Annopol: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego .Przyszłość to już jutro - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol.realizowanego w 2012 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1


Numer ogłoszenia: 146053 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Leśna 1, 23-235 Annopol, woj. lubelskie, tel. 15 86 13 404, faks 15 86 13 404.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.opsannopol.eu/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego .Przyszłość to już jutro - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol.realizowanego w 2012 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w postaci szkoleń I.Doradztwo zawodowe (55 osób- 4 grupy po ok. 15 osób, każda grupa po 16 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ II.Trening kompetencji i umiejętności społecznych (55 osób- 4 grupy po ok. 15 osób, każda grupa po 16 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1a do SIWZ III.Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141 (5 osób -(1 grupa), 198 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1b do SIWZ IV.Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (3 osoby - 1 grupa - 70 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1c do SIWZ V.Obsługa wózków jezdniowych (2 osoby - 67 godz. szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1d do SIWZ VI.Obsługa komputera, kas fiskalnych i programu Subiekt GT (11 osób - 1 grupa - 70 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1e do SIWZ VII.Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych (9 osób - 1 - grupa - 60 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1f do SIWZ w ramach projektu .Przyszłość to już jutro - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol. współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia obejmuje również: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1.Zorganizowanie serwisu kawowego oraz obiadu w każdym dniu trwania szkolenia 2.Dowóz uczestników szkolenia z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca szkolenia oraz powrót z miejsca organizacji szkolenia do miejsca zamieszkania uczestnika, bądź zwrot kosztów dojazdu uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i powrót uczestnika z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania 3.Ubezpieczenie uczestnika szkolenia na czas trwania zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w w/w zajęciach oraz w drodze do i z miejsca kursu. 4.Przeprowadzenie badania lekarskiego niezbędne do rozpoczęcia szkolenia. 5.Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i ppoż. Sale wykładowe powinny być przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne (np. tablica, projektor, rzutnik obrazu). 6.Wykonawca zapewnia: materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom na własność, wydanie zaświadczenia o ukończeniu/odbyciu szkolenia - po jego ukończeniu, egzamin wewnętrzny, a po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu - wydanie zaświadczenia bądź certyfikatu w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w danym zakresie (w obrębie danego zawodu). W koszt kursu należy wliczyć opłatę za egzamin. 7.Dokumentacja szkoleniowa, zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe oraz sala szkoleniowa- powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007 - 2013..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 w zakresie każdej z części niniejszego zamówienia publicznego w wysokości 50% niniejszego postępowania (w zakresie danej części). Przedmiotem zamówień uzupełniających będzie: - w części I - Doradztwo zawodowe; w części II - Trening kompetencji i umiejętności społecznych; w części III - Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141; w części IV - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, w części V - Obsługa wózków jezdniowych; w części VI - Obsługa komputera, kas fiskalnych i programu Subiekt GT; w części VII - Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych. Tym samym przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia i będzie zgodne z głównym przedmiotem zamówienia dla danej części.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0, 85.31.23.20-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że należycie przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jedną usługę z zakresu doradztwa zawodowego dla co najmniej 15 osób o łącznej wartości co najmniej 2,8 tyś. zł. - dotyczy części nr I; jedną usługę z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych, w której brało udział co najmniej 15 osób, o łącznej wartości co najmniej 2,8 tyś. zł. - dotyczy części nr II; jedną usługę z spawania metodą MAG-135 i TIG-141 dla co najmniej 5 osób o łącznej wartości co najmniej 20 tyś. zł. - dotyczy części nr III; jedną usługę z zakresu technika robót wykończeniowych w budownictwie dla co najmniej 3 osób o łącznej wartości co najmniej 9,5 tyś. zł. - dotyczy części nr IV; jedną usługę z zakresu obsługi wózków jezdniowych dla co najmniej 2 osób o łącznej wartości co najmniej 3,1 tyś. zł. - dotyczy części nr V; jedną usługę z zakresu obsługi komputera, kas fiskalnych i programu Subiekt GT dla co najmniej 11 osób o łącznej wartości co najmniej 13 tyś. zł. - dotyczy części nr VI; jedną usługę z zakresu opiekunki dziecięcej, osób starszych i niepełnosprawnych dla co najmniej 9 osób o łącznej wartości co najmniej 11 tyś. zł. - dotyczy części nr VII


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy. 2.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy . 3.Zmiany terminu szkoleń składających się na przedmiot umowy, jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia (w szczególności: choroba trenera, siła wyższa, choroba uczestników). 4.Konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 5.Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizacje umowy. 6.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ebip.lublin.pl/ops-annopol/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol oraz na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu: www.ebip.lublin.pl/ops-annopol/.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Doradztwo zawodowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Doradztwo zawodowe (55 osób- 4 grupy po ok. 15 osób, każda grupa po 16 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.31.23.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Trening kompetencji i umiejętności społecznych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Trening kompetencji i umiejętności społecznych (55 osób- 4 grupy po ok. 15 osób, każda grupa po 16 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1a do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141 (5 osób -(1 grupa), 198 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1b do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (3 osoby - 1 grupa - 70 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1c do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Obsługa wózków jezdniowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa wózków jezdniowych (2 osoby - 67 godz. szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1d do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Obsługa komputera, kas fiskalnych i programu Subiekt GT.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa komputera, kas fiskalnych i programu Subiekt GT (11 osób - 1 grupa - 70 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1e do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych (9 osób - 1 - grupa - 60 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1f do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Annopol: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego .Przyszłość to już jutro - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol. realizowanego w 2012 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1


