Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin), na terenie gminy Gąbin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodnoprawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - nr postępowania 079/13.


Numer ogłoszenia: 146143 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin), na terenie gminy Gąbin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodnoprawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - nr postępowania 079/13..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin), na terenie gminy Gąbin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodnoprawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 35% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
9. Wadium. 9.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 189,00 zł. 9.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 9.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 9.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 9.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla budowy drogi o klasie min. G i długości co najmniej 5 km, która została zatwierdzona decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. Zamawiający rozumie poprzez pojęcie: * skład odpowiadający niniejszemu zamówieniu następujące elementy opracowania: 1. Mapa do celów projektowych 2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża 3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich 4. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu 5. Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich 6. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości 7. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz niezbędne opinie i uzgodnienia 8. Materiały do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno-prawnego 9. Projekt budowlany 10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 11. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej 12. Projekt wykonawczy 13. Specyfikacje techniczne 14. Przedmiar robót 15. Kosztorys inwestorski 16. Opinie i uzgodnienia niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej ** zakres odpowiadający niniejszemu zamówieniu Zamawiający rozumie: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi klasy minimum G o długości co najmniej 5km.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. a) po 1 projektancie z uprawnieniami wymaganymi przez Prawo budowlane dla branży drogowej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branży sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach, b) po 1 projektancie sprawdzającym w każdej z w/w branż z uprawnieniami wymaganymi przez prawo budowlane; istnieje możliwość łączenia funkcji projektanta w branży sanitarnej i gazowej o ile osoba ta posiada uprawnienia budowlane w obu branżach, c) projektant oraz projektant sprawdzający branży drogowej muszą wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla budowy drogi o klasie min. G i o długości co najmniej 5 km, d) projektanci i projektanci sprawdzający pozostałych branż muszą wykazać się doświadczeniem w opracowaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w składzie* i zakresie** odpowiadającym niniejszemu zamówieniu dla budowy drogi o klasie min. G i o długości co najmniej 5 km w branży, w której posiadają uprawnienia (powyższe nie jest tożsame z koniecznością zaprojektowania projektu danej branży na odcinku i w zakresie 5 km. Zamawiający przez ww. stwierdzenie rozumie udział danej osoby w e) opracowywaniu projektu zgodnie z ww. wymaganiami, jednakże bez względu na faktyczną długość i zakres danego projektu branżowego), f) min. 1 geodetę posiadającym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów projektowych. Wymieniona osoba powinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej (podziały nieruchomości) i ilości min. 150 działek każda. Zamawiający rozumie poprzez pojęcie: * skład odpowiadający niniejszemu zamówieniu następujące elementy opracowania: 1. Mapa do celów projektowych 2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża 3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich 4. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu 5. Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich 6. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości 7. Materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz niezbędne opinie i uzgodnienia 8. Materiały do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno-prawnego 9. Projekt budowlany 10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 11. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej 12. Projekt wykonawczy 13. Specyfikacje techniczne 14. Przedmiar robót 15. Kosztorys inwestorski 16. Opinie i uzgodnienia niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej ** zakres odpowiadający niniejszemu zamówieniu Zamawiający rozumie: wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi klasy minimum G o długości co najmniej 5km.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600 000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 13 ppkt. 7 (aktualny odpis ...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 14. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 14.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty 14.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 14.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 14.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 13 ppkt. 3 (lista podmiotów ...),7 (aktualny odpis ...),9 (Wykonawca może polegać ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 13 ppkt 4 (wykaz wykonanych usług ...),5 (wykaz osób ...),6 (oświadczenia ...),8 (opłaconej polisy ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy gdy nastąpią: - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie realizację usług w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp, w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia gdy nastąpi: - pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, - odmienne od przyjętych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie nie zinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 3. Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach, - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ 4. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - Zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia poza przypadkiem zmniejszenia wynagrodzenia wskutek rezygnacji z części wykonania umowy. - Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego, - Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy 5. Płatności - Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty wykonawcy odsetek wyższych niż odsetki od lokat na rachunku bieżącym zamawiającego - Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy 6. Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajacego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin), na terenie gminy Gąbin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodnoprawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - nr postępowania 079/13


Numer ogłoszenia: 227215 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146143 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin), na terenie gminy Gąbin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodnoprawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - nr postępowania 079/13.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin), na terenie gminy Gąbin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodnoprawnym, - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARKAS - PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k., Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 75A budynek B, 10-460 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 687795,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  394830,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  394830,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  966780,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 14614320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 20 miesięcy
Wadium: 9 ZŁ
Szacowana wartość* 300 PLN  -  450 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin), na terenie gminy Gąbin, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji: - o pozwoleniu wodnoprawnym, - o zezwoleniu na realizac ARKAS - PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 75A budynek B, 10-460 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
2013-10-29 394 830,00