TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi ochrony zdrowia
ND Nr dokumentu 144744-2015
PD Data publikacji 25/04/2015
OJ Dz.U. S 81
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 22/04/2015
DT Termin 02/06/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 85100000 - Usługi ochrony zdrowia
85120000 - Usługi medyczne i podobne
OC Pierwotny kod CPV 85100000 - Usługi ochrony zdrowia
85120000 - Usługi medyczne i podobne
RC Kod NUTS PL225
PL227
PL229
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

25/04/2015    S81    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi ochrony zdrowia

2015/S 081-144744

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 005
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Monika Rzepska
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564387
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 005
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Monika Rzepska
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564387
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (8 zadań): Zadanie 1 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, Biura Zarządu, Zakładu Logistyki Materiałowej oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”. Zadanie 2 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”. Zadanie 3 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Zadanie 4 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Budryk” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Budryk”. Zadanie 5 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Zadanie 6 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. Zadanie 7 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Krupiński” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Krupiński”. Zadanie 8 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Pniówek” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Pniówek”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec, Knurów, Szczygłowice – JSW S.A.

Kod NUTS PL225,PL227,PL229

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (8 zadań):
Zadanie 1 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, Biura Zarządu, Zakładu Logistyki Materiałowej oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”.
Zadanie 2 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.
Zadanie 3 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
Zadanie 4 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Budryk” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Budryk”.
Zadanie 5 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.
Zadanie 6 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
Zadanie 7 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Krupiński” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Krupiński”.
Zadanie 8 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Pniówek” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Pniówek”.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie.
W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 414.000,00 euro.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, Biura Zarządu, Zakładu Logistyki Materiałowej oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”
1)Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, Biura Zarządu, Zakładu Logistyki Materiałowej oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 euro.
Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”
1)Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 euro.
Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
1)Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 euro.
Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Budryk” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Budryk”
1)Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Budryk” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Budryk”
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 euro.
Część nr: 5 Nazwa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
1)Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 euro.
Część nr: 6 Nazwa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice
1)Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 euro.
Część nr: 7 Nazwa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Krupiński” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Krupiński”
1)Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Krupiński” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi
KWK „Krupiński”
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 euro.
Część nr: 8 Nazwa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Pniówek” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Pniówek”
1)Krótki opis:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Pniówek” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Pniówek”
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji przedłużenia się procedury przetargowej poza wskazany termin rozpoczęcia wykonywania usługi, tj. 01.09.2015 r., termin 36 miesięcy wykonywania zamówienia rozpocznie się w dniu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000,00 euro.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść na każde zadanie osobno w wysokości:
Dla Zadania 1: 20.000,00 zł
Dla Zadania 2: 20.000,00 zł
Dla Zadania 3: 20.000,00 zł
Dla Zadania 4: 20.000,00 zł
Dla Zadania 5: 20.000,00 zł
Dla Zadania 6: 20.000,00 zł
Dla Zadania 7: 20.000,00 zł
Dla Zadania 8: 20.000,00 zł.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur/rachunków w formie przelewu w terminie do minimum 120 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu
z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. Wykaz zamówień potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia – dla każdego zadania osobno – polegające na posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie ciągłego (min. 12 m-cy) świadczenia usług na przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracodawców zatrudniających łącznie min. 2000 pracowników, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Jeżeli Wykonawca będzie ubiegał się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie, to Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy przy składaniu oferty na:
- dwa zadania – ilość pracowników, których zatrudniają pracodawcy, wynosi łącznie min. 4000,
- trzy zadania – ilość pracowników, których zatrudniają pracodawcy, wynosi łącznie min. 6000,
- cztery zadania – ilość pracowników, których zatrudniają pracodawcy, wynosi łącznie min. 8000
itd.
2. Na potwierdzenie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – dla każdego zadania osobno – oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia przewidzianymi do przeprowadzania badań lekarskich z zakresu medycyny pracy stanowiącymi przedmiot zamówienia w ilości minimum 7 osób, w tym:
- 3 lekarzy wpisanych do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne,
- 1 lekarz uprawniony do przeprowadzania badań okulistycznych,
- 1 lekarz uprawniony do przeprowadzania badań laryngologicznych,
- 1 lekarz uprawniony do przeprowadzania badań neurologicznych,
- 1 lekarz uprawniony do opisu zdjęć RTG.
3. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w punkcie 1-2 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto (z VAT) za realizację całego zamówienia. Waga 90

2. Położenie placówki medycznej usytuowanej poza terenem zakładu górniczego, do której wejście znajdować się będzie w odległości nie większej niż 5000 m mierzone w linii prostej od bramy głównej (wejściowej) ruchu zakładu górniczego. Waga 5

3. Termin płatności. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. W przypadku złożenia co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a-91c Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- dla Windows XP: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8
- dla Windows Vista: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9
- dla Windows 7: Internet Explorer 9
b) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci internet
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
- włączona obsługa JavaScript
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
- zainstalowany Acrobat Reader
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
4. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryteria:
a) cena (brutto) (waga – 90 %, maksymalna ilość punktów – 90) – podlega licytacji,
b) położenie placówki medycznej (waga 5 %, maksymalna ilość punktów – 5) – nie podlega licytacji,
c) termin płatności (waga 5 %, maksymalna ilość punktów – 5) – nie podlega licytacji.
5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen netto powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
6. Zamawiający powiadomi, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający pisemnie zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
16/ZZ/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 005, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.
Uwaga: SIWZ można otrzymać również bezpłatnie, w wersji elektronicznej (na adres e-mail), po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445 (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.6.2015 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 31.7.2015
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 2.6.2015 - 10:00