Numer ogłoszenia: 297672 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146053 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Leśna 1, 23-235 Annopol, woj. lubelskie, tel. 15 86 13 404, faks 15 86 13 404.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego .Przyszłość to już jutro - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol. realizowanego w 2012 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w postaci szkoleń I.Doradztwo zawodowe (55 osób- 4 grupy po ok. 15 osób, każda grupa po 16 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ II.Trening kompetencji i umiejętności społecznych (55 osób- 4 grupy po ok. 15 osób, każda grupa po 16 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1a do SIWZ III.Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141 (5 osób -(1 grupa), 198 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1b do SIWZ IV.Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (3 osoby - 1 grupa - 70 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1c do SIWZ V.Obsługa wózków jezdniowych (2 osoby - 67 godz. szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1d do SIWZ VI.Obsługa komputera, kas fiskalnych i programu Subiekt GT (11 osób - 1 grupa - 70 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1e do SIWZ VII.Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych (9 osób - 1 - grupa - 60 godz. zegarowych szkolenia) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1f do SIWZ w ramach projektu .Przyszłość to już jutro - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol. współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia obejmuje również: Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1.Zorganizowanie serwisu kawowego oraz obiadu w każdym dniu trwania szkolenia 2.Dowóz uczestników szkolenia z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca szkolenia oraz powrót z miejsca organizacji szkolenia do miejsca zamieszkania uczestnika, bądź zwrot kosztów dojazdu uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i powrót uczestnika z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania 3.Ubezpieczenie uczestnika szkolenia na czas trwania zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z uczestnictwem w w/w zajęciach oraz w drodze do i z miejsca kursu. 4.Przeprowadzenie badania lekarskiego niezbędne do rozpoczęcia szkolenia. 5.Warunki lokalowe, sale szkoleniowe, także w miejscu szkolenia praktycznego oraz wykorzystywany sprzęt muszą spełniać wymogi w zakresie BHP i ppoż. Sale wykładowe powinny być przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne (np. tablica, projektor, rzutnik obrazu). 6.Wykonawca zapewnia: materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom na własność, wydanie zaświadczenia o ukończeniu/odbyciu szkolenia - po jego ukończeniu, egzamin wewnętrzny, a po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu - wydanie zaświadczenia bądź certyfikatu w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216), potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w danym zakresie (w obrębie danego zawodu). W koszt kursu należy wliczyć opłatę za egzamin. 7.Dokumentacja szkoleniowa, zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe oraz sala szkoleniowa- powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007 - 2013..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.53.00.00-8, 80.50.00.00-9, 80.53.31.00-0, 85.31.23.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: (Przyszłość to już jutro - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol) współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Doradztwo zawodowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. {Dane ukryte} 27-400 Ostrowiec, {Dane ukryte}, 27-400 Ostrowiec Świętkokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10460,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8076,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8076,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Trening kompetencji i umiejętności społecznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. {Dane ukryte} 27-400 Ostrowiec, {Dane ukryte}, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10460,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7796,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7796,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie {Dane ukryte} 20-109 Lublin, {Dane ukryte}, 20-109 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24376,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie {Dane ukryte} 20-109 Lublin, {Dane ukryte}, 20-109 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9995,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10905,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Obsługa wózków jezdniowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie {Dane ukryte} 20-109 Lublin, {Dane ukryte}, 20-109 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3138,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Obsługa komputera, kas fiskalnych i programu Subiekt GT


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Edukacyjno Szkoleniowe MERITUM Anna Sasin, Edyta Kondracka {Dane ukryte} 26-300 Kozienice, {Dane ukryte}, 26-300 Kozienice, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13834,33 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9136,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  9196,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16753,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.07.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. {Dane ukryte} 20-111 Lublin, {Dane ukryte}, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 11022,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7301,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  7301,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11601,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Leśna 2, 23-235 Annopol
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zp_opsannopol@o2.pl
tel: 15 86 13 404
fax: 15 86 13 404
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 14605320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 156 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://www.opsannopol.eu/
Informacja dostępna pod: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol oraz na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu: www.ebip.lublin.pl/ops-annopol/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
85312320-8 Usługi doradztwa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Doradztwo zawodowe Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. Os. Słoneczne 14 27-400 Ostrowiec
Ostrowiec Świętkokrzyski
2012-08-13 8 076,00
Trening kompetencji i umiejętności społecznych Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. Os. Słoneczne 14 27-400 Ostrowiec
Ostrowiec Świętokrzyski
2012-08-13 7 796,00
Spawanie metodą MAG-135 i TIG-141 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ul. Królewska 15 20-109 Lublin
Lublin
2012-08-13 17 500,00
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ul. Królewska 15 20-109 Lublin
Lublin
2012-08-13 7 500,00
Obsługa wózków jezdniowych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ul. Królewska 15 20-109 Lublin
Lublin
2012-08-13 1 900,00
Obsługa komputera, kas fiskalnych i programu Subiekt GT Centrum Edukacyjno Szkoleniowe MERITUM Anna Sasin, Edyta Kondracka ul. Przyjaciół 54 26-300 Kozienice
Kozienice
2012-08-13 9 136,00
Opiekunka dziecięca, osób starszych i niepełnosprawnych Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Rynek 7 20-111 Lublin
Lublin
2012-08-13 7 301,00