Bydgoszcz: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Bydgoszcz.


Numer ogłoszenia: 14538 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052/3784285.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rzi.w.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Bydgoszcz..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Bydgoszcz. Całość przedmiotu zamówienia podzielona została na 16 elementów..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 16.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. Warunki udziału w postępowaniu 1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta dźwigu osobowego firmy OTIS ( dotyczy elementu XVI) 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Dla spełnienia tego warunku Wykonawca musi dysponować minimum: a) jedną osobą która posiada ważne zaświadczenia kwalifikacyjne, zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79, poz. 849 oraz z 2003 r. nr 50, poz. 426 z późn. zmianami); b) jedną osobą która posiada ważne świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21.05.2003 r. poz. 828) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, w zakresie E - Grupa I pkt. 2, c) jednym pomiarowcem który posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie E - Grupa I pkt 2, 10, upoważniające do wykonywania pomiarów elektrycznych przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5) wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych Dla spełnienia tego warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować osobami realizującymi zamówienie posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową: a) Element II - o klauzuli POUFNE b) Element XI - o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE Dotyczy osób o których mowa w ppkt. 3. 1.2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców: 1) wobec których zaistnieje którakolwiek z przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy, 2) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji, 3) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4) nie wykazali spełniana warunków udziału w postępowaniu. 1.3. Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum, spółki cywilnej lub innej formy działania. 1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 2) warunki z art. 22 ust. 1 ustawy określone przez Zamawiającego mogą spełniać łącznie, natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 składa każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  2. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców 2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy publicznego, wykonawca do oferty załączy: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i opisanych w Cz. III ust. 1 pkt. 1.1 SIWZ wykonawca do oferty załączy: 1) oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy, wzór stanowi załącznik nr 1a do formularza oferty 2) wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, 3) świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się dozorem i eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji dla osób wskazanych w ww. wykazie - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Cz. III ust. 1 pkt. 1.1 2.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych do oferty należy załączyć: poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę z zaznaczeniem posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa (numer i data ważności) - (wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty) a) Element II - klauzula POUFNE b) Element XI - minimum klauzula ZASTRZEŻONE Dotyczy osób o których mowa w ppkt. 3. 2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. 2.5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, do oferty dołączy dokument potwierdzający dysponowanie zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Cz. III ust. 2 pkt. 2.1., potwierdzające że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rzi.hg.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.01.2010 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Kancelaria pok nr 2.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Element I.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element I - JW 3033 Bydgoszcz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Element II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element II - JW 4385 Bydgoszcz;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Element III.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element III - JW 1515 Bydgoszcz;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Element IV.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element IV - JW 1189 Bydgoszcz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Element V.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element V - JW 1123 Grudziądz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Element VI.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element VI - 1 OSK Grudziądz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Element VII.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element VII - CSAiU Toruń.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Element VIII.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element VIII - 1 BMT Toruń.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
9
NAZWA:
Element IX.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element IX - JW 3136 Chełmno;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
10
NAZWA:
Element X.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element X - JW 1523 Inowrocław.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
11
NAZWA:
Element XI.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element XI - 2 BMT Kutno.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
12
NAZWA:
Element XII.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element XII - JW 1933 Łódź;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
13
NAZWA:
Element XIII.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element XIII - JW 1158 Łask;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
14
NAZWA:
Element XIV.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element XIV - JW 4391 Tomaszów Mazowiecki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
15
NAZWA:
Element XV.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element XV - JW 4392 Nowy Glinnik.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
16
NAZWA:
Element XVI.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Element XVI - JW 1158 Łask.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Bydgoszcz: Przedmiotem zamóëwienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Bydgoszcz.


Numer ogłoszenia: 36273 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 14538 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052/3784285, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamóëwienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Bydgoszcz..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamóëwienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych w kompleksach wojskowych będących w zarządzie RZI Bydgoszcz. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 17 elementów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Element I - JW 3033 Bydgoszcz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługowa Spółdzielnia Pracy TRYb DŹWIG, {Dane ukryte}, 85-219 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 630,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  660,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  660,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  720,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Element II - JW 4385 Bydgoszcz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1800,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1320,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1320,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1760,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Element III - JW 1515 Bydgoszcz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3360,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3360,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3740,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Element IV - JW 1189 Bydgoszcz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16980,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14280,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14280,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Element V - JW 1123 Grudziądz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4560,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2860,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2860,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4400,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Element VI


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11310,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11310,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15910,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Element VII - CSAiU Toruń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15390,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18070,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18070,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18410,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Element VIII - 1BMT Toruń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15260,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11880,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11880,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15180,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Element IX - JW 3136 Chełmno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługowa Spółdzielnia Pracy TRYB DŹWIG, {Dane ukryte}, 85-219 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5140,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3150,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3150,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Element X - JW 1523 Inowrocław


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługowa Spółdzielnia Pracy TRYB DŹWIG, {Dane ukryte}, 85-219 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3330,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Element XI - 2 BMT Kutno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BOGMAR s.c., {Dane ukryte}, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23265,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23265,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Element XII - JW 1933 Łódź


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BOGMAR s.c., {Dane ukryte}, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35610,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37775,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  37775,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Element XIII - JW 1158 Łask


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BOGMAR s.c., {Dane ukryte}, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17105,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17105,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21450,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Element XIV - JW 4391 Tomaszów Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BOGMAR s.c., {Dane ukryte}, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2060,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2090,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2090,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Element XV - JW 4392 Nowy Glinnik


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BOGMAR s.c., {Dane ukryte}, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 300,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  340,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  340,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2800,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Element XVII - JW 1158 Łask


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.02.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BOGMAR s.c., {Dane ukryte}, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: rzibydgoszcz.szp@ron.mil.pl,
tel: 261 413 876/261 414 285,
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1453820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 338 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 16
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rzi.w.pl
Informacja dostępna pod: ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Element I - JW 3033 Bydgoszcz Usługowa Spółdzielnia Pracy TRYb DŹWIG
Bydgoszcz
2010-02-22 660,00
Element II - JW 4385 Bydgoszcz ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2010-02-22 1 320,00
Element III - JW 1515 Bydgoszcz ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2010-02-22 3 360,00
Element IV - JW 1189 Bydgoszcz ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2010-02-22 14 280,00
Element V - JW 1123 Grudziądz ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2010-02-22 2 860,00
Element VI ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2010-02-22 11 310,00
Element VII - CSAiU Toruń ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2010-02-22 18 070,00
Element VIII - 1BMT Toruń ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2010-02-22 11 880,00
Element IX - JW 3136 Chełmno Usługowa Spółdzielnia Pracy TRYB DŹWIG
Bydgoszcz
2010-02-22 3 150,00
Element X - JW 1523 Inowrocław Usługowa Spółdzielnia Pracy TRYB DŹWIG
Bydgoszcz
2010-02-22 3 300,00
Element XI - 2 BMT Kutno BOGMAR s.c.
Pruszków
2010-02-22 23 265,00
Element XII - JW 1933 Łódź BOGMAR s.c.
Pruszków
2010-02-22 37 775,00
Element XIII - JW 1158 Łask BOGMAR s.c.
Pruszków
2010-02-22 17 105,00
Element XIV - JW 4391 Tomaszów Mazowiecki BOGMAR s.c.
Pruszków
2010-02-22 2 090,00
Element XV - JW 4392 Nowy Glinnik BOGMAR s.c.
Pruszków
2010-02-22 340,00
Element XVII - JW 1158 Łask BOGMAR s.c.
Pruszków
2010-02-22 700,00