, f. poz III piętro; i. pom 3.02 (korytarz) - wymurowanie ścianki gr. 18 cm, dł. 50 cm (fragment niezbędny do zamontowania stolarki drzwiowej, drzwi D7), osadzenie drzwi pożarowych, wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej do wysokości 168 cm, osadzenie nadproże i stolarki EI 30, ii. pom 3.01 (klasa fortepianu) - demontaż okna i wykonanie tymczasowego zabezpieczenia z płyty OSB. Przedmiar Robót to dokument informacyjny dla oszacowania kosztów wykonania zamówienia, które należy podać w Wycenionym Wykazie Cen. Wszelkie pominięcia w Przedmiarze Robót nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia, który jest szczegółowo opisany w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz w STWiORB. 2. Ponadto wybrany Wykonawca: zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności, od ryzyka mogącego powstać w wyniku wykonywania niniejszej umowy (w tym w okresie gwarancji i rękojmi) takiego jak ryzyka utraty zdrowia lub śmierci osób trzecich oraz zniszczeń lub uszkodzeń mienia należącego do osób trzecich, które mogą się wydarzyć wskutek lub w następstwie wykonywania niniejszej umowy z limitem nie mniejszym niż 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy w wysokości 5 %.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 23.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek gdy Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: 1. co najmniej 2 zadania inwestycyjne polegające na remoncie i/lub przebudowie budynku objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków o wartości min. 500.000,00 zł brutto każda; 2. co najmniej 2 zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu lub remoncie dachów o wartości min. 260.000 zł brutto każda


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek gdy Wykonawca wykaże, że: 1. dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. Kierownikiem Budowy będącym jednocześnie Kierownikiem Robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik Budowy musi także posiadać co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz kierował budową minimum (1) jednego budynku kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków, 2. dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. Kierownikiem Robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą w szczególności następstwem następujących okoliczności: przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę Kierownika Budowy i Kierowników Robót przedstawionych w ofercie jedynie za uprzednią zgoda Zamawiającego, akceptując nowego Kierownika w przypadku gdy: 1) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę jeśli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 2) Zamawiający zażąda od Wykonawcy zmiany Kierownika jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca jest wtedy zobowiązany zmienić Kierownika zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w ustalonym przez Zamawiającego terminie. W przypadku zmiany Kierownika nowy kierownik musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 3. Dopuszczalna jest zmiana obowiązującej wysokości stawki podatku VAT (jeśli w trakcie realizacji robót objętych przedmiotem umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych zamówieniem Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano). 4. Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy z powodu zmiany w trakcie wykonywania umowy unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. 5. Dopuszczalna jest zmiana w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy. 6. Dopuszczalna jest zmiana w sprawie podwykonawstwa: jeśli Wykonawca wyrazi potrzebę zawarcia umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą a nie deklarował powierzenia wykonania części zamówienia w swojej ofercie, a proponowana do podwykonawstwa część zamówienia nie została wyłączona z dopuszczalności podwykonawstwa. 7. Dopuszczalna jest zmiana w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych to znaczy nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie wybrana. 8. W przypadku zmian formalno-organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do umowy Aneksem. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.): zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy i zmiany danych teleadresowych. 10. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron. 11. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego zobowiązanie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.psmpodwale.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu ul. Podwale 68/69 50-449 Wrocław.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.08.2016 godzina 15:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu ul. Podwale 68/69 50-449 Wrocław sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Wrocław: Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych.


