Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ


Numer ogłoszenia: 144919 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Część 1-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Bałuty. Część 2-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Górna. Część 3-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Polesie. Część 4-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Śródmieście. Część 5-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Widzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje dla części 1, 2, 3, 4, 5 zamówienia udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i nie przekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: Dla części pierwszej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, parkingów, placów lub dróg o wartości na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł brutto. Dla części drugiej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, parkingów, placów lub dróg o wartości na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto. Dla części trzeciej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, parkingów, placów lub dróg o wartości na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł brutto. Dla części czwartej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, parkingów, placów lub dróg o wartości na kwotę nie mniejszą niż 30.000,00 zł brutto. Dla części piątej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, parkingów, placów lub dróg o wartości na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł brutto. UWAGA: Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część powinien wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników, parkingów, placów lub dróg o wartości robót brutto na kwotę nie mniejszą, niż żądana najwyższa wartość roboty brutto ze wszystkich części na które składa ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca wykaże wykonanie robót o wartości brutto mniejszej niż żądana najwyższa wartość roboty brutto ze wszystkich części na które składa ofertę, Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia został spełniony tylko w odniesieniu do tych części zamówienia z oferty dla których wartość brutto wykazanej roboty (wymaganego rodzaju i terminu wykonania), jest nie mniejsza niż wartość roboty brutto żądana dla każdej części zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9.1.1 - 9.1.5 SIWZ oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2012 godzina 12:30, miejsce: Wydziału Zamówień Publicznych Departamentu Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku wykazania przez Wykonawców robót rozliczanych w innych walutach niż PLN, jako kurs przeliczeniowy waluty na PLN należy przyjąć: - średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, - jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamówienie nie jest finansowane z ze środków Unii Europejskiej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Bałuty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodników oraz innych pracach naprawczo-remontowych na terenach niezabudowanych w rejonie dzielnicy Łódź - Bałuty..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.22-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Górna.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodników oraz innych pracach naprawczo-remontowych na terenach niezabudowanych w rejonie dzielnicy Łódź - Górna..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.22-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Polesie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodników oraz innych pracach naprawczo-remontowych na terenach niezabudowanych w rejonie dzielnicy Łódź - Polesie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.22-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Śródmieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodników oraz innych pracach naprawczo-remontowych na terenach niezabudowanych w rejonie dzielnicy Łódź - Śródmieście.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.22-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Widzew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodników oraz innych pracach naprawczo-remontowych na terenach niezabudowanych w rejonie dzielnicy Łódź - Widzew.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.22-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ


Numer ogłoszenia: 312770 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 144919 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Część 1-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Bałuty. Część 2-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Górna. Część 3-Remonty chodników oraz inne prace naprawczoremontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Polesie. Część 4-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Śródmieście. Część 5-Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Widzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Bałuty.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U And-Mar Andrzej Chałat, Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 131500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  68270,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  68270,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  136393,03


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Górna.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U And-Mar Andrzej Chałat, Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 156500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  79800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  79800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  162118,03


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Polesie.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U And-Mar Andrzej Chałat, Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 96000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50510,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50510,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97659,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Śródmieście.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAGNUM Małgorzata Jarzębowska, Przełajowa 4 m.253, 94-044 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31312,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31312,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53611,17


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Widzew.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U And-Mar Andrzej Chałat, Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 131500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  64760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  64760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  136365,13


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14491920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 166 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Bałuty. P.P.H.U And-Mar Andrzej Chałat
Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
2012-08-23 68 270,00
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Górna. P.P.H.U And-Mar Andrzej Chałat
Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
2012-08-23 79 800,00
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Polesie. P.P.H.U And-Mar Andrzej Chałat
Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
2012-08-23 50 510,00
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Śródmieście. MAGNUM Małgorzata Jarzębowska
Przełajowa 4 m.253, 94-044 Łódź, woj. łódzkie
2012-08-23 31 312,00
Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, w rejonie dzielnicy Łódź-Widzew. P.P.H.U And-Mar Andrzej Chałat
Racławicka 18, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie
2012-08-23 64 760,00