Katowice: Dostawa instrumentów muzycznych: fortepiany, akordeon, puzon dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, z podziałem na 3 zadania


Numer ogłoszenia: 145581 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach , ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2554017, faks 32 7857911.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.am.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych: fortepiany, akordeon, puzon dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, z podziałem na 3 zadania.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych, z podziałem na 3 części zwane dalej Zadaniami nr 1 ÷ 3: Zadanie nr 1: Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych - fortepiany (3 szt.): 1) Fortepian mistrzowski YAMAHA S6 BB lub równoważny (1 szt.), 2) Fortepian klasyczny Yamaha C3X lub równoważny (1 szt.), 3) Fortepian klasyczny Yamaha C5M lub równoważny (1 szt.).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.22.00-0, 37.31.12.00-3, 37.31.10.00-1, 37.32.16.00-0, 37.32.10.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy Zadania nr 1 - 3)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie (dotyczy Zadania nr 1 - 3)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie (dotyczy Zadania nr 1 - 3)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie (dotyczy Zadania nr 1 - 3)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie (dotyczy Zadania nr 1 - 3)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie (dotyczy Zadania nr 1 - 3)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy, o której mowa powyżej, może nastąpić w przypadku konieczności przesunięcia terminów umownych, w razie wystąpienia siły wyższej , przez którą strony rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i nie zostało ono przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki wojnę, decyzje rządowe uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, itp.)


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.am.katowice.pl/index.php?strona=zamowienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w Biurze zamówień publicznych Akademii Muzycznej w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33 (pok. nr. 46 A).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę na wybrane zadanie /zadania należy złożyć w Biurze zamówień publicznych Akademii Muzycznej w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33 (pok. nr. 46 A).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych - fortepiany (3 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych - fortepiany (3 szt.): 1) Fortepian mistrzowski YAMAHA S6 BB lub równoważny (1 szt.) 2) Fortepian klasyczny Yamaha C3X lub równoważny (1 szt.) 3) Fortepian klasyczny Yamaha C5M lub równoważny (1 szt.).


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.31.10.00-1, 37.32.10.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego - akordeon (1 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego - akordeon (1 szt.): 1) Akordeon guzikowy w systemie B z manuałem melodycznym w systemie rosyjskim.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.31.12.00-3, 37.32.16.00-0, 37.32.10.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego lub używanego instrumentu muzycznego - puzon (1 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego lub używanego instrumentu muzycznego - puzon (1 szt.): 1) Puzon basowy Yamaha YBL 613 H lub równoważny.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  37.31.00.00-4, 37.31.22.00-0, 37.32.16.00-0, 37.32.10.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Katowice: Dostawa instrumentów muzycznych: fortepiany, akordeon, puzon dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, z podziałem na 3 zadania


Numer ogłoszenia: 165781 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 145581 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2554017, faks 32 7857911.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów muzycznych: fortepiany, akordeon, puzon dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, z podziałem na 3 zadania.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych, z podziałem na 3 części zwane dalej Zadaniami nr 1 ÷ 3: Zadanie nr 1: Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych - fortepiany (3 szt.): 1) Fortepian mistrzowski YAMAHA S6 BB lub równoważny (1 szt.), 2) Fortepian klasyczny Yamaha C3X lub równoważny (1 szt.), 3) Fortepian klasyczny Yamaha C5M lub równoważny (1 szt.) Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego - akordeon (1 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego lub używanego instrumentu muzycznego - puzon (1 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.22.00-0, 37.31.12.00-3, 37.31.10.00-1, 37.32.16.00-0, 37.32.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych - fortepiany (3 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OMNI-MUZ M. Czarnecki i spółka SPÓŁKA JAWNA, {Dane ukryte}, 31-133 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 409148,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  336000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  336000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  336000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego - akordeon (1 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ANDERSKI Roman Anderski, {Dane ukryte}, 44-207 Rybnik, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46868,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  56295,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  56295,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56295,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego lub używanego instrumentu muzycznego - puzon (1 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Turczyński,, {Dane ukryte}, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8233,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: Zamowienia@am.katowice.pl
tel: 322 554 017
fax: 327 857 911
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14558120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.am.katowice.pl
Informacja dostępna pod: w Biurze zamówień publicznych Akademii Muzycznej w Katowicach, 40-025 Katowice, ul. Wojewódzka 33 (pok. nr. 46 A)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37311000-1 Instrumenty klawiszowe
37311200-3 Akordeony
37312200-0 Puzony
37321000-4 Akcesoria do instrumentów muzycznych
37321600-0 Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 - Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych - fortepiany (3 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach OMNI-MUZ M. Czarnecki i spółka SPÓŁKA JAWNA
Kraków
2013-08-21 336 000,00
Zadanie nr 2 - Dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego - akordeon (1 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ANDERSKI Roman Anderski
Rybnik
2013-08-21 56 295,00
Zadanie nr 3 - Dostawa fabrycznie nowego lub używanego instrumentu muzycznego - puzon (1 szt.) dla Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Grzegorz Turczyński,
Gorzów Wielkopolski
2013-08-21 8 000,00