Numer ogłoszenia: 186383 - 2016; data zamieszczenia: 23.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 144557 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego, ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3460210, faks 71 3560210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót: 1. Budynek przy ul. Podwale 69 1) Nowa klatka schodowa od strony podwórza : a. rozprowadzenie tymczasowej instalacji elektrycznej oświetleniowej (to będzie wykorzystane później jako docelowa instalacja), b. tynki na ścianach, biegach, stropach spocznikowych - cała klatka, c. posadzki jastrychowe na spocznikach - cała klatka, d. balustrady przy schodach oraz przy fasadzie szklanej - cała klatka, e. płytki ceramiczne gresowe na podłogach, biegach schodowych, spocznikach wraz z wykonaniem cokolików ściennych z płytek ceramicznych, f. malowanie ścian całej klatki (ściany, sufity, biegi schodowe itp.), g. montaż osprzętu i lamp oświetleniowych na klatce, h. osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej EI 30 na każdej kondygnacji (przejście do budynku nr 69 obok szybu windowego), i. wydzielenie klatki od reszty budynku nr 69 (roboty rozbiórkowe, osadzenie nadproży, zabezpieczenie tymczasowe płytami OSB lub stolarką okienną z demontażu, przełożenie grzejników zlokalizowanych przy ścianach zakwalifikowanych do rozbiórek, demontaż kolizyjnych gniazdek elektrycznych). 2) Piwnice: tynki, malowanie, wstawienie stolarki drzwiowej EI 30 wewnętrznej sztuk 1. 3) Drzwi frontowe zabytkowe (brama) do odrestaurowania wraz z wymiana szklenia (na szybę bezpieczną). 4) Klatka zabytkowa do remontu przez konserwatorów/sztukatorów: a. Schody i. Demontaż stopni drewnianych oraz pochwytów. ii. Usuwanie przemalowań metodą strumieniowo ścierną lub chemiczną iii. Naprawy kowalskie oraz uzupełnienie brakujących elementów barierek i stopni iv. Malowanie antykorozyjne podkładem dobranym do przyszłego systemu malowania (przeciw ogniowe lub normalne) v. Zabezpieczenie powierzchni, wykonanie stopni tymczasowych (płyta OSB gr. 25 mm), pochwytów tymczasowych. b. Tynki i. Skucie odspojonych partii tynku do nośnego podłoża. ii. Oczyszczenie nośnych tynków z farb emulsyjnych. iii. Wykonanie przekrycia szczelin w systemie Caparol lub równoważny, Możliwe zastosowania siatki zbrojeniowej lub flizeliny z włókna szklanego. iv. Gruntowanie wzmacniające powierzchni ścian v. Szpachlowanie cienkowarstwowe masą o fakturze podobnej do tynku pierwotnego. vi. Ewentualne malowanie gruntowanie jednokrotne farbą (akryl lub lateks) c. Sztukaterie i. Wykonanie badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich w celu wytypowania kolorystyki i ewentualnych dodatkowych zdobień wystroju. ii. Usunięcie przemalowań . Para wodna pod ciśnieniem lub inne skuteczne metody fizyko chemiczne. iii. Uzupełnienia sztukaterii i ewentualnych sztablatur materiałem zgodnym z oryginałem, z ewentualnymi modyfikacjami zgodnymi ze sztuką konserwatorską. iv. Scalanie lub malowanie sztukaterii (zalecane farby akrylowe lub pochodne) 5) Skucie tynków wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach (sale dydaktyczne i korytarze) bez piwnic. 2. Budynek przy ul. Podwale 68: 1) Ogrodzenie 2) Wykonanie renowacji elewacji frontowej (UWAGA. Zamówienie nie obejmuje wymiana stolarki okiennej), 3) Wykonanie iluminacji elewacji frontowej 4) Niskie prądy - demontaż i montaż istniejących kamer 5) Instalacje sanitarne zewnętrzne - wykonanie kanalizacji deszczowej pod istniejącym chodnikiem przed fasadą frontową - dwa odcinki. Pierwszy zlokalizowany od rury spustowej przy narożniku budynku 69 do istniejącej studzienki przed bramą w ogrodzeniu. Drugi zlokalizowany od rury spustowej przy narożniku budynku 67 do istniejącej studzienki przed bramą w ogrodzeniu. Drugi odcinek będzie wymagał wykonania studzienki pośredniej z kręgów betonowych z włazem żeliwnym o śr. 1000mm. Głębokość ułożenia kanalizacji od 1,0 do 1,5 m 6) Dach (przewidziano do remontu dach dwuspadowy oparty na drewnianej więźbie dachowej kryty blachą tytan-cynk, dach płaski kryty papą poza zakresem robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem) - wykonanie zarysu kopuły wraz z modernizacją konstrukcji. a. Zabezpieczenie części szkoły nie objętej remontem przed zanieczyszczeniami, opadami atmosferycznymi po rozbiórce dachu (na drugim piętrze będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w trakcie remontu), b. Rozbiórka dachu i stropu nad 3 piętrem zlokalizowanego nad klasami nr 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 i nad fragmentem korytarza 3.10, c. Demontaż i ponowny montaż istniejących kominów murowanych zapewniających wentylację pomieszczeń zlokalizowanych poniżej 3 piętra d. Elementy