Miejscowość

JSW S.A. Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 4

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój, fax: +48 327564445.
W odniesieniu do pkt. IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.4.2015
TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi ochrony zdrowia
ND Nr dokumentu 285081-2015
PD Data publikacji 12/08/2015
OJ Dz.U. S 154
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 07/08/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 85100000 - Usługi ochrony zdrowia
85120000 - Usługi medyczne i podobne
OC Pierwotny kod CPV 85100000 - Usługi ochrony zdrowia
85120000 - Usługi medyczne i podobne
RC Kod NUTS PL225
PL227
PL229
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

12/08/2015    S154    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi ochrony zdrowia

2015/S 154-285081

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: siedziba Zamawiającego pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (8 zadań): Zadanie 1 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, Biura Zarządu, Zakładu Logistyki Materiałowej oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”. Zadanie 2 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”. Zadanie 3 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. Zadanie 4 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Budryk” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Budryk”. Zadanie 5 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Zadanie 6 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. Zadanie 7 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Krupiński” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Krupiński”. Zadanie 8 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Pniówek” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Pniówek”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie Zdrój, Ornontowice, Pawłowice, Suszec, Knurów, Szczygłowice – JSW S.A.

Kod NUTS PL229,PL225,PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (8 zadań):
Zadanie 1 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, Biura Zarządu, Zakładu Logistyki Materiałowej oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”.
Zadanie 2 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.
Zadanie 3 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
Zadanie 4 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Budryk” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Budryk”.
Zadanie 6 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
Zadanie 7 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Krupiński” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Krupiński”.
Zadanie 8 – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Pniówek” oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Pniówek”.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2015 r. do 31.08.2018 r. lub do wyczerpania się kwoty określonej w umowie.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

85100000, 85120000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 15 053 462,16 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
16/ZZ/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 81-144744 z dnia 25.4.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „JAS-MOS”, BIURA ZARZĄDU, ZAKŁADU LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „JAS-MOS”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.7.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Górnicza 44
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 362 151,04 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 362 151,04 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „BORYNIA” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „BORYNIA”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.7.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Górnicza 44
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 133 700,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 133 700,80 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 3
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „ZOFIÓWKA” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „ZOFIÓWKA”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.7.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zofiówka-HONESTUS” S.C.
ul. Wodeckiego 21
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 288 800,32 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 288 800,32 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 4
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „BUDRYK” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „BUDRYK”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach
ul. Klasztorna 1
43-178 Ornontowice
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 829 738,40 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 829 738,40 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 46 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Badania laboratoryjne, wykonywanie zdjęć RTG z ich opisem, badania medycyny pracy, badania neurologiczne, badania okulistyczne, badania laryngologiczne, całodobowe dyżury lekarskie.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 5
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH SZCZYGŁOWICE ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH SZCZYGŁOWICE
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.8.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

„MEDIPOZ” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 36C
44-230 Czerwionka-Leszczyny
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 863 427,20 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 857 768 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 6
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „KRUPIŃSKI” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „KRUPIŃSKI”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.7.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Partnerska Lekarzy E. Kozubski, L. Romańska-Kozubska, M. Guzek
ul. Piaskowa 35
43-267 Suszec
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 831 869,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 831 869,60 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT 1 873 680 PLN
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Dyżury lekarskie, usługi radiologiczne dla medycyny pracy, usługi neurologiczne dla medycyny pracy, usługi laryngologiczne dla medycyny pracy, usługi okulistyczne dla medycyny pracy.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 7
Nazwa: ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „PNIÓWEK” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „PNIÓWEK”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.7.2015
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ZDROWIE Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 27/40
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 749 434 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 749 434 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.8.2015

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-06-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 14474420151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 140000 ZŁ
Szacowana wartość* 4 666 666 PLN  -  7 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
85120000-6 Usługi medyczne i podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „JAS-MOS”, BIURA ZARZĄDU, ZAKŁADU LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNI Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Górnicza 44, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2015-07-22 2 362 151,00
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „BORYNIA” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘ Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Górnicza 44, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2015-07-22 2 133 700,00
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZĘBIE” RUCH „ZOFIÓWKA” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA-JASTRZ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zofiówka-HONESTUS” S.C.
ul. Wodeckiego 21, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2015-07-13 2 288 800,00
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „BUDRYK” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „BUDRYK” Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach
ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice, woj. ŚLĄSKIE
2015-07-23 1 829 738,00
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH SZCZYGŁOWICE ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE” RUCH SZC „MEDIPOZ” Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 36C, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. ŚLĄSKIE
2015-08-06 1 857 768,00
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „KRUPIŃSKI” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „KRUPIŃSKI” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Partnerska Lekarzy E. Kozubski, L. Romańska-Kozubska, M. Guzek
ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec, woj. ŚLĄSKIE
2015-07-23 1 831 869,00
ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ CAŁODOBOWYCH DYŻURÓW LEKARSKICH DLA PRACOWNIKÓW KWK „PNIÓWEK” ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA ZARZĄDU I ZLM ZATRUDNIONYCH DLA OBSŁUGI KWK „PNIÓWEK” ZDROWIE Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 27/40, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
2015-07-29 2 749 434,00