Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Dostawa i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości , realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


Numer ogłoszenia: 146004 - 2013; data zamieszczenia: 13.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości , realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej według następującego wykazu: Cześć 1 - Sprzęt do pracowni hotelarsko-informatycznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 2 - Sprzęt do pracowni gastronomicznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 3 - Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 4 - Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 5 - Sprzęt do pracowni mechatronicznej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 6 - Sprzęt do pracowni CNC w ramach zadania 2 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 7 - Sprzęt komputerowy do pracowni mechatronicznej/CNC w ramach zadania 1 i 2 projektu Dobry zawód to skarb Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zakupów z podziałem na części zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Wszystkie oferowane urządzenia informatyczne, sprzęt multimedialny oraz urządzenia gastronomiczne i mechaniczne muszą spełniać wymogi z zakresu bhp, ergonomii, być fabrycznie nowe, nieużywane oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim (dotyczy urządzeń i sprzętu), deklarację zgodności CE. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyprodukowane po 1 stycznia 2012 roku oraz dostosowane do wymogów napięcia elektrycznego w Polsce. Wszystkie przedmioty dostawy nie mogą posiadać parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im Mikołaja Kopernika, ul. Zwolińskiego 46, 96 - 200 Rawa Mazowiecka na swój koszt w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją producenta, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach gwarancją Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia według załącznika nr 1 do poszczególnych części..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.21.00-5, 48.77.10.00-3, 48.62.00.00-0, 48.70.00.00-5, 38.43.40.00-6, 39.13.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem zamówienia warunek ten będzie spełniony przez każdego z Wykonawców. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 dostawy o podobnym przedmiocie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków Wykonawca przestawi Wykaz dostaw (załącznik nr 6 do SWIZ) oraz dokumenty, potwierdzające, że wykazane dostawy zostały zrealizowane należycie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawi aktualną w dniu otwarcia ofert opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; uzupełniony i podpisany załącznik nr 1 dla poszczególnych części zamówienia - specyfikacja oferowanego towaru; wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 5 do SIWZ; wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane dostawy zostały zrealizowane należycie - załącznik nr 6; parafowany projekt/wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ; stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy wymagać będą formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i dopuszczalne będą w przypadku zmiany danych podmiotowych stron umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmian przepisów prawa.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96 - 200 Rawa Mazowiecka.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekty Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: Dostawa i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 282279 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146004 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż nowego wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej według następującego wykazu: Cześć 1 - Sprzęt do pracowni hotelarsko-informatycznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 2 - Sprzęt do pracowni gastronomicznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 3 - Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości Cześć 4 - Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 5 - Sprzęt do pracowni mechatronicznej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 6 - Sprzęt do pracowni CNC w ramach zadania 2 projektu Dobry zawód to skarb Cześć 7 - Sprzęt komputerowy do pracowni mechatronicznej/CNC w ramach zadania 1 i 2 projektu Dobry zawód to skarb Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zakupów z podziałem na części zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Wszystkie oferowane urządzenia informatyczne, sprzęt multimedialny oraz urządzenia gastronomiczne i mechaniczne muszą spełniać wymogi z zakresu bhp, ergonomii, być fabrycznie nowe, nieużywane oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim (dotyczy urządzeń i sprzętu), deklarację zgodności CE. Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były wyprodukowane po 1 stycznia 2012 roku oraz dostosowane do wymogów napięcia elektrycznego w Polsce. Wszystkie przedmioty dostawy nie mogą posiadać parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im Mikołaja Kopernika, ul. Zwolińskiego 46, 96 - 200 Rawa Mazowiecka na swój koszt w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą być objęte minimum 12 miesięczną gwarancją producenta, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach gwarancją Wykonawcy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia według załącznika nr 1 do poszczególnych części..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.23.21.00-5, 48.77.10.00-3, 48.62.00.00-0, 48.70.00.00-5, 38.43.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekty: Dobry zawód to skarb o numerze WND-POKL.09.02.00-10-228/11 oraz Kompetencje dla przyszłości o numerze WND-POKL.09.02.00-10-094/11 współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POKL Działanie 9.2 Priorytet IX realizowane przez Zespół Szkół-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Sprzęt do pracowni hotelarsko-informatycznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALLTRIM SP z o.o., ul. Czarnieckiego 9a, 61-538 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 103479,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73765,42


 • Oferta z najniższą ceną:
  73765,42
  / Oferta z najwyższą ceną:
  73765,42


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Sprzęt do pracowni gastronomicznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RESTAURATOR SERWIS W. Kiercz, W.Kiercz, ul. Hauke-Bosaka 11, 25-217 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14250,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12259,11


 • Oferta z najniższą ceną:
  12259,11
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28960,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa,, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25343,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  28500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTER CARS S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22635,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23300,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Sprzęt do pracowni mechatronicznej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FESTO Sp z o.o., Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15934,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  15934,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15934,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Sprzęt do pracowni CNC w ramach zadania 2 projektu Dobry zawód to skarb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DMG/MORI SEIKI Polska,, ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46882,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36590,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  36590,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36590,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Sprzęt komputerowy do pracowni mechatronicznej/CNC w ramach zadania 1 i 2 projektu Dobry zawód to skarb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.05.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INVAR PC Media Sp z o.o.Filia Skierniewice, ul.Rynek 21, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20824,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18882,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  18882,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18882,05


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-04-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14600420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-04-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 21 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika ul. Zwolińskiego 46, 96 - 200 Rawa Mazowiecka
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30232100-5 Drukarki i plotery
30232110-8 Drukarki laserowe
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
38434000-6 Analizatory
39130000-2 Meble biurowe
48620000-0 Systemy operacyjne
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
48771000-3 Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzęt do pracowni hotelarsko-informatycznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości ALLTRIM SP z o.o.
ul. Czarnieckiego 9a, 61-538 Poznań, woj. wielkopolskie
2013-12-30 73 765,00
Sprzęt do pracowni gastronomicznej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości RESTAURATOR SERWIS W. Kiercz, W.Kiercz
ul. Hauke-Bosaka 11, 25-217 Kielce, woj. świętokrzyskie
2013-12-30 12 259,00
Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Kompetencje dla przyszłości INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa,, woj. mazowieckie
2013-12-30 28 500,00
Sprzęt do pracowni samochodowej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
2013-12-30 23 300,00
Sprzęt do pracowni mechatronicznej w ramach zadania 1 projektu Dobry zawód to skarb FESTO Sp z o.o.
Janki k/Warszawy ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
2013-12-30 15 934,00
Sprzęt do pracowni CNC w ramach zadania 2 projektu Dobry zawód to skarb DMG/MORI SEIKI Polska,
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
2013-12-30 36 590,00
Sprzęt komputerowy do pracowni mechatronicznej/CNC w ramach zadania 1 i 2 projektu Dobry zawód to skarb INVAR PC Media Sp z o.o.Filia Skierniewice
ul.Rynek 21, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2013-12-30 18 882,00