żelbetowe konstrukcyjne 3 piętra (ściany i słupy niezbędne do wykonania stropu nad 3 piętrem), e. Wykonanie stropu WPS na belkach stalowych (fragment niezbędny do wykonania konstrukcji drewnianej dachu), f. Zajęcie pasa drogowego na ul. Podwale niezbędnego do wykonania robót żelbetowych stropu WPS - ustawienie dźwigu i betonowozów, g. Wykonanie więźby dachowej na stropie WPS, h. Wykonanie pokrycia dachu z blachy tytan-cynk (kształt układanej blachy i kolor jak w budynku 69), i. Wykonanie instalacji odgromowej, j. Wykonanie instalacji elektrycznej - podgrzewanie wpustów odprowadzających wodę na dachu, k. Montaż 3 szt okien bawole oko o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,1 W/(m2*K), l. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej na 3 piętrze w klasach dydaktycznych nr 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 i nad fragmentem korytarza 3.10, m. Wykonanie instalacji elektrycznej - na nowo wykonanych sufitach podwieszanych i ścianach 3 piętra, n. Montaż zabezpieczeń elewacji przed ptakami w postaci systemów prętów stalowych obrotowych bądź kolców do zastosowań na gzymsach i parapetach, o. Przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń dydaktycznych nr 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 i wraz z fragmentem korytarza 3.10 - malowanie ścian, sufitów, wykonanie suchej zabudowy GK sufitów wraz z izolacją termiczną, osadzenie stolarki drzwiowej, cyklinowanie podłóg lub ułożenie nowej wykładziny p. Demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej i ponowny jej montaż wraz z uruchomieniem po zakończeniu robót budowlanych, 7) Prace budowlane w budynku 68 (łącznik z klatką 69 od podwórza) a. poz -1; pom -1,01 - zamurowanie otworu okiennego + demontaż starej stolarki b. poz -1; pom -1,22 - wybicie dwóch otworów drzwiowych w ścianie wydzielającej budynki 68 i 69, osadzenie nadproży, c. pom 0.01 korytarz/0.19 magazynek - demontaż kraty okiennej, przełożenie grzejnika, osadzenie nadproża, rozbiórka ściany do dopasowanych otworów drzwiowych, montaż gniazdka elektrycznego (1 szt.), zabezpieczenie otworu z możliwością przeszklenia tymczasowego (np. do wykorzystania z rozbiórki), bez osadzania drzwi, d. poz I piętro; i. pom 1.18 (istniejąca biblioteka) - demontaż grzejnika i ponowny montaż ze zmianą lokalizacji na ścianę boczną, przełożenie instalacji elektrycznej (gniazdko 1 szt.), demontaż stolarki i zabezpieczenie (do wykorzystania istniejąca stolarka), rozkucie ścian, osadzenie podciągu nadproża drzwiowego, e. poz II piętro; i. pom 2.17 (korytarz) - wybicie otworu drzwiowego na ściennie zewnętrznej i zabezpieczenie całego otworu w wym. 230x235 cm, demontaż stolarki drzwiowej, ii. pom 2.01 (sala dydaktyczna) - demontaż grzejnika i ponowny montaż ze zmianą lokalizacji na ścianę boczną, przełożenie instalacji elektrycznej (gniazdko szt. 1), demontaż stolarki i zabezpieczenie (do wykorzystania istniejąca stolarka), wykonanie tymczasowej ścianki działkowej z wypełnieniem z wełny, wygradzającej pomieszczenie 2.01 i 2.17, montaż drzwi 90 cm, osadzenie nadproża, f. poz III piętro; i. pom 3.02 (korytarz) - wymurowanie ścianki gr. 18 cm, dł. 50 cm (fragment niezbędny do zamontowania stolarki drzwiowej, drzwi D7), osadzenie drzwi pożarowych, wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej do wysokości 168 cm, osadzenie nadproże i stolarki EI 30, ii. pom 3.01 (klasa fortepianu) - demontaż okna i wykonanie tymczasowego zabezpieczenia z płyty OSB.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.08.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółka Ogólnobudowlana ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki Sp. j., {Dane ukryte}, 55-002 Kamieniec Wrocławski, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1322301,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1391996,79


 • Oferta z najniższą ceną:
  1391996,79
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1786144,50


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Podwale 68, 50-449 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: administracja@psmpodwale.pl
tel: 713 460 210
fax: 713 560 210
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14455720160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 142 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: psmpodwale.pl/
Informacja dostępna pod: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu ul. Podwale 68/69 50-449 Wrocław
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków PSM II stopnia we Wrocławiu poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych. Spółka Ogólnobudowlana ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki Sp. j.
Kamieniec Wrocławski
2016-08-23 1 391 